Masz Pytania ? Dzwoń
91 482 32 32
91 483 70 70
Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego

Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego

Najnowsze wydanie podręcznika przygotowującego do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym. Podręcznik zawiera wiedzę niezbędną do zdania egzaminu zarówno na krajowy jak i międzynarodowy transport drogowy. Dodatkowym atutem są opublikowane przykładowe testy i odpowiedzi.

342 str. / FORMAT B5

2017
89,00 zł netto  
+5% VAT = 93,45 brutto

Książka przeznaczona jest dla wszystkich przygotowujących się do egzaminu państwowego w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźników drogowych i spedytorów. Zawarta w książce wiedza jest aktualna i zgodna z zakresem wiedzy zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infra-struktury z dnia 8 października 2003 r. w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym (Dz.U. Nr 176, poz. 1720).

Podręcznik w sposób prosty i zrozumiały przedstawia poszczególne zagadnienia, co zdecydowanie ułatwia przyswojenie niezbędnego materiału. Dodatkowym atutem są opublikowane przykładowe testy i odpowiedzi.

Wydanie : 2017

Książka dla spedytora i przewoźnika drogowego.

SPIS TREŚCI:

1 Prawo cywilne

 • 1.1 Umowy zawierane w transporcie drogowym
 • 1.1.1 Umowy o przeniesienie praw
 • 1.1.2 Umowy o korzystanie z cudzych rzeczy lub praw
 • 1.1.3 Umowy o świadczenie usług
 • 1.2 Przedawnienie roszczeń
 • 1.3 Ubezpieczenia związane z transportem drogowym
 • 1.3.1 Ubezpieczenia komunikacyjne
 • 1.3.2 Ubezpieczenia związane z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • 1.3.3 Grupowe ubezpieczenia pracownicze

2 Prawo handlowe

 • 2.1 Przepisy w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozów
 • 2.2 Podejmowanie działalności gospodarczej
 • 2.3 Wybrane formy działalności przedsiębiorstw transportowych oraz zasady ich tworzenia i zarządzania nimi
 • 2.3.1 Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
 • 2.3.2 Przedsiębiorstwa państwowe i spółdzielnie
 • 2.3.3 Spółka cywilna
 • 2.3.4 Spółki prawa handlowego
 • 2.4 Łączenie, podział i przekształcanie spółek
 • 2.4.1 Łączenie spółek
 • 2.4.2 Podział spółek
 • 2.4.3 Przekształcanie spółek

3 Prawo pracy i zagadnienia socjalne

 • 3.1 Pracownik, pracodawca
 • 3.2 Stosunek pracy i umowa o pracę
 • 3.2.1 Zawarcie umowy o pracę
 • 3.2.2 Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o pracę
 • 3.3 Układ zbiorowy pracy
 • 3.4 Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia
 • 3.5 Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika
 • 3.5.1 Obowiązki pracodawcy
 • 3.5.2 Prawa pracownika
 • 3.5.3 Obowiązki pracownika
 • 3.6 Zakaz konkurencji
 • 3.7 Regulamin pracy
 • 3.8 Nagradzanie pracowników
 • 3.9 Odpowiedzialność pracowników
 • 3.9.1 Odpowiedzialność porządkowa pracowników
 • 3.9.2 Odpowiedzialność materialna pracowników
 • 3.10 Czas pracy
 • 3.10.1 Normy czasu pracy
 • 3.10.2 Praca w godzinach nadliczbowych
 • 3.10.3 Praca w porze nocnej
 • 3.10.4 Praca w niedziele i święta
 • 3.11 Urlopy
 • 3.11.1 Urlopy wypoczynkowe
 • 3.11.2 Urlopy bezpłatne
 • 3.12 Zatrudnienie młodocianych
 • 3.13 Przedawnienie roszczeń
 • 3.14 Postępowanie pojednawcze
 • 3.15 Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy
 • 3.16 Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • 3.16.1 Podstawowe obowiązki pracodawcy
 • 3.16.2 Prawa i obowiązki pracownika
 • 3.16.3 Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
 • 3.16.4 Szkolenie
 • 3.16.5 Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze
 • 3.16.6 Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

4 Czas pracy kierowców zatrudnionych w transporcie drogowym

 • 4.1 Normy dotyczące czasu pracy
 • 4.2 Normy dotyczące czasu prowadzenia pojazdów, przerw w prowadzeniu oraz odpoczynku
 • 4.3 Praca w godzinach nadliczbowych kierowców wykonujących transport drogowy

5 Tachografy

 • 5.1 Tachografy analogowe
 • 5.2 Tachografy cyfrowe
 • 5.3 Kontrole tachografów na drodze
 • 5.4 Obowiązki przedsiębiorcy w zakresie eksploatacji tachografów

6 Prawo finansowe

 • 6.1 System ewidencji gospodarczej
 • 6.2 Rachunkowość - podstawowe pojęcia
 • 6.3 Kalkulacja
 • 6.4 Amortyzacja w ujęciu księgowym
 • 6.5 Sprawozdawczość finansowa
 • 6.6 Interpretacja dokumentów finansowych
 • 6.7 Odpowiedzialność karna za prawidłowe prowadzenie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej

7 Finansowanie inwestycji

 • 7.1 Ocena opłacalności inwestycji
 • 7.2 Źródła finansowania inwestycji

8 Banki a finansowanie bieżące przedsiębiorstw

 • 8.1 Informacje ogólne o bankach
 • 8.2 Rodzaje finansowych rozliczeń bankowych
 • 8.3 Kredyty bankowe

9 Podatki

10 Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem

 • 10.1 Otoczenie przedsiębiorstwa
 • 10.2 Zasady sprawnej organizacji
 • 10.3 Struktura organizacyjna
 • 10.4 Zarządzanie w przedsiębiorstwem
 • 10.5 Planowanie w przedsiębiorstwie
 • 10.6 Marketing w przedsiębiorstwie
 • 10.7 Nowoczesne techniki elektroniczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem

11 Przepisy o wykonywaniu transportu drogowego

 • 11.1 Warunki dopuszczania do zawodu i rynku przewoźnika
 • 11.2 Warunki dopuszczania do zawodu przewoźnika
 • 11.2.1 Dopuszczanie do zawodu przewoźnika wg dotychczasowych przepisów
 • 11.2.2 Dopuszczanie do zawodu przewoźnika wg nowych przepisów
 • 11.3 Warunki dopuszczania do rynku transportowego
 • 11.3.1 Przewozy zarobkowe wg dotychczasowych przepisów
 • 11.3.2 Przewozy zarobkowe wg nowych przepisów
 • 11.3.3 Przewozy niezarobkowe (na potrzeby własne)
 • 11.4 Opłaty w transporcie

12 Dodatkowe obowiązki przewoźników w drogowym transporcie osób

 • 12.1 Honorowanie ulg obywateli
 • 12.2 Rozkład jazdy autobusów i jego znaczenie
 • 12.3 Formularz jazdy i jego znaczenie

13 Umowy międzynarodowe w transporcie drogowym

 • 13.1 Prawo Unii Europejskiej
 • 13.2 Umowy bilateralne
 • 13.3 Porozumienie EKMT (CEMT)
 • 13.4 Konwencje międzynarodowe
 • 13.4.1 Konwencje regulujące przepisy ruchu drogowego
 • 13.4.2 Konwencje regulujące sprawy socjalne w transporcie
 • 13.4.3 Konwencje regulujące przewozy rzeczy
 • 13.4.4 Konwencje celne

14 Przewozy specjalistyczne

 • 14.1 Przewozy towarów niebezpiecznych (ADR)
 • 14.2 Przewozy odpadów
 • 14.3 Przewozy artykułów żywnościowych szybko psujących się
 • 14.4 Przewozy zwierząt
 • 14.5 Przewozy nienormatywne
 • 14.6 Przewozy kontenerowe
 • 14.7 Przewozy kombinowane

15 Kontrole w transporcie drogowym

 • 15.1 Kontrole administracyjne
 • 15.2 Inspekcja Transportu Drogowego
 • 15.3 Policja
 • 15.4 Państwowa Inspekcja Pracy
 • 15.5 Państwowa Inspekcja Sanitarna
 • 15.6 Inne kontrole

16 Bezpieczeństwo ruchu i standardy techniczne pojazdów przeznaczonych do transportu osób i rzeczy

 • 16.1 Zasady dopuszczania pojazdów do ruchu
 • 16.2 Obsługa pojazdów
 • 16.3 Wymagania wobec kierowców
 • 16.4 Ograniczenia w ruchu drogowym
 • 16.5 Przyczyny wypadków drogowych

17 Sieci drogowe w kraju i w Europie

 • 17.1 Sieci dróg i przejścia graniczne w kraju
 • 17.2 Sieci dróg w Europie

18 Zasady załadunku pojazdów i mocowania ładunku

 • 18.1 Bezpieczeństwo przewozu
 • 18.2 Obowiązki uczestników przewozu dotyczące załadunku
 • 18.3 Ograniczenia ładowania pojazdów
 • 18.4 Siła ciężkości i stabilność ładunku
 • 18.5 Wymagania konstrukcyjne wobec nadwozi pojazdów
 • 18.6 Rozmieszczenie ładunku
 • 18.7 Sposoby mocowania ładunków i środki do tego stosowane

19 Organizacje społeczne i zawodowe w transporcie drogowym

 • 19.1 Związki zawodowe
 • 19.2 Międzynarodowe organizacje zawodowe
 • 19.3 Krajowe organizacje zawodowe

20 Przykładowy test egzaminacyjny w przewozach osób

21 Przykładowy test egzaminacyjny w przewozach rzeczy

22 Przykładowe zadania wg wzorca obowiązującego na egzaminie

 • 22.1 Przykład zadania w zakresie przewozu osób
Znajdujące się w serwisie treści i obrazy są chronione prawem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie i przedruki w jakiejkolwiek formie bez zgody firmy NET POLSKA - ZABRONIONE.

NET POLSKA
71 - 001 Szczecin, ul. Południowa 15,
091 483 70 70 (tel.), 091 482 32 32 (fax.)
www.netpolska.com
copyright © 2001 - 2017