Masz Pytania ? Dzwoń
91 482 32 32
91 483 70 70
Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika

Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika

Nowe wydanie podręcznika dla osób ubiegających się o licencję, zezwolenie na transport krajowy lub międzynarodowy. Książka napisana od nowa przez wybitnego znawcę i autora wielu książek dotyczących transportu dr inż. Bogusława Madeja. Poprawiona i uzupełniona o nowe przepisy książka, zawiera kompendium wiedzy niezbędnej dla osób przygotowujących się do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym.

470 str. / FORMAT B5 / wydanie 2019 r.

NOWOŚĆ
119,00 zł netto  
+5% VAT = 124,95 brutto PLN

Certyfikat kompetencji przewoźnika drogowego - podręcznik przewoźnika

Książka Certyfikat kompetencji przewoźnika drogowego

Zachęcamy do zakupu kompendium wiedzy, niezbędnego do zdania egzaminu i uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego. Najnowsza pozycja wydawnicza została przygotowana z myślą o wszystkich, którzy zamierzają prowadzić firmy transportowe, spedycyjne - pośredniczące w zakresie przewozu osób i rzeczy, zarówno w transporcie krajowym jak i międzynarodowym.

Jeśli starasz się o licencję lub zezwolenie na wykonywanie przewozów osób lub rzeczy w transporcie krajowym lub międzynarodowym - ta książka jest dla Ciebie.

Zakres wiedzy zawartej w podręczniku odpowiada wytycznym zawartym w przepisach krajowych i europejskich.

Dodatkowo książka zawiera przykłady zadań wraz z rozwiązaniami oraz testy z odpowiedziami.

Podręcznik został napisany w sposób możliwie prosty i przyjazny dla czytelnika, wyjaśniający poszczególne zagadnienia, tak aby nauka była szybka i skuteczna. Podsumowania występujące na końcu każdego rozdziału stanowią swojego rodzaju podsumowanie i pomagają przyswoić sobie zawarte w treści pojęcia wraz z krótkim wyjaśnieniem.

Autor:

dr inż. Bogusław Madej specjalista i znawca zagadnień transportowych. Posiadający ponad 50 lat pracy i doświadczenia w transporcie. W swojej pracy zawodowej przez kilkunastoletnie okresy był dyrektorem PKS w Częstochowie, kierownikiem Zakładu w Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie, prezesem Akademii Transportu i Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Warszawie, a obecnie założył i prowadzi ATUT-BM Sp. z o.o. również w Warszawie. Autor lub współautor wielu wdrożeń naukowo-badawczych, kilkudziesięciu referatów konferencyjnych i kilkunastu książek o tematyce transportowej. Wieloletni wykładowca uczelniany oraz prowadzący szkolenia dla dorosłych. Posiada wieloletnie doświadczenie naukowe, pedagogiczne i praktyczne w transporcie drogowym.

Podręcznik zawiera przykładowe testy i zadania egzaminacyjne.

Spis treści:

1. PRAWO CYWILNE

1.1. Definicja umowy

1.2. Sposoby zawierania umów

1.3. Formy zawierania umów

1.4. Prawny podział umów

1.5. Rzeczowy podział umów

1.5.1. Umowy o przeniesienie praw

1.5.2. Umowy o korzystanie z cudzych praw

1.5.3. Umowy o usługi ogólne

1.5.4. Umowy transportowