Masz Pytania ? Dzwoń
91 482 32 32
91 483 70 70
Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego

Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego

Ostatnie wydanie podręcznika przygotowującego do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym. Podręcznik zawiera wiedzę niezbędną do zdania egzaminu zarówno na krajowy jak i międzynarodowy transport drogowy. Dodatkowym atutem są opublikowane przykładowe testy i odpowiedzi.

389 str. / FORMAT A4 / wydanie 2018 AKTUALNE na 2019 r.

aktualna
89,00 zł netto  
+5% VAT = 93,45 brutto PLN

Co to jest certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego

Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego to dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji i wiedzy niezbędnych do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego
- przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem lub osoba zarządzająca w przedsiębiorstwie transportem drogowym musi posiadać certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika

Działalność transportowa należy do grupy zawodów licencjonowanych, co oznacza, że aby móc otworzyć taką działalność należ posiadać licencję (zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej). Pierwszym krokiem w celu jej uzyskania jest posiadanie certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego. Zawód przewoźnika drogowego znacząco różni się od innych zawodów ze względu na ilość obowiązków prawnych jakie należy poznać i spełnić w trakcie prowadzenia przedsiębiorstwa transportowego. Dlatego certyfikat kompetencji stanowi jakby potwierdzenie posiadanej wiedzy w tym zakresie.

Jest to też zawód dla którego w prawodawstwie polskim istnieje jeden główny nadrzędny przepis regulujący wszelkie aspekty działalności transportowej. Jest nim Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. (Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1371) oraz akty wykonawcze do ustawy czyli rozporządzenia. To właśnie w treści tej ustawy istnieje przepis Art. 5c. (Art. 7a) mówiący o spełnieniu wymagań w celu otrzymania licencji/zezwolenia.

W rozdziale 7 w/w ustawy (Art.37) znajduje się również zapis dotyczący warunków i trybu uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych.

Czy można być zwolnionym z egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego ?

TAK.

 • Mówi o tym Art. 38a w/w ustawy:
  1.Osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwem ukończenia studiów podyplomowych, których program obejmuje cały zakres zagadnień, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, zwolnione są z egzaminu pisemnego, o którym mowa w art. 37.
  (certyfikat)

  2.Osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwem ukończenia studiów podyplomowych, których program obejmuje część zagadnień, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, zwolnione są z części egzaminu pisemnego, o którym mowa w art. 37(certyfikat), w zakresie dziedzin objętych programem studiów.

  3. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 i 2, stanowią zwolnienia w rozumieniu art. 8 ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009

  4. Zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 2, dokonuje jednostka określona w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 39 ust.

 

Dla kogo przeznaczona jest książka : Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego ?

Książka przeznaczona jest dla wszystkich przygotowujących się do egzaminu państwowego w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźników drogowych i spedytorów. Również dla osób pragnących przypomnieć sobie wiedzę i zakres przepisów prawnych zgodnie z którym prowadzą swoją działalność i posiadają już certyfikat kompetencji przewoźnika.
Zawarta w książce wiedza jest aktualna i zgodna z zakresem wiedzy zawartym w Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia procesu certyfikacji kompetencji zawodowych w transporcie drogowym oraz zabezpieczenia certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. 2017 poz. 1352).

Certyfikat to książka która w sposób prosty i zrozumiały przedstawia poszczególne zagadnienia, co zdecydowanie ułatwia przyswojenie niezbędnego materiału. Dodatkowym atutem są opublikowane przykładowe testy i odpowiedzi.

Egzamin na certyfikat pomimo szerokiego wachlarza wiedzy, która jest wymagana nie jest trudny. Wystarczy ze zrozumieniem przeczytać poszczególne rozdziały.

CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W TRANSPORCIE DORGOWYM - Wydanie : 2018

SPIS TREŚCI:

1 Prawo cywilne

 • 1.1 Umowy zawierane w transporcie drogowym
 • 1.1.1 Umowy o przeniesienie praw
 • 1.1.2 Umowy o korzystanie z cudzych rzeczy lub praw
 • 1.1.3 Umowy o świadczenie usług
 • 1.2 Przedawnienie roszczeń
 • 1.3 Ubezpieczenia związane z transportem drogowym
 • 1.3.1 Ubezpieczenia komunikacyjne
 • 1.3.2 Ubezpieczenia związane z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • 1.3.3 Grupowe ubezpieczenia pracownicze

