Masz Pytania ? Dzwoń
91 482 32 32
91 483 70 70
Logo forum, ADR

Przewóz towaru na wyłaczeniu 1.1.3.6 a szkolenie kierowcy po 1...?

grudzień 2011

Pełna treść pytania:

Witam .Mam pytanie - chcę dostarczyc do firmy produkcyjnej od dostawcy nastepujace środki o kodach un 1384 jednorazowo do 300 kg un 2672 jednorazowo do 1000 kg un 3082 jednorazowo do 1000 kg Czy od 1 stycznia 2012 roku będzie potrzeba aby kierowca który przewozi towar na wyłaczeniu 1.1.3.6 miał jakieś szkolenie ?


Odpowiedź :

Z dniem 1 stycznia 2012 w życie wchodzi nowa Ustawa o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych [UoPTN] ( Dz.U. 2011 nr 227 poz. 1367). Sprawa szkoleń ujęta jest w Art. 14 UoPTN:

Art. 14. 1. Uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych jest obowiązany przeszkolić osoby wykonujące czynności związane z przewozem drogowym, koleją i żeglugą śródlądową towarów niebezpiecznych, zatrudnione przez niego lub wykonujące na jego rzecz czynności związane z przewozem towarów niebezpiecznych przed podjęciem tych czynności, w zakresie odpowiednim do odpowiedzialności i obowiązków tych osób. Szkolenie powinno być okresowo uzupełnianie w celu uwzględnienia zmian w przepisach dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych. 2. Szkolenie, o którym mowa w ust. 1, prowadzi osoba posiadająca świadectwo przeszkolenia doradcy odpowiednio w zakresie przewozu drogowego, przewozu koleją lub przewozu żeglugą śródlądową towarów niebezpiecznych, zwane dalej "świadectwem doradcy", lub osoba posiadająca wiedzę i wykształcenie niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu szkolenia. 3. Osoba przeprowadzająca szkolenie potwierdza na piśmie przeszkolenie osób, o których mowa w ust. 1.

Oczywiście kwestie szkoleń ujęte są również w zapisach ADR. ADR definiuje dla kierowców przewożących towary niebezpieczne obowiązek ukończenia szkolenia kursowego, zakończonego egzaminem i uzyskaniem stosownych uprawnień ("Zaświadczenie ADR"). Odpowiednio od osób innych niż kierowcy zobowiązani do uzyskania Zaświadczenia ADR, a biorących udział w przewozie lub czynnościach z tym przewozem związanych wymaga się odbycia szkolenia w zakresie zdefiniowanym w dziale 1.3 Załącznika A do Umowy ADR.
W naszych dalszych rozważaniach istotny jest fakt nadrzędności UoPTN nad postanowieniami Załączników do Umowy ADR, wyrażony w jej Art.4:

Art. 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą ustawą do przewozu towarów niebezpiecznych, w tym do środków transportu i urządzeń transportowych, stosuje się odpowiednio ADR, RID lub ADN.

A więc należy dokładnie przyjrzeć się zapisom Art. 14. Z analizy tegoż artykułu nie wynika zwolnienie kierowców posiadających Zaświadczenie ADR z obowiązku ich przeszkolenia przez Uczestnika przewozu. Czy szkolenie kursowe kierowców i uzyskanie uprawnień nie jest więc wystarczające i kierowcy tacy powinni zostać dodatkowo przeszkoleni przez DGSA lub inną osobę z odpowiednią wiedzą i co powinno zostać potwierdzone na piśmie? Jeśli taki był zamysł ustawodawcy to jest to zmiana w stosunku do dotychczas obowiązujących przepisów, które (Art 19 obowiązującej do 31 grudnia 2011 Ustawy o przewozie DROGOWYM towarów niebezpiecznych), które w sposób jasny wyłączały kierowców posiadających Zaświadczenie z obowiązku odbycia jeszcze jednego (i przecież z założenia prostszego i krótszego szkolenia). Tylko czy taki był zamysł Ustawodawcy czy też mamy do czynienia jedynie z niejasnym zapisem.? Tego na razie nie wiemy, bo interpretacje zaczną się dopiero "rodzić", kiedy nowe prawo zacznie obowiązywać.

A więc szkolić wszystkich czy tylko osoby nie posiadające zaświadczenia ADR? Od wielu lat szkolę wszystkich, bo kurs to pewna podstawa programowa a moje szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z konkretną implementacją przepisów i potencjalnymi zdarzeniami w konkretnym przedsiębiorstwie. Podsumowując i wracając do meritum sprawy, a więc odpowiedzi na pytanie.

Bez wątpienia kierowca przewożący towary o których mowa musi odbyć szkolenie. Tak było i jest! Pojawia się natomiast pytanie: czy to ma być tylko szkolenie wynikające z Art. 14 UoPTN czy też szkolenie kursowe zakończone egzaminem i wydaniem Zaświadczenia ADR. I w tej kwestii mamy trochę za mało danych bo przypomnijmy - szkolenie kursowe wymagane jest jeśli przewóz obejmuje ilości towarów niebezpiecznych pociągające za sobą konieczność oznakowania jednostki transportowej. Jeśli przewóz towarów o których mowa w pytaniu następuje jedną jednostką transportową to z pewnością są to ilości wymagające oznakowania. Jeśli jednak są to przewozy każdego z towarów "z osobna" to problem dotyczy towarów o UN 3082 i UN 2672. Są to bowiem materiały ciekłe a więc przypisane im limity uprawniające do zastosowania wyłączenia (1.1.3.6) należy odnosić do pojemności nominalnej opakowań a nie masy towarów. Jeśli więc objętość opakowań użytych do przewozu UN 3082 lub UN 2672 będzie łącznie większa niż 1000 l (bo są to towary 3 kategorii transportowej) to przewóz będzie podlegał WSZYSTKIM wymaganiom ADR a więc m.in. kierowcy będą zobowiązani do posiadania Zaświadczenia ADR (a być może, jeśli taka była intencja ustawodawcy, do udziału w szkoleniu zorganizowanym w oparciu o Art 14 UoPTN). W przeciwnym przypadku, kierowcy powinni zostać przeszkoleni tylko na podstawie Art. 14 UoPTN.

autor: Michał Kokociński / DGSA Serwis

Znajdujące się w serwisie treści i obrazy są chronione prawem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie i przedruki w jakiejkolwiek formie bez zgody firmy NET POLSKA - ZABRONIONE.

NET POLSKA
71 - 001 Szczecin, ul. Południowa 15,
91 483-70-70 (tel.), 091 482-32-32 (fax.)
www.netpolska.com
copyright © 2001 - 2024