Jesteś na Stronie NET POLSKA oferującej oprogramowanie, i wsparcie dla firm transportowych i spedycyjnych Jesteś w dobrym miejscu :)  NETPOLSKA.com  |  Strona główna  Sklep internetowy  |  NETPOLSKA  TachoStudio  |  Oficjalna strona internetowa
Transportowe pozycje wydawnicze
Grupy produktów

Czytniki tachografów cyfrowych i kart kierowcow Oprogramowanie do tachografów Szkolenie i obsługa tachografów cyfrowych Oprogramowanie transportowe Nawigacja GPS Mapy transportowe Książki transportowe Alkomaty - Alkotesty Papier do tachografów Tarcze do tachografów Centrum Pobierania Skanery tarcz analogowych Prasa i artykiły transportowe Transportowe akty prawne Pozostałe Forum ADR / DGSA

Potrzebujesz porady ? Dzwoń.
tel. 91 483 70 70
91 482 32 32
od 9 do 16
Dział książki
START |-» Książki transportwe| Krajowy transport drogowy. Podręcznik w zakresie certyfikatu kompetencji zawodowych
 
Książka Krajowy transport drogowy

Książka Krajowy transport drogowy
PODRĘCZNIK PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W ZAKRESIE CERTYFIKATU KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

873 str. / FORMAT A4
Książka w sposób wyczerpujący i obszerny przedstawia problematykę transportu krajowego zwracając szczególną uwagę na przygotowanie czytelnika do egzaminu. Zawiera przykładowe testy i zadania problemowe.
| « wstecz
170.00 netto / VAT 5% Nakład wyczerpany - oczekiwanie na wznowienie | ilość szt.

Praca zbiorowa pod redakcją Wiesława Starowicza. Ponad 870 stron. Zakres materiału pozycji odpowiada zakresowi ustalonemu w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 października 2003 roku w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym. Dodatkowym atutem są opublikowane przykładowe testy pochodzące z Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie.

Obszerny podręcznik dzięki któremu znajdziesz odpowiedź na każde pytanie które może paść na egzaminie na certyfikat kompetencji w krajowym transporcie drogowym. Autor w jasny i zrozumiały sposób przedstawia poszczególne zagadnienia, co zdecydowanie ułatwia przyswojenie niezbędnego materiału.

Książka do której się wraca wykonując zawód przewoźnika drogowego.

stan prawny: 30 kwietnia 2011 r.

Spis Treści

Słowo wstępne

1. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM TRANSPORTOWYM
1.1. Otoczenie przedsiębiorstwa transportowego
1.2. Organizacja w przedsiębiorstwie transportowym
1.2.1. Pojęcia podstawowe
1.2.2. Struktury organizacyjne
1.3. Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowym
1.3.1. Podstawowe funkcje zarządzania
1.3.1.1. Planowanie
1.3.1.2. Organizowanie i koordynowanie
1.3.1.3. Decydowanie
1.3.1.4. Motywowanie i kontrolowanie
1.3.2. Strategiczne podejście do zarządzania przedsiębiorstwem transportowym
1.3.3. Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa transportowego
1.3.4. Zarządzanie zespołami ludzkimi
1.3.5. Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie transportowym
1.4. Marketing w przedsiębiorstwie transportowym
1.4.1. Orientacja marketingowa przedsiębiorstwa transportowego
1.4.2. Badania marketingowe
1.4.3. Segmentacja rynku
1.4.4. Marketingowe instrumenty oddziaływania na rynek
1.4.4.1. Marketing mix
1.4.4.2. Cena
1.4.4.3. Promocja
1.4.5. Strategie marketingowe przedsiębiorstwa transportowego
1.5. Zasady przeprowadzania analiz wykorzystania taboru samochodowego
1.6. Wykorzystanie techniki elektronicznej w zarządzaniu przedsiębiorstwem transportowym
1.6.1. Podstawowe definicje
1.6.2. Krótka charakterystyka wybranych zagadnień
1.7. Charakterystyka normy "Jakość usług w publicznym transporcie pasażerskim"
1.7.1.Ważniejsze definicje
1.7.2. Kryteria jakości usług publicznego transportu pasażerskiego
1.7.3. Wymagania dotyczące jakości usług publicznego transportu pasażerskiego
1.7.4. Metody pomiarów jakości usług
Literatura uzupełniająca do rozdziału 1

2. WARUNKI DOSTĘPU DO ZAWODU PRZEWOŹNIKA I DO RYNKU
KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO (PUBLICZNEGO
TRANSPORTU ZBIOROWEGO)

2.1. Zasady podejmowania i wykonywania krajowego transportu drogowego
2.1.1. Licencje na wykonywanie transportu drogowego
2.1.2. Opłaty administracyjne związane z licencją
2.1.3. Przewozy na potrzeby własne
2.1.4. Opłaty za przejazd po drogach krajowych
2.1.5. Kontrola przewozów i przedsiębiorcy
2.1.6. Wzory dokumentów licencji, zaświadczeń i zezwoleń
2.2. Przewozy osób
2.2.1. Publiczny transport zbiorowy
2.2.1.1. Organizator publicznego transportu zbiorowego
2.2.1.2. Organizowanie publicznego transportu zbiorowego
2.2.1.3. Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
2.2.1.4. Potwierdzenie zgłoszenia przewozu
2.2.1.5. Funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego
2.2.1.6. Centralna Ewidencja Przewoźników
2.2.2. Zezwolenia na wykonywanie przewozów osób (określone w ustawie
o transporcie drogowym)
2.2.3. Rozkłady jazdy w przewozie osób
2.2.4. Organizacja przewozów regionalnych
2.2.5. Metody badań potrzeb przewozowych
2.3. Przewozy rzeczy
2.3.1. Przewóz żywności
2.3.2. Przewóz zwierząt
2.3.3. Przewóz materiałów niebezpiecznych
2.3.4. Przewóz odpadów
2.3.5. List przewozowy
2.4. Organizacje społeczne i zawodowe związane z transportem drogowym
Literatura uzupełniająca do rozdziału 2

3. STANDARDY TECHNICZNE POJAZDóW PRZEZNACZONYCH
DO TRANSPORU OSóB I RZECZY ORAZ BEZPIECZEŃSTWO
I KONTROLA TRANSPORTU DROGOWEGO

3.1. Homologacja pojazdów
3.2. Zasady dopuszczania pojazdów do ruchu
3.2.1.Wymagania techniczne wobec pojazdów samochodowych wykonujących przewozy drogowe
3.2.1.1. Wymagania techniczne wobec pojazdów wykonujących krajowy transport drogowy rzeczy
3.2.1.2. Wymagania techniczne wobec pojazdów wykonujących krajowy transport drogowy osób
3.2.1.3. Wymagania związane z przewozem materiałów niebezpiecznych
3.2.1.4. Wymagania dotyczące przewozu ładunków w przypadku przekroczonej skrajni lub dopuszczalnej ładowności pojazdu
3.2.1.5. Podstawowe informacje o tachografach
3.2.1.6. Tachografy cyfrowe
3.2.2. Przeglądy techniczne pojazdów
3.2.3. Rejestracja pojazdów
3.3. Obsługi techniczne i naprawy pojazdów
3.3.1 Obsługa codzienna pojazdu
3.3.2 Obsługa techniczna pojazdu
3.3.3 Naprawy pojazdów
3.4. Wymagania wobec kierowców wykonujących transport drogowy
3.4.1. Prawo jazdy
3.4.2. Badania lekarskie
3.5. Ograniczenia w ruchu drogowym
3.6. Kontrola transportu drogowego
3.6.1. Zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego
3.6.2. Zanieczyszczenie środowiska naturalnego
3.6.3. Niszczenie dróg przez pojazdy
3.7. Organy uprawnione do kontroli transportu drogowego
3.7.1. Inspekcja Transportu Drogowego
3.7.2. Policja
3.7.3. Inne instytucje kontrolne
Literatura uzupełniająca do rozdziału 3

