Masz Pytania ? Dzwoń
91 482 32 32
91 483 70 70

Spis treści książki certyfikat kompetencji zawodowych

Spis treści książki certyfikat kompetencji zawodowych.


125,00 zł netto  
Waga: 0.83 kg
Ocena: Producent: TSLern

Certyfikat kompetencji przewoźnika drogowego - podręcznik przewoźnika

Powrót do opisu książki

Spis treści:

PRAWO CYWILNE - s. 13

 • Definicja umowy
 • Sposoby zawierania umów
 • Formy zawierania umów
 • Prawny podział umów
 • Rzeczowy podział umów
  • Umowy o przeniesienie praw
  • Umowy o korzystanie z cudzych praw
  • Umowy o usługi ogólne
  • Umowy transportowe
  • Inne umowy
 • Przedawnienia
 • Pełnomocnictwa do zarządzenia firmą
 • Podsumowanie rozdziału

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI I PRAWO HANDLOWE - s. 37

 • Działalność gospodarcza
 • Podejmowanie działalności gospodarczej
 • Formy prowadzenia działalności gospodarczej
  • Firmy prawa cywilnego
   • Jednoosobowa działalność gospodarcza
   • Spółka cywilna
  • Spółki prawa handlowego
   • Osobowe spółki prawa handlowego
   • Spółka jawna
   • Spółka partnerska
   • Spółka komandytowa
   • Spółka komandytowo-akcyjna
  • Kapitałowe spółki prawa handlowego
   • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
   • Spółka akcyjna
   • Prosta spółka akcyjna
  • Przekształcenie, łączenie i podział spółek
   • Przekształcenie spółek
   • Łączenie spółek
   • Podział spółek
  • Spółdzielnie
  • Firmy i osoby zagraniczne
  • Struktura firm w Polsce
  • Poziomy zarządzania przedsiębiorstwami
 • Upadłość przedsiębiorstwa
 • Podsumowanie rozdziału

PRAWO SOCJALNE - s. 66

 • Wybrane zagadnienie z prawa pracy
  • Cel przepisów i definicje
  • Podstawowe zasady prawa pracy
  • Stosunek pracy i umowa o pracę
   • Zawarcie umowy o pracę
   • Rozwiązanie i wygaśnięcie umowy o pracę
  • Wynagrodzenie za pracę i jego ochrona
  • Inne świadczenia i odprawy związane z pracą
  • Układ zbiorowy pracy i regulamin wynagradzania
  • Obowiązki pracodawcy
  • Obowiązki pracownika
  • Prawa pracownika
  • Regulamin pracy
  • Odpowiedzialność porządkowa pracowników
  • Odpowiedzialność materialna pracowników
   • Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pracodawcy
   • Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi
  • Czas pracy pracowników
   • Nominalny czas pracy
   • Praca pracowników w godzinach nadliczbowych
   • Praca pracowników w porze nocnej
   • Praca pracowników w niedziele i święta
   • Podróże służbowe
  • Urlopy pracownicze
   • Urlopy wypoczynkowe
   • Urlopy bezpłatne
  • Ochrona pracy kobiet
  • Zatrudnienie młodocianych
  • Rozpatrywanie sporów pracowniczych i przedawnienie roszczeń
  • Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika
  • Podsumowanie rozdziału
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
  • Podstawowe obowiązki pracodawcy
  • Prawa i obowiązki pracownika
  • Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie
  • dla zdrowia lub życia
  • Profilaktyczna ochrona zdrowia
  • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
  • Szkolenia
  • Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze
  • Służba bezpieczeństwa i higieny pracy
  • Nadzór nad warunkami pracy
  • Podsumowanie rozdziału
 • Czas pracy kierowców
  • Definicja czasu pracy
  • Systemy czasu pracy
  • Unijne normy czasu pracy kierowców
   • Normy czasu prowadzenia pojazdu i przerw w prowadzeniu
    • Normy nieprzerwanego czasu prowadzenia pojazdu
    • Normy dziennego czasu prowadzenia pojazdu
    • Normy tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu
    • Normy dwutygodniowego czasu prowadzenia pojazdu
   • Normy czasu odpoczynku kierowcy
    • Normy dziennego odpoczynku kierowcy
    • Norma dziennego odpoczynku załogi dwuosobowej
    • Norma dziennego odpoczynku na promie lub platformie pociągu
   • Normy tygodniowego odpoczynku kierowcy
   • Normy tygodniowego odpoczynku kierowcy w okazjonalnych
   • przewozach osób
   • Odstępstwa od przestrzegania przepisów rozporządzenie (WE) nr 561/2006
  • Krajowe normy czasu prowadzenia pojazdu, przerw w prowadzeniu
  • i odpoczynków kierowców wykonujących regularne przewozy osób
  • na trasach do 50 km
  • Przerwy socjalne w pracy kierowców
  • Nocna praca kierowców
  • Praca kierowców w godzinach nadliczbowych
  • Czas pracy kierowców niepozostających w stosunku pracy
  • Podsumowanie rozdziału
 • Pakiet Mobilności
  • Zasady odbierania odpoczynków tygodniowych
  • Powrót kierowcy w określonym czasie do bazy
  • Możliwość wydłużania czasu jazdy przy powrocie do bazy
  • Zasady wykorzystywania przerw w załodze kilkuosobowej
 • Tachografy
  • Tachografy analogowe
  • Tachografy cyfrowe
  • Kontrola tachografów i czasu pracy kierowcy
  • Eksploatacja tachografów - obowiązki pracodawcy
  • Eksploatacja tachografów - obowiązki kierowcy
  • Podsumowanie rozdziału
 • Organizacje społeczne i zawodowe
  • Związki zawodowe
  • Krajowe organizacje zawodowe
   • Krajowe organizacje zawodowe przewozu osób
   • Krajowe organizacje zawodowe przewozów rzeczy
  • Międzynarodowe organizacje zawodowe

PODATKI I OPŁATY - s. 146

 • Pojęcie podatku
 • Podatki związane z majątkiem trwałym
 • Podatki związane z eksploatacją pojazdów
 • Podatki związane z działalnością gospodarczą
 • Podsumowanie rozdziału

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA I ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA - s. 156

 • Organizacja i zarządzanie
  • Pojęcie i cel organizacji
  • Otoczenie organizacji
  • Struktura organizacyjna
  • Zarządzanie firmą
   • Rola zarządzania
   • Rodzaje zarządzania
   • Rola menedżera w zarządzaniu
   • Rola zasobów w zarządzaniu
   • Współczesne metody zarządzania
  • Planowanie w firmie
   • Pojęcia planowania i planu
   • Metody planowania
   • Budżet i budżetowanie
  • Marketing w firmie
  • Nowoczesne techniki elektroniczne w zarządzaniu
   • Co to jest EDI?
   • Techniki elektroniczne
    • Systemy komputerowe
    • Sieci komputerowe
    • Usługi telekomunikacyjne
  • Podsumowanie rozdziału
 • Prawo finansowe
 • System ewidencji gospodarczej
   • Ewidencja operatywna
   • Rachunkowość
    • Księgowość
    • Koszty w przedsiębiorstwie
    • Kalkulacja
     • Analizy ex post
     • Analizy ex ante.
    • Sprawozdawczość finansowa
     • Analiza finansowa przedsiębiorstwa
     • Amortyzacja
     • Odpowiedzialność w zakresie rachunkowości
    • Statystyka
   • Podsumowanie rozdziału
  • Bieżące finansowanie przedsiębiorstw
   • Banki i rozliczenia bankowe
    • Banki i ich rodzaje
    • Kryteria wyboru banku
   • Finansowe rozliczenia bankowe
    • Rozliczenia gotówkowe
    • Rozliczenia bezgotówkowe
    • Usługi depozytowe
    • Poręczenia
   • Podsumowanie rozdziału
  • Kredyty bankowe i ich zabezpieczanie
   • Pojęcie kredytu i ich rodzaje
   • Zabezpieczenie kredytów
   • Podsumowanie rozdziału
  • Inwestycje i ich finansowanie
   • Pojęcie inwestycji
   • Źródła finansowania inwestycji
   • Ocena opłacalności inwestycji
  • Podsumowanie rozdziału
 • Ubezpieczenia w transporcie drogowym
  • Ubezpieczenia społeczne
   • Ubezpieczenia pracownicze
    • Ubezpieczenia emerytalne
    • Ubezpieczenia rentowe
    • Ubezpieczenia chorobowe
    • Ubezpieczenia wypadkowe
   • Ubezpieczenia zdrowotne
  • Ubezpieczenia działalności gospodarczej
   • Ubezpieczenia osobowe
   • Ubezpieczenia majątkowe
    • Ubezpieczenie mienia
    • Ubezpieczenia OC
  • Ubezpieczenia komunikacyjne
   • Ubezpieczenie OC
   • Ubezpieczenie "Zielona karta"
   • Ubezpieczenie AC
   • Ubezpieczenie NNW
   • Ubezpieczenie Car Assistance
  • Podsumowanie rozdziału

WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO - s. 250

 • Warunki wspólne wykonywania krajowego transportu drogowego osób i rzeczy
  • Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika
   • Warunki uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
    • Dobra reputacja
    • Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika
    • Zabezpieczenie finansowe
    • Kierowcy o wymaganych kwalifikacjach
    • Pojazdy
    • Osoba zarządzająca transportem
    • Siedziba
    • Baza eksploatacyjna
   • Jak uzyskać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego?
   • Zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia
  • Licencja wspólnotowa
 • Dodatkowe warunki wykonywania transportu drogowego osób
  • Licencje na wykonywanie przewozów osób małymi pojazdami
  • Zezwolenia w przewozach osób
   • Rodzaje przewozów osób
   • Zezwolenia na regularne i regularne specjalne w krajowych przewozach
   • osób wydawane wg przepisów ustawy o transporcie drogowym
   • Zezwolenia w międzynarodowych przewozach osób
  • Organizacja przewozów osób wg ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
  • Organizacja przewozów osób w krajowym transporcie publicznym według nowych przepisów
    • Zaświadczenie na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego
    • Potwierdzenia zgłoszenia przewozu
   • Organizacja przewozów osób w międzynarodowym transporcie publicznym wg nowych przepisów
  • Pośrednictwo przy przewozie osób
  • Przewozy osób na potrzeby własne
  • Przewozy kabotażowe osób
  • Wykonywanie przewozów osób wg prawa przewozowego
   • Umowa przewozu osób
   • Umowa przewozu bagażu
   • Prawa pasażerów
   • Honorowanie ulg obywateli
   • Rozkłady jazdy w publicznej komunikacji autobusowej
 • Dodatkowe warunki wykonywania transportu drogowego rzeczy
  • Licencje w transporcie rzeczy małymi pojazdami
  • Dodatkowe zezwolenia w transporcie rzeczy
   • Zezwolenia w krajowych specjalizowanych przewozach rzeczy
   • Zezwolenia zagraniczne w międzynarodowych przewozach
  • Wykonywanie przewozów rzeczy wg Konwencji CMR
   • Umowa przewozu rzeczy
   • Reklamacje, roszczenia i ich przedawnienie
  • Pośrednictwo w przewozie rzeczy
  • Przewozy rzeczy na potrzeby własne
  • Przewozy kabotażowe - warunki wykonywania
   • Przewozy kabotażowe na obszarze Unii Europejskiej
   • Przewozy kabotażowe poza obszarem Unii Europejskiej
 • Zasady korzystania z zezwoleń, licencji i zaświadczeń
  • Nowe wypisy z zezwoleń, licencji i zaświadczeń
  • Zawieszanie zezwoleń i licencji
  • Przenoszenie uprawnień do zezwoleń i licencji
  • Cofanie zezwoleń i licencji
  • Wygasanie zezwoleń i licencji
 • Opłaty administracyjne w transporcie drogowym
 • Fakturowanie usług przewozowych
 • Spedycja
 • Logistyka
 • Podsumowanie rozdziału
 • Umowy międzynarodowe w transporcie
   • Prawo Unii Europejskiej
   • Umowy bilateralne
   • Konwencje międzynarodowe
    • Konwencje międzynarodowe dla przewozów osób i rzeczy
     • Porozumienie EKMT
     • Konwencje regulujące przepisy ruchu drogowego
     • Konwencje socjalne w transporcie
     • Konwencja celna CPD
  • Konwencje międzynarodowe w przewozach osób
  • Konwencje międzynarodowe w przewozach rzeczy
   • Konwencja CMR
   • Reguły INCOTERMS
   • Konwencja ATP
   • Umowa Europejska ADR
   • Konwencja Bazylejska
   • Konwencja o bezpiecznych kontenerach
   • Konwencje celne
    • Wspólna Procedura Tranzytowa (WPT)
    • Konwencja TIR
    • Konwencja ATA
   • Podsumowanie rozdziału
  • Kontrole w transporcie
   • Kontrole administracyjne
   • Inspekcja Transportu Drogowego
   • System KREPTD
   • Policja drogowa
   • Państwowa Inspekcja Pracy
   • Inne kontrole
    • Urzędy Celno-Skarbowe
    • Straż Graniczna
    • Straż Gminna (Miejska)
    • Zarządcy Dróg Publicznych
    • Straż Leśna
    • Straż Pożarna
    • Państwowa Inspekcja Sanitarna
    • Państwowa Inspekcja Weterynaryjna
   • Podsumowanie rozdziału
  • Struktura i organizacja transportu drogowego
   • Struktura i organizacja transportu osób
   • Struktura i organizacja transportu rzeczy

NORMY TECHNICZNE I TECHNICZNE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI - s. 364

 • Utrzymanie stanu technicznego pojazdów
  • Certyfikacja i homologacja
  • Badania techniczne pojazdów
  • Rejestracja pojazdów
  • Obsługa pojazdów
  • Naprawy pojazdów
  • Zużycie pojazdów
 • Wyposażenie wspólne dla wszystkich pojazdów
 • Wymagania ekologiczne wobec pojazdów
 • Informacje dodatkowe w zakresie przewozów osób
  • Parametry techniczne i wyposażenie autobusów
  • Specjalizacja w zakresie przewozów osób
 • Informacje dodatkowe w zakresie przewozów rzeczy
 • Parametry techniczne i wyposażenie samochodów ciężarowych
 • Urządzenia ładunkowe
 • Opakowania towarów
 • Jednostki ładunkowe
  • Paletyzowanie
  • Pakietowanie
  • Konteneryzacja
 • Specjalizacja w zakresie przewozów rzeczy
  • Przewozy ADR
  • Przewozy odpadów
  • Przewozy szybko psujących się artykułów żywnościowych
  • Przewozy żywych zwierząt
  • Przewozy nienormatywne
  • Przewozy kombinowane
  • Przewozy towarów wrażliwych
  • Podsumowanie rozdziału

BEZPIECZEŃSTWO DROGOWE - s. 408

 • Bezpieczeństwo drogowe w przewozach osób i rzeczy
  • Wymagania wobec kierowców
   • Posiadanie wymaganego prawa jazdy
   • Posiadanie kwalifikacji zawodowych
  • Sieci drogowe w kraju i w Europie
   • Sieć dróg krajowych
   • Sieć dróg w Europie
  • Zachowanie się w wypadkach drogowych
   • Rodzaje wypadków drogowych
   • Przyczyny wypadków drogowych
    • Prędkość a wypadki drogowe
    • Alkohol a wypadki drogowe
    • Pogoda a wypadki drogowe
   • Zasady postępowania w wypadkach drogowych
  • Bezpieczeństwo drogowe w przewozach rzeczy
   • Dodatkowe uprawnienia kierowców
   • Ograniczenia w ruchu drogowym
   • Załadunek pojazdów i techniki mocowania ładunków
    • Bezpieczeństwo przewozu
    • Obowiązki uczestników przewozu
    • Czynniki decydujące o prawidłowym załadunku pojazdu
     • Ograniczenia konstrukcyjne nadwozi pojazdów
     • Ograniczenia ładowania pojazdów
     • Stabilność ładunku
     • Zasady rozmieszczania ładunków w pojeździe
    • Sposoby mocowania ładunku i środki do tego stosowane
    • Podstawowe warunki prawidłowego załadunku pojazdów i mocowania
    • na nich ładunków
  • Podsumowanie rozdziału

TESTY EGZAMINACYJNE - s . 448

 • Test - przykład dla przewozu osób
 • Test - przykład dla przewozu rzeczy

ZADANIA EGZAMINACYJNE - s. 468

 • Przykładowe zadania w zakresie przewozu osób
  • Zadanie 1 - Kalkulacja kosztów przewozu
  • Zadanie 2 - Harmonogram czasu pracy
  • Zadanie 3 - Budowanie rozkładu jazdy
  • Zadanie 4 - Potoki pasażerów
  • Zadanie 5 - Harmonogram planowania czasu i kosztu wycieczki
 • Przykładowe zadania w zakresie przewozu rzeczy
  • Zadanie 1 - Kalkulacja kosztów przewozu
  • Zadanie 2 - Harmonogram zadania przewozowego
 • Przykładowe zadania wspólne dla przewozu osób i rzeczy
  • Zadanie 1 - Rozliczanie wynagrodzeń i ZUS

POZOSTAŁE INFORMACJE - s. 480

 • Zasady egzaminowania
 • Odpowiedzi do pytań testowych
 • Bibliografia
Znajdujące się w serwisie treści i obrazy są chronione prawem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie i przedruki w jakiejkolwiek formie bez zgody firmy NET POLSKA - ZABRONIONE.

NET POLSKA
71 - 001 Szczecin, ul. Południowa 15,
91 483-70-70 (tel.), 091 482-32-32 (fax.)
www.netpolska.com
copyright © 2001 - 2021