Masz Pytania ? Dzwoń
91 482 32 32
91 483 70 70

Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika

Dziś wysyłka !
Podręcznik dla osób ubiegających się o certyfikat, licencję, zezwolenie na transport krajowy lub międzynarodowy. Książka poprawiona i uzupełniona o nowe przepisy. Napisana przez wybitnego znawcę i autora wielu książek dotyczących transportu dr inż. Bogusława Madeja. Podręcznik, zawiera kompendium wiedzy niezbędnej dla osób przygotowujących się do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym.

513 str. / FORMAT B5 / wydanie 10, 2024 r.

160,00 zł netto  
Waga: 0.83 kg +5% VAT = 168,00 brutto PLN,
Ocena:
  ( 4.63/198 )
ISBN: 978-83-966798-7-1
Producent: TSLern

Certyfikat kompetencji przewoźnika drogowego - podręcznik na kurs

Książka Certyfikat kompetencji przewoźnika drogowego

Wydanie (10 z 2024 r.) znanej i cenionej książki dla osób ubiegających się o certyfikat kompetencji zawodowych.

W obecnym najnowszym wydaniu 10 z 2024 roku dodano 2 strony, które zwierają:

 • Urlopy związane z rodzicielstwem - s. 93
 • Urlop macierzyński - s. 93
 • Urlop tacierzyński - s. 93
 • Urlop rodzicielski - s. 94
 • Urlop wychowawczy - s. 94
 • Urlop ojcowski - s. 94
 • Urlop opiekuńczy - s. 94
 • Zwolnienie z powodu siły wyższej - s. 94

Materiały szkoleniowe zawarte w podręczniku stanowią pełne kompendium wiedzy do nauki na certyfikat. Książka przeznaczona jest dla przewoźników i osób przygotowujących się do egzaminu oraz innych, którzy zamierzają prowadzić firmy transportowe, spedycyjne - pośredniczące w zakresie przewozu osób i rzeczy, zarówno w transporcie krajowym jak i międzynarodowym.. Obecna wersja podręcznika została przygotowana zgodnie z najnowszymi przepisami, uzupełniona (e-toll) i poprawiona.

Jeśli starasz się o licencję lub zezwolenie na wykonywanie przewozów osób lub rzeczy w transporcie krajowym lub międzynarodowym - ta książka jest dla Ciebie.

Zakres wiedzy zawartej w podręczniku odpowiada wytycznym zawartym w przepisach krajowych i europejskich.

wyd. 8 dodano tzw. pakiet mobilności oraz zmiany w prawie handlowym. Pakiet Mobilności opisuje wprowadzone do rozporządzenia 561 zmiany dotyczące m.in odbierania odpoczynków tygodniowych, możliwości wydłużenia czasu jazdy podczas powrotu do bazy oraz zasad wykorzystywania przerw w załodze.

Obecne wydanie 9 książki pt. Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego uzupełniono o zmiany w prawie socjalnym - dodano urlopy związane z rodzicielstwem : Macierzyński, Tacierzyński, Rodzicielski, Wychowawczy, Ojcowski, Opiekuńczy. (dodano 1 stronę)

Podręcznik zawiera przykładowe testy i zadania egzaminacyjne.

Podręcznik został napisany w sposób możliwie prosty i przyjazny dla czytelnika, wyjaśniający poszczególne zagadnienia, tak aby nauka była szybka i skuteczna. Podsumowania występujące na końcu każdego rozdziału stanowią swojego rodzaju podsumowanie i pomagają przyswoić sobie zawarte w treści pojęcia wraz z krótkim wyjaśnieniem.

Autor:

dr inż. Bogusław Madej autor i współautor wielu książek i podręczników z dziedziny transportu. Specjalista z ponad 50 letnim doświadczeniem. Teoretyk i praktyk. Wykładowca uczelniany z dużym stażem oraz doświadczeniem naukowym i pedagogicznym. Prowadzący szkolenia dla dorosłych. Były kierownik Zakładu w Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie, prezes Akademii Transportu i Przedsiębiorczości w Warszawie oraz dyrektor PKS w Częstochowie.
Obecnie prowadzi prywatną działalność gospodarczą pod nazwą ATUT-BM Sp. z o.o. również w Warszawie.

Certyfikat kompetencji przewoźnika drogowego - podręcznik przewoźnika

Powrót do opisu książki

Spis treści:

PRAWO CYWILNE - s. 13

 • Definicja umowy
 • Sposoby zawierania umów
 • Formy zawierania umów
 • Prawny podział umów
 • Rzeczowy podział umów
  • Umowy o przeniesienie praw
  • Umowy o korzystanie z cudzych praw
  • Umowy o usługi ogólne
  • Umowy transportowe
  • Inne umowy
 • Przedawnienia
 • Pełnomocnictwa do zarządzenia firmą
 • Podsumowanie rozdziału

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI I PRAWO HANDLOWE - s. 37

 • Działalnością gospodarcza
 • Podejmowanie działalności gospodarczej
 • Formy prowadzenia działalności gospodarczej
  • Firmy prawa cywilnego
   • Jednoosobowa działalnością gospodarcza
   • Spółka cywilna
  • Spółki prawa handlowego
   • Osobowe spółki prawa handlowego
   • Spółka jawna
   • Spółka partnerska
   • Spółka komandytowa
   • Spółka komandytowo-akcyjna
  • Kapitałowe spółki prawa handlowego
   • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
   • Spółka akcyjna
   • Prosta spółka akcyjna
  • Przekształcenie, łączenie i podział spółek
   • Przekształcenie spółek
   • Łączenie spółek
   • Podział spółek
  • Spółdzielnie
  • Firmy i osoby zagraniczne
  • Struktura firm w Polsce
  • Poziomy zarządzania przedsiębiorstwami
 • Upadłością przedsiębiorstwa
 • Podsumowanie rozdziału

Pakiet Mobilności - s. 66

PRAWO SOCJALNE - s. 68

 • Wybrane zagadnienie z prawa pracy
  • Cel przepisów i definicje
  • Podstawowe zasady prawa pracy
  • Stosunek pracy i umowa o pracą
   • Zawarcie umowy o pracą
   • Rozwiązanie i wygaśnięcie umowy o pracą
  • Wynagrodzenie za pracą i jego ochrona
  • Inne świadczenia i odprawy związane z pracą
  • Układ zbiorowy pracy i regulamin wynagradzania
  • Obowiązki pracodawcy
  • Obowiązki pracownika
  • Prawa pracownika
  • Regulamin pracy
  • Odpowiedzialnością porządkowa pracowników
  • Odpowiedzialnością materialna pracowników
   • Odpowiedzialnością za szkodą wyrządzoną pracodawcy
   • Odpowiedzialnością za mienie powierzone pracownikowi
  • Czas pracy pracowników
   • Nominalny czas pracy
   • Praca pracowników w godzinach nadliczbowych
   • Praca pracowników w porze nocnej
   • Praca pracowników w niedziele i święta
   • Podróże służbowe
  • Urlopy pracownicze
   • Urlopy wypoczynkowe
   • Urlopy bezpłatne
  • Ochrona pracy kobiet
  • Zatrudnienie młodocianych
  • Rozpatrywanie sporów pracowniczych i przedawnienie roszczeń
  • Odpowiedzialnością za wykroczenia przeciwko prawom pracownika
  • Podsumowanie rozdziału
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
  • Podstawowe obowiązki pracodawcy
  • Prawa i obowiązki pracownika
  • Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie
  • dla zdrowia lub życia
  • Profilaktyczna ochrona zdrowia
  • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
  • Szkolenia
  • środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze
  • Służba bezpieczeństwa i higieny pracy
  • Nadzór nad warunkami pracy
  • Podsumowanie rozdziału
 • Czas pracy kierowców
  • Definicja czasu pracy
  • Systemy czasu pracy
  • Unijne normy czasu pracy kierowców
   • Normy czasu prowadzenia pojazdu i przerw w prowadzeniu
    • Normy nieprzerwanego czasu prowadzenia pojazdu
    • Normy dziennego czasu prowadzenia pojazdu
    • Normy tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu
    • Normy dwutygodniowego czasu prowadzenia pojazdu
   • Normy czasu odpoczynku kierowcy
    • Normy dziennego odpoczynku kierowcy
    • Normy dziennego odpoczynku kierowcy w załodze jednoosobowej
    • Norma dziennego odpoczynku załogi dwuosobowej
    • Norma dziennego odpoczynku na promie lub platformie pociągu
   • Normy tygodniowego odpoczynku kierowcy
    • Normy tygodniowego odpoczynku kierowców na lądzie
    • Normy tygodniowego odpoczynku kierowców na promie lub platformie pociągu
   • Normy tygodniowego odpoczynku kierowcy w okazjonalnych
   • przewozach osób
   • Odstępstwa od przestrzegania przepisów rozporządzenie (WE) nr 561/2006
  • Krajowe normy czasu prowadzenia pojazdu, przerw w prowadzeniu
  • i odpoczynków kierowców wykonujących regularne przewozy osób
  • na trasach do 50 km
  • Przerwy socjalne w pracy kierowców
  • Nocna praca kierowców
  • Praca kierowców w godzinach nadliczbowych
  • Czas pracy kierowców niepozostających w stosunku pracy
  • Podsumowanie rozdziału
 • Tachografy
  • Tachografy analogowe
  • Tachografy cyfrowe
  • Opis i eksploatacja tachografów cyfrowych I generacji
  • Tachografy cyfrowe inteligentne II generacji5
  • Kontrola tachografów i czasu pracy kierowcy
  • Eksploatacja tachografów - obowiązki pracodawcy
  • Eksploatacja tachografów - obowiązki kierowcy
  • Podsumowanie rozdziału
 • Organizacje społeczne i zawodowe
  • Związki zawodowe
  • Krajowe organizacje zawodowe
   • Krajowe organizacje zawodowe przewozu osób
   • Krajowe organizacje zawodowe przewozów rzeczy
  • międzynarodowe organizacje zawodowe

PODATKI I OPŁATY - s. 151

 • Pojęcie podatku
 • Podatki związane z majątkiem trwałym
 • Podatki związane z eksploatacją pojazdów
 • Podatki związane z działalnością gospodarczą
 • Podsumowanie rozdziału

DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ I ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA - s. 162

 • Organizacja i zarządzanie
  • Pojęcie i cel organizacji
  • Otoczenie organizacji
  • Struktura organizacyjna
  • Zarządzanie firmą
   • Rola zarządzania
   • Rodzaje zarządzania
   • Rola menedżera w zarządzaniu
   • Rola zasobów w zarządzaniu
   • Współczesne metody zarządzania
  • Planowanie w firmie
   • Pojęcia planowania i planu
   • Metody planowania
   • Budżet i budżetowanie
  • Marketing w firmie
  • Nowoczesne techniki elektroniczne w zarządzaniu
   • Co to jest EDI?
   • Techniki elektroniczne
    • Systemy komputerowe
    • Sieci komputerowe
    • Usługi telekomunikacyjne
  • Podsumowanie rozdziału
 • Prawo finansowe
 • System ewidencji gospodarczej
   • Ewidencja operatywna
   • Rachunkowością
    • Księgowością
    • Koszty w przedsiębiorstwie
    • Kalkulacja
     • Analizy ex post
     • Analizy ex ante.
    • Sprawozdawczością finansowa
     • Analiza finansowa przedsiębiorstwa
     • Amortyzacja
     • Odpowiedzialnością w zakresie rachunkowości
    • Statystyka
   • Podsumowanie rozdziału
  • Bieżące finansowanie przedsiębiorstw
   • Banki i rozliczenia bankowe
    • Banki i ich rodzaje
    • Kryteria wyboru banku
   • Finansowe rozliczenia bankowe
    • Rozliczenia gotówkowe
    • Rozliczenia bezgotówkowe
    • Usługi depozytowe
    • Poręczenia
   • Podsumowanie rozdziału
  • Kredyty bankowe i ich zabezpieczanie
   • Pojęcie kredytu i ich rodzaje
   • Zabezpieczenie kredytów
   • Podsumowanie rozdziału
  • Inwestycje i ich finansowanie
   • Pojęcie inwestycji
   • Źródła finansowania inwestycji
   • Ocena opłacalności inwestycji
  • Podsumowanie rozdziału
 • Ubezpieczenia w transporcie drogowym
  • Ubezpieczenia społeczne
   • Ubezpieczenia pracownicze
    • Ubezpieczenia emerytalne
    • Ubezpieczenia rentowe
    • Ubezpieczenia chorobowe
    • Ubezpieczenia wypadkowe
   • Ubezpieczenia zdrowotne
  • Ubezpieczenia działalności gospodarczej
   • Ubezpieczenia osobowe
   • Ubezpieczenia majątkowe
    • Ubezpieczenie mienia
    • Ubezpieczenia OC
  • Ubezpieczenia komunikacyjne
   • Ubezpieczenie OC
   • Ubezpieczenie "Zielona karta"
   • Ubezpieczenie AC
   • Ubezpieczenie NNW
   • Ubezpieczenie Car Assistance
  • Podsumowanie rozdziału

WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO - s. 256

 • Warunki wspólne wykonywania krajowego transportu drogowego osób i rzeczy
  • Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika
   • Warunki uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
    • Dobra reputacja
    • Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika
    • Zabezpieczenie finansowe
    • Kierowcy o wymaganych kwalifikacjach
    • Pojazdy
    • Osoba zarządzająca transportem
    • Siedziba
    • Baza eksploatacyjna
   • Jak uzyskać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego?
   • Zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia
  • Licencja wspólnotowa
 • Dodatkowe warunki wykonywania transportu drogowego osób
  • Licencje na wykonywanie przewozów osób małymi pojazdami
  • Zezwolenia w przewozach osób
   • Zezwolenia na przewozy regularne i regularne specjalne osób wydawane wg przepisów ustawy o transporcie drogowym
   • Zezwolenia w międzynarodowych przewozach osób
  • Organizacja przewozów osób wg ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
  • Organizacja przewozów osób w krajowym transporcie publicznym według nowych przepisów
    • Zaświadczenie na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego
    • Potwierdzenia zgłoszenia przewozu
   • Organizacja przewozów osób w międzynarodowym transporcie publicznym wg nowych przepisów
  • Pośrednictwo przy przewozie osób
  • Przewozy osób na potrzeby własne
  • Przewozy kabotażowe osób
  • Wykonywanie przewozów osób wg prawa przewozowego
   • Umowa przewozu osób
   • Umowa przewozu bagażu
   • Prawa pasażerów
   • Honorowanie ulg obywateli
   • Rozkłady jazdy w publicznej komunikacji autobusowej
 • Dodatkowe warunki wykonywania transportu drogowego rzeczy
  • Licencje w transporcie rzeczy małymi pojazdami
  • Dodatkowe zezwolenia w transporcie rzeczy
   • Zezwolenia w krajowych specjalizowanych przewozach rzeczy
   • Zezwolenia zagraniczne w międzynarodowych przewozach
  • Wykonywanie przewozów rzeczy wg Konwencji CMR
   • Umowa przewozu rzeczy
   • Reklamacje, roszczenia i ich przedawnienie
  • Pośrednictwo w przewozie rzeczy
  • Przewozy rzeczy na potrzeby własne
  • Przewozy kabotażowe - warunki wykonywania
   • Przewozy kabotażowe na obszarze Unii Europejskiej
   • Przewozy kabotażowe poza obszarem Unii Europejskiej
 • Delegowanie kierowców
  • Dotychczasowa praktyka dotycząca delegowania kierowców
  • Nowe zasady delegowania kierowców
  • Zasady wyliczenia wynagrodzenia delegowanego kierowcy
 • Zasady korzystania z zezwoleń, licencji i zaświadczeń
  • Nowe wypisy z zezwoleń, licencji i zaświadczeń
  • Zawieszanie zezwoleń i licencji
  • Przenoszenie uprawnień do zezwoleń i licencji
  • Cofanie zezwoleń i licencji
  • Wygasanie zezwoleń i licencji
 • Opłaty administracyjne w transporcie drogowym
 • Fakturowanie usług przewozowych
 • Spedycja
 • Logistyka
 • Podsumowanie rozdziału
 • Umowy międzynarodowe w transporcie
   • Prawo Unii Europejskiej
   • Umowy bilateralne
   • Konwencje międzynarodowe
    • Konwencje międzynarodowe dla przewozów osób i rzeczy
     • Porozumienie EKMT
     • Konwencje regulujące przepisy ruchu drogowego
     • Konwencje socjalne w transporcie
     • Konwencja celna CPD
  • Konwencje międzynarodowe w przewozach osób
  • Konwencje międzynarodowe w przewozach rzeczy
   • Konwencja CMR
   • Reguły INCOTERMS
   • Konwencja ATP
   • Umowa Europejska ADR
   • Konwencja Bazylejska
   • Konwencja o bezpiecznych kontenerach
   • Konwencje celne
    • Wspólna Procedura Tranzytowa (WPT)
    • Konwencja TIR
    • Konwencja ATA
   • Podsumowanie rozdziału
  • Kontrole w transporcie
   • Kontrole administracyjne
   • Inspekcja Transportu Drogowego
   • System KREPTD
   • Policja drogowa
   • Państwowa Inspekcja Pracy
   • Inne kontrole
    • Urzędy Celno-Skarbowe
    • Straż Graniczna
    • Straż Gminna (Miejska)
    • Zarządcy Dróg Publicznych
    • Straż Leśna
    • Straż Pożarna
    • Państwowa Inspekcja Sanitarna
    • Państwowa Inspekcja Weterynaryjna
   • Podsumowanie rozdziału
  • Struktura i organizacja transportu drogowego
   • Struktura i organizacja transportu osób
   • Struktura i organizacja transportu rzeczy

NORMY TECHNICZNE I TECHNICZNE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI - s. 377

 • Utrzymanie stanu technicznego pojazdów
  • Certyfikacja i homologacja
  • Badania techniczne pojazdów
  • Rejestracja pojazdów
  • Obsługa pojazdów
  • Naprawy pojazdów
  • Zużycie pojazdów
 • Wyposażenie wspólne dla wszystkich pojazdów
 • Wymagania ekologiczne wobec pojazdów
 • Informacje dodatkowe w zakresie przewozów osób
  • Parametry techniczne i wyposażenie autobusów
  • Specjalizacja w zakresie przewozów osób
 • Informacje dodatkowe w zakresie przewozów rzeczy
 • Parametry techniczne i wyposażenie samochodów ciężarowych
 • Urządzenia ładunkowe
 • Opakowania towarów
 • Jednostki ładunkowe
  • Paletyzowanie
  • Pakietowanie
  • Konteneryzacja
 • Specjalizacja w zakresie przewozów rzeczy
  • Przewozy ADR
  • Przewozy odpadów
  • Przewozy szybko psujących sią artykułów żywnościowych
  • Przewozy żywych zwierząt
  • Przewozy nienormatywne
  • Przewozy kombinowane
  • Przewozy towarów wrażliwych
  • Podsumowanie rozdziału

BEZPIECZEŃSTWO DROGOWE - s. 422

 • Bezpieczeństwo drogowe w przewozach osób i rzeczy
  • Wymagania wobec kierowców
   • Posiadanie wymaganego prawa jazdy
   • Posiadanie kwalifikacji zawodowych
  • Sieci drogowe w kraju i w Europie
   • Siecią dróg krajowych
   • Siecią dróg w Europie
  • Zachowanie sią w wypadkach drogowych
   • Rodzaje wypadków drogowych
   • Przyczyny wypadków drogowych
    • Prędkością a wypadki drogowe
    • Alkohol a wypadki drogowe
    • Pogoda a wypadki drogowe
   • Zasady postępowania w wypadkach drogowych
  • Bezpieczeństwo drogowe w przewozach rzeczy
   • Dodatkowe uprawnienia kierowców
   • Ograniczenia w ruchu drogowym
   • Załadunek pojazdów i techniki mocowania ładunków
    • Bezpieczeństwo przewozu
    • Obowiązki uczestników przewozu
    • Czynniki decydujące o prawidłowym załadunku pojazdu
     • Ograniczenia konstrukcyjne nadwozi pojazdów
     • Ograniczenia ładowania pojazdów
     • Stabilnością ładunku
     • Zasady rozmieszczania ładunków w pojeździe
    • Sposoby mocowania ładunku i środki do tego stosowane
    • Podstawowe warunki prawidłowego załadunku pojazdów i mocowania
    • na nich ładunków
  • Podsumowanie rozdziału

TESTY EGZAMINACYJNE - s . 461

 • Test - przykład dla przewozu osób
 • Test - przykład dla przewozu rzeczy

ZADANIA EGZAMINACYJNE - s. 482

 • Przykładowe zadania w zakresie przewozu osób
  • Zadanie 1 - Kalkulacja kosztów przewozu
  • Zadanie 2 - Harmonogram czasu pracy
  • Zadanie 3 - Budowanie rozkładu jazdy
  • Zadanie 4 - Potoki pasażerów
  • Zadanie 5 - Harmonogram planowania czasu i kosztu wycieczki
 • Przykładowe zadania w zakresie przewozu rzeczy
  • Zadanie 1 - Kalkulacja kosztów przewozu
  • Zadanie 2 - Harmonogram zadania przewozowego
 • Przykładowe zadania wspólne dla przewozu osób i rzeczy
  • Zadanie 1 - Rozliczanie wynagrodzeń i ZUS

POZOSTAŁE INFORMACJE - s. 480

 • Zasady egzaminowania
 • Odpowiedzi do pytań testowych
 • Bibliografia

Aktualizacja strony 20-02-2024

Znajdujące się w serwisie treści i obrazy są chronione prawem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie i przedruki w jakiejkolwiek formie bez zgody firmy NET POLSKA - ZABRONIONE.

NET POLSKA
71 - 001 Szczecin, ul. Południowa 15,
91 483-70-70 (tel.), 091 482-32-32 (fax.)
www.netpolska.com
copyright © 2001 - 2024