Masz Pytania ? Dzwoń
91 482 32 32
91 483 70 70
Logo forum, ADR

Czy opakowania jednostkowe lub pojazdy cysterny przwożace paliwa

styczeń 2011

Pełna treść pytania:

Witam czy opakowania jednostkowe lub pojazdy cysterny przwożace paliwa UN1202 i UN1203 powinny posiadać oznakowania - materiałniebezpieczny dla środowiska tzw. - rybka.


Odpowiedź :

Temat stosowania znaku dla towarów stwarzających zagrożenie dla środowiska stanowi od początku 2011 roku wiele kontrowersji.

Przede wszystkim dlatego, że do tej pory ADR przyzwyczaił nas do "czerpania wiedzy" z tabeli A. Informacji o stosowaniu ww. znaku próżno jednak szukać w tej tabeli.

Zgodnie z postanowieniami ADR 2009, producenci mieli czas do końca 2010 roku na przeprowadzenie oceny - zgodnie z kryteriami zapisanymi w 2.2.9.1.10 ADR - czy ich towary należy uznać za stwarzające zagrożenie dla środowiska. Należy założyć, że Ci którzy takie badania przeprowadzili, umieścili stosowną informację w części XIV karty charakterystyki. Zgodnie bowiem z wymaganiami załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE, zwanego potocznie REACH, w tej części karty powinny znaleźć się WSZELKIE informacje istotne z punktu widzenia transportu towaru. Praktyka pokazuje jednak, że w większości przypadków w ww. miejscu KCH nie znajdziemy interesującej nas informacji. I w tym przypadku z pomocą może nam przyjść już ADR 2011 (który przecież możemy stosować już teraz, choć w chwili tworzenia niniejszej informacji, nie ukazał się on w polskiej wersji językowej). Otóż w znowelizowanym ADR znajdziemy nowy przepis 2.2.9.1.10.5 o treści (tłumaczenie : 2.2.9.1.10.5 Materiały lub mieszaniny, które na podstawie rozporządzenia 1272/2008/WE są klasyfikowane jako zagrażające środowisku (środowisku wodnemu)

Jeżeli dane potrzebne do klasyfikacji zgodnie z kryteriami 2.2.9.1.10.3 nie są dostępne, to: (a) materiały lub mieszaniny powinny być zaklasyfikowane jako zagrażające środowisku (środowisku wodnemu), jeżeli są one przyporządkowane do kategorii wodna ostra 1, wodna przewlekła 1 lub wodna przewlekła 2 zgodnie z rozporządzeniem 1272/2008/WE lub - o ile ma to nadal zastosowanie zgodnie z tym rozporządzeniem - jeżeli są im przyporządkowane zwroty zagrożenia R50, R50/53 lub R51/53 zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG lub 1999/45/WE;

(b) materiał lub mieszaninę uważa się jako niezagrażające środowisku (środowisku wodnemu), jeżeli zgodnie z wymienionymi dyrektywami lub wymienionym rozporządzeniem nie mają przyporządkowanych wymienionych zwrotów zagrożeń lub kategorii. Jak widać więc, w przypadku braku odpowiednich danych, za towar stwarzający zagrożenie dla środowiska należy uważać taki, który zgodnie z kryteriami klasyfikacyjnymi dla substancji i preparatów (znajdującymi u nas odbicie w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów i sposobów klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych Dz. U. Nr 171 z 2003r., poz. 1666 z późn. zmianami) ma przypisane zwroty określające rodzaj zagrożenia: R50, R50/53 lub R51/53. W przypadku substancji klasyfikowanych w oparciu o rozporządzenie CLP znaczenie ma przypisanie do odpowiedniej kategorii. Informację o zwrotach określających rodzaj zagrożenia znaleźć można w sekcji II lub XV karty charakterystyki. W przypadku towarów których dotycz pytanie, mogę opierać się jedynie na niezbyt głębokiej analizie dostępnych mi kart. Wynika z niej, że benzyna UN 1203 ma przypisany zwrot R50 (a więc przy braku innych danych, zgodnie z 2.2.9.1.10.5 należy ją uznać za towar zagrażający środowisku), w przypadku oleju napędowego UN 1202 przypisany jest zwrot R52/53 tym samym towar nie jest uznawany za stwarzający zagrożenie dla środowiska.

Należy jednakże mieć na uwadze, że w każdym przypadku należy sięgać do konkretnej i aktualnej karty charakterystyki. W przypadku, gdy towar jest uznawany za stwarzający zagrożenie dla środowiska, z oznakowania zwolnione są opakowania pojedyncze zawierające nie więcej niż 5 litrów cieczy i opakowania kombinowane zawierające opakowania jednostkowe zawierające nie więcej niż 5 litrów cieczy.

Warto również wspomnieć, że nowy ADR2011 wymaga umieszczenia informacji w dokumencie przewozowym, jeśli przewożony towar stwarza zagrożenie dla środowiska. To jest zapewne rozwiązanie oczekiwane przez przewoźników. Musimy jednakże pamiętać, że obowiązek stosowania ADR 2011 pojawi się od 1 lipca 2011r. Wcześniej nie ma podstaw do żądania odpowiedniego zapisu w dokumentach przewozowych.

Osobną kwestią jest fakt, że ADR określa symbol "rybki" jako znak. O ile więc w taryfikatorze znajdzie się zapis dotyczący braków w oznakowaniu dodatkowym sztuk przesyłki obejmujący również i ten znak, o tyle w przypadku cystern i kontenerów, brak znaku dla towarów zagrażających środowisku nie został ujęty. Czyżby więc "znak" znalazł się poza taryfikatorem :) ?

autor: Michał Kokociński / DGSA Serwis

Znajdujące się w serwisie treści i obrazy są chronione prawem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie i przedruki w jakiejkolwiek formie bez zgody firmy NET POLSKA - ZABRONIONE.

NET POLSKA
71 - 001 Szczecin, ul. Południowa 15,
91 483-70-70 (tel.), 091 482-32-32 (fax.)
www.netpolska.com
copyright © 2001 - 2024