4. PRAWO FINANSOWE
4.1. Ogólna charakterystyka systemu podatkowego
4.2. Podstawowe rodzaje podatków w transporcie samochodowym
4.2.1. Podatki związane z inwestycjami i majątkiem trwałym
4.2.1.1. Podatek od nieruchomości
4.2.1.2. Podatek od środków transportu
4.2.2. Podatki związane z eksploatacją pojazdów
4.2.2.1. Podatek akcyzowy od paliw płynnych
4.2.2.2. Opłaty drogowe
4.2.2.3. Opłata skarbowa
4.2.3. Podatki związane z działalnością gospodarczą
4.2.3.1. Podatek od towarów i usług /VAT/
4.2.3.2. Podatek dochodowy od osób prawnych
4.2.3.3. Podatek dochodowy od osób fi zycznych opłacany na zasadach ogólnych
4.2.3.4. Zryczałtowany podatek dochodowy
4.3. Rola banków w działalności finansowej przedsiębiorstw
4.3.1. Podstawowe rodzaje banków
4.3.2. Kryteria wyboru banku przez przedsiębiorstwo
4.3.3. Bankowe rozliczenia pieniężne w obrocie krajowym
4.3.3.1. Rozliczenia bezgotówkowe
4.3.3.2. Rozliczenia gotówkowe
4.3.4. Kredytowanie działalności przedsiębiorstw
4.3.4.1. Rodzaje kredytów
4.3.4.2. Podstawowe zasady przyznawania kredytów
4.3.4.3. Formy zabezpieczeń kredytów
4.3.5. Faktoring
4.3.6. Leasing
4.4. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa transportowego
4.4.1. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
4.4.2. Przepływy środków pieniężnych /cash flow/
4.4.3. Źródła finansowania inwestycji
4.4.4. Koszt i struktura kapitału
4.4.5. Metody oceny projektów inwestycyjnych
4.4.5.1. Metoda oceny okresu zwrotu nakładów inwestycyjnych
4.4.5.2. Metoda oceny księgowej stopy dochodu
4.4.5.3. Metoda analizy progu rentowności
4.4.5.4. Dyskontowe metody analizy opłacalności
4.5. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstwa
4.5.1. Ogólne zasady rachunkowości
4.5.1.1. Istota konta i jego rodzaje
4.5.1.2. Dokumentacja operacji gospodarczych
4.5.1.3. Księgi rachunkowe
4.5.1.4. Formy i techniki rachunkowości
4.5.2. Sprawozdania finansowe jako źródło informacji o przedsiębiorstwie
4.5.2.1. Bilans
4.5.2.2. Rachunek zysków i strat
4.5.2.3. Rachunek przepływów pieniężnych
4.5.2.4. Informacja dodatkowa
4.5.3. Analiza finansowa
4.5.3.1. Cel i zakres analizy finansowej
4.5.3.2. Analiza struktury majątkowej i kapitałowej przedsiębiorstwa
4.5.3.3. Analiza struktury majątkowo – kapitałowej przedsiębiorstwa
4.5.4. Koszty przedsiębiorstwa transportowego
4.5.4.1. Nakłady i koszty działalności transportowej
4.5.4.2. Klasyfikacja kosztów i ich podział
4.5.4.2.1. Układ rodzajowy kosztów
4.5.4.2.2. Układ kalkulacyjny kosztów
4.6. Algorytm obliczania płacy netto pracownika
Literatura uzupełniająca do rozdziału 4

5. PRAWO PRACY
5.1. Podstawowe pojęcia i zasady prawa pracy
5.1.1. Wybrane, podstawowe zasady prawa pracy
5.1.2. Równe traktowanie w zatrudnieniu
5.2. Zatrudnianie pracownika
5.2.1. Zawarcie umowy o pracę
5.2.2. Ustanie stosunku pracy
5.2.3. Wypowiedzenie umowy o pracę
5.2.4. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
5.2.5. Zatrudnianie pracowników w formie telepracy
5.3. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia
5.4. Obowiązki pracodawcy i pracownika
5.5. Regulamin pracy
5.5.1. Nagrody i wyróżnienia
5.5.2. Kwalifikacje zawodowe pracowników
5.6. Odpowiedzialność porządkowa pracowników
5.7. Odpowiedzialność materialna pracowników
5.8. Czas pracy według postanowień Kodeksu pracy
5.8.1. Normy czasu pracy
5.8.2. Okresy odpoczynku
5.8.3. Systemy i rozkłady czasu pracy
5.8.4. Praca w godzinach nadliczbowych
5.8.5. Praca w porze nocnej, w niedziele i święta
5.9. Czas pracy kierowców w transporcie krajowym
5.9.1. Akty prawne regulujące czas pracy kierowców
5.9.2. Ogólna charakterystyka aktów prawnych dotyczących problematyki czasu pracy kierowców w transporcie krajowym
5.9.2.1. Ogólna charakterystyka umowy AETR
5.9.2.2. Ogólna charakterystyka Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego
5.9.2.3. Ogólna charakterystyka Rozporządzenia Rady Europy 3821/85/EWG
z dnia 20.12.1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych
w transporcie drogowym
5.9.2.4. Ogólna charakterystyka Dyrektywy 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego
5.9.2.5. Ogólna charakterystyka Dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady Europy 2006/22
5.9.2.6. Ogólna charakterystyka Ustawy o czasie pracy kierowców z 16 kwietnia 2004 r.
5.9.3. Wybrane określenia używane w Rozporządzeniu (WE) 561/2006 oraz w Ustawie o czasie pracy kierowców
5.9.4. Normy czasu prowadzenia pojazdów przez kierowców, obowiązkowych przerw w prowadzeniu i gwarantowanych okresów odpoczynku – według
Rozporządzenia (WE) 561/2006
5.9.5. Normy czasu prowadzenia pojazdów przez kierowców, obowiązkowych przerw w prowadzeniu i gwarantowanych okresów odpoczynku kierowców
wykonujących przewozy regularne na trasach nie przekraczających 50 km
5.9.6. Systemy czasu pracy kierowców
5.9.7. Łączny czas pracy kierowców zatrudnionych na podstawie stosunku pracy
5.9.8. Urządzenia rejestrujące czas pracy kierowców
5.9.9. Odpowiedzialność przedsiębiorstw transportowych za przestrzeganie przepisów dotyczących czasu pracy kierowców
5.10. Urlopy pracownicze
5.10.1. Urlop wypoczynkowy
5.10.2. Urlop bezpłatny
5.11. Uprawnienia pracownika związane z rodzicielstwem
5.12. Zatrudnianie młodocianych
5.13. Układy zbiorowe pracy
5.14. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy
5.15. Przedawnienie roszczeń
5.16. Związki zawodowe
5.17. Bezpieczeństwo i higiena pracy
5.17.1. Prawa i obowiązki pracownika w zakresie bhp
5.17.2. Wymogi bhp względem obiektów budowlanych, pomieszczeń pracy, maszyn i urządzeń
5.17.3. Czynniki oraz procesy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia
5.17.4. Profilaktyczna ochrona zdrowia
5.17.5. Wypadki przy pracy, w drodze do pracy lub z pracy
5.17.6. Choroby zawodowe
5.17.7. Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
5.17.8. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze
5.17.9. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy
5.17.10. Konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz komisja
bezpieczeństwa i higieny pracy
5.17.11. Państwowa Inspekcja Pracy
Literatura uzupełniająca do rozdziału 5

6. PRAWO HANDLOWE
6.1. Krajowy Rejestr Sądowy
6.2. Prawo działalności gospodarczej
6.2.1. Warunki prowadzenia działalności gospodarczej
6.2.2. Koncesje
6.3. Przedsiębiorcy
6.3.1. Przedsiębiorca jednoosobowy
6.3.2. Wspólnicy spółki cywilnej
6.3.3. Spółki handlowe
6.3.3.1. Spółka jawna
6.3.3.2. Spółka partnerska
6.3.3.3. Spółka komandytowa
6.3.3.4. Spółka komandytowo-akcyjna
6.3.3.5. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
6.3.3.6. Spółka akcyjna
6.3.3.7. Łączenie, podział i przekształcanie spółek
6.3.4. Przedsiębiorstwa państwowe
6.3.5. Spółdzielnie
Literatura uzupełniająca do rozdziału 6

7. PRAWO CYWILNE
7.1. Umowy i zobowiązania w obrocie gospodarczym
7.1.1. Umowy
7.1.1.1. Zawarcie umowy
7.1.1.2. Negocjacje
7.1.1.3. Wzorce umowne
7.1.1.4. Przedawnienie
7.1.2. Umowy regulujące przeniesienie prawa
7.1.2.1. Umowa sprzedaży
7.1.2.2. Umowa pożyczki
7.1.2.3. Umowa dostawy
7.1.2.4. Umowa zamiany
7.1.3. Umowy o korzystanie z cudzych rzeczy lub praw
7.1.3.1. Umowa najmu
7.1.3.2. Umowa dzierżawy
7.1.3.3. Umowa użyczenia
7.1.3.4. Umowa leasingu
7.1.4. Umowy o świadczenie usług
7.1.4.1. Umowa o dzieło
7.1.4.2. Umowa zlecenia
7.1.4.3. Umowa agencyjna
7.1.4.4. Umowa przechowania
7.1.4.5. Umowa składu
7.1.4.6. Umowa komisu
7.1.4.7. Umowa przewozu
7.1.4.7.1. Przewóz osób
7.1.4.7.2. Umowa przewozu rzeczy - przesyłki towarowej
7.1.4.7.3. Umowa przewozu przesyłki bagażowej
7.1.4.8. Umowa spedycji
7.1.5. Inne rodzaje umów
7.1.5.1. Umowa rachunku bankowego
7.1.5.2. Umowa ubezpieczenia
7.2. Roszczenia
7.2.1. Roszczenia z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
7.2.2. Roszczenia zwrotne zakładu ubezpieczeń
7.2.3. Roszczenia od ubezpieczeniowego funduszu gwarancyjnego
7.3. Ubezpieczenia związane z transportem drogowym
7.3.1. Ubezpieczenia komunikacyjne
7.3.1.1. Ubezpieczenie OC
7.3.1.2. Ubezpieczenie autocasco
7.3.1.3. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków NW
7.3.2. Ubezpieczenia związane z prowadzoną działalnością gospodarczą
7.3.2.1. Ubezpieczenie Cargo
7.3.2.2. Ubezpieczenie należytego wykonania kontraktu
7.3.2.3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
7.3.2.4. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika
7.3.2.3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy
7.3.3. Ubezpieczenia związane z ochroną życia i zdrowia pracowników i ich bliskich
7.3.4. Inne ubezpieczenia
7.3.4.1. Ubezpieczenie nieruchomości
7.3.4.2. Ubezpieczenia związane z zatrudnieniem
7.3.5. Kryteria wyboru ubezpieczeń
Literatura uzupełniająca do rozdziału 7

8. EGZAMINY NA UZYSKANIE CERTYFIKATU KOMPETENCJI ZAWODOWYCH.
8.1. Wyciąg z regulaminu dotyczącego trybu i sposobu przeprowadzania egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych przewoźników transportu drogowego
8.2. Zakres zagadnień objętych egzaminem
8.2.1. Zakres zagadnień objętych egzaminem w zakresie wykonywania krajowego transportu drogowego osób
8.2.2. Zakres zagadnień objętych egzaminem w zakresie wykonywania krajowego transportu drogowego rzeczy
8.3. Dokumenty związane ze składaniem wniosku o wydanie certyfikatu
8.4. Przykładowe testy i zadania problemowe
8.4.1. Przykładowe testy
8.4.2. Zadania problemowe

ZAŁĄCZNIKI
Zał. 1. Ustawa Prawo przewozowe
Zał. 2. Ustawa o transporcie drogowym
Zał. 3. Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym
Zał. 4. Ustawa o czasie pracy kierowców
INFORMACJE FIRM, PRZEDSIĘBIORSTW I ORGANIZACJI

170.00 netto / VAT 5% Nakład wyczerpany - oczekiwanie na wznowienie | ilość szt.

| « wstecz | do góry | strona główna »

Książki nowości
Polecane produkty
Twój koszyk
Twój Koszyk


Znajdujące się w serwisie treści i obrazy są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, rozpowszechnianie i przedruki w jakielkolwiek formie bez zgody firmy NET POLSKA - ZABRONIONE.
NET POLSKA
71 - 001 Szczecin, ul. Południowa 15,
091 483 70 70 (tel.), 091 482 32 32 (fax.)
www.netpolska.com
copyrights © 2001 - 2014