2 Prawo handlowe

 • 2.1 Przepisy w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozów
 • 2.2 Podejmowanie działalności gospodarczej
 • 2.3 Wybrane formy działalności przedsiębiorstw transportowych oraz zasady ich tworzenia i zarządzania nimi
 • 2.3.1 Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
 • 2.3.2 Przedsiębiorstwa państwowe i spółdzielnie
 • 2.3.3 Spółka cywilna
 • 2.3.4 Spółki prawa handlowego
 • 2.4 Łączenie, podział i przekształcanie spółek
 • 2.4.1 Łączenie spółek
 • 2.4.2 Podział spółek
 • 2.4.3 Przekształcanie spółek

3 Prawo pracy i zagadnienia socjalne

 • 3.1 Pracownik, pracodawca
 • 3.2 Stosunek ... i umowa o pracę
 • 3.2.1 Zawarcie umowy o pracę
 • 3.2.2 Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o pracę
 • 3.3 Układ zbiorowy
 • 3.4 Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia
 • 3.5 Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika
 • 3.5.1 Obowiązki pracodawcy
 • 3.5.2 Prawa pracownika
 • 3.5.3 Obowiązki pracownika
 • 3.6 Zakaz konkurencji
 • 3.7 Regulamin pracy
 • 3.8 Nagradzanie pracowników
 • 3.9 Odpowiedzialność pracowników
 • 3.9.1 Odpowiedzialność porządkowa pracowników
 • 3.9.2 Odpowiedzialność materialna pracowników
 • 3.10 Czas pracy
 • 3.10.1 Normy
 • 3.10.2 Praca w godzinach nadliczbowych
 • 3.10.3 Praca w porze nocnej
 • 3.10.4 Praca w niedziele i święta
 • 3.11 Urlopy
 • 3.11.1 Urlopy wypoczynkowe
 • 3.11.2 Urlopy bezpłatne
 • 3.12 Zatrudnienie młodocianych
 • 3.13 Przedawnienie roszczeń
 • 3.14 Postępowanie pojednawcze
 • 3.15 Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy
 • 3.16 Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • 3.16.1 Podstawowe obowiązki pracodawcy
 • 3.16.2 Prawa i obowiązki pracownika
 • 3.16.3 Wypadki i choroby zawodowe
 • 3.16.4 Szkolenie
 • 3.16.5 Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze
 • 3.16.6 Służba bezpieczeństwa i BHP

4 Czas pracy kierowców zatrudnionych w transporcie drogowym

 • 4.1 Normy dotyczące czasu pracy
 • 4.2 Normy dotyczące czasu prowadzenia pojazdów, przerw w prowadzeniu oraz odpoczynku
 • 4.3 Praca w godzinach nadliczbowych kierowców wykonujących transport drogowy

5 Tachografy

 • 5.1 Tachografy analogowe
 • 5.2 Tachografy cyfrowe
 • 5.3 Kontrole tachografów na drodze
 • 5.4 Obowiązki przedsiębiorcy w zakresie eksploatacji tachografów

6 Prawo finansowe

 • 6.1 System ewidencji gospodarczej
 • 6.2 Rachunkowość - podstawowe pojęcia
 • 6.3 Kalkulacja
 • 6.4 Amortyzacja w ujęciu księgowym
 • 6.5 Sprawozdawczość finansowa
 • 6.6 Interpretacja dokumentów finansowych
 • 6.7 Odpowiedzialność karna za prawidłowe prowadzenie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej

7 Finansowanie inwestycji

 • 7.1 Ocena opłacalności inwestycji
 • 7.2 Źródła finansowania inwestycji

8 Banki a finansowanie bieżące przedsiębiorstw

 • 8.1 Informacje ogólne o bankach
 • 8.2 Rodzaje finansowych rozliczeń bankowych
 • 8.3 Kredyty bankowe

9 Podatki

10 Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem

 • 10.1 Otoczenie przedsiębiorstwa
 • 10.2 Zasady sprawnej organizacji
 • 10.3 Struktura organizacyjna
 • 10.4 Zarządzanie w przedsiębiorstwem
 • 10.5 Planowanie w przedsiębiorstwie
 • 10.6 Marketing w przedsiębiorstwie
 • 10.7 Nowoczesne techniki elektroniczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem

11 Przepisy o wykonywaniu transportu drogowego

 • 11.1 Warunki dopuszczania do zawodu i rynku przewoźnika
 • 11.2 Warunki dopuszczania do zawodu przewoźnika
 • 11.2.1 Dopuszczanie do zawodu przewoźnika wg dotychczasowych przepisów
 • 11.2.2 Dopuszczanie do zawodu przewoźnika wg nowych przepisów
 • 11.3 Warunki dopuszczania do rynku transportowego
 • 11.3.1 Przewozy zarobkowe wg dotychczasowych przepisów
 • 11.3.2 Przewozy zarobkowe wg nowych przepisów
 • 11.3.3 Przewozy niezarobkowe (na potrzeby własne)
 • 11.4 Opłaty w transporcie

12 Dodatkowe obowiązki przewoźników w drogowym transporcie osób

 • 12.1 Honorowanie ulg obywateli
 • 12.2 Rozkład jazdy autobusów i jego znaczenie
 • 12.3 Formularz jazdy i jego znaczenie

13 Umowy międzynarodowe w transporcie drogowym

 • 13.1 Prawo Unii Europejskiej
 • 13.2 Umowy bilateralne
 • 13.3 Porozumienie EKMT (CEMT)
 • 13.4 Konwencje międzynarodowe
 • 13.4.1 Konwencje regulujące przepisy ruchu drogowego
 • 13.4.2 Konwencje regulujące sprawy socjalne w transporcie
 • 13.4.3 Konwencje regulujące przewozy rzeczy
 • 13.4.4 Konwencje celne

14 Przewozy specjalistyczne

 • 14.1 Przewozy towarów niebezpiecznych (ADR)
 • 14.2 Przewozy odpadów
 • 14.3 Przewozy artykułów żywnościowych szybko psujących się
 • 14.4 Przewozy zwierząt
 • 14.5 Przewozy nienormatywne
 • 14.6 Przewozy kontenerowe
 • 14.7 Przewozy kombinowane

15 Kontrole w transporcie drogowym

 • 15.1 Kontrole administracyjne
 • 15.2 Inspekcja Transportu Drogowego
 • 15.3 Policja
 • 15.4 Państwowa Inspekcja Pracy
 • 15.5 Państwowa Inspekcja Sanitarna
 • 15.6 Inne kontrole

16 Bezpieczeństwo ruchu i standardy techniczne pojazdów przeznaczonych do transportu osób i rzeczy

 • 16.1 Zasady dopuszczania pojazdów do ruchu
 • 16.2 Obsługa pojazdów
 • 16.3 Wymagania wobec kierowców
 • 16.4 Ograniczenia w ruchu drogowym
 • 16.5 Przyczyny wypadków drogowych

17 Sieci drogowe w kraju i w Europie

 • 17.1 Sieci dróg i przejścia graniczne w kraju
 • 17.2 Sieci dróg w Europie

18 Zasady załadunku pojazdów i mocowania ładunku

 • 18.1 Bezpieczeństwo przewozu
 • 18.2 Obowiązki uczestników przewozu dotyczące załadunku
 • 18.3 Ograniczenia ładowania pojazdów
 • 18.4 Siła ciężkości i stabilność ładunku
 • 18.5 Wymagania konstrukcyjne wobec nadwozi pojazdów
 • 18.6 Rozmieszczenie ładunku
 • 18.7 Sposoby mocowania ładunków i środki do tego stosowane

19 Organizacje społeczne i zawodowe w transporcie drogowym

 • 19.1 Związki zawodowe
 • 19.2 Międzynarodowe organizacje zawodowe
 • 19.3 Krajowe organizacje zawodowe

20 Przykładowy test egzaminacyjny na certyfikat w przewozach osób

21 Przykładowy test egzaminacyjny na certyfikat w przewozach rzeczy

22 Przykładowe zadania wg wzorca obowiązującego na egzaminie

 • 22.1 Przykład zadania w zakresie przewozu osób

Certyfikat kompetencji, waga 0,52 kg

Znajdujące się w serwisie treści i obrazy są chronione prawem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie i przedruki w jakiejkolwiek formie bez zgody firmy NET POLSKA - ZABRONIONE.

NET POLSKA
71 - 001 Szczecin, ul. Południowa 15,
091 483 70 70 (tel.), 091 482 32 32 (fax.)
www.netpolska.com
copyright © 2001 - 2019
Nasze telefony
91 483 70 70
91 482 32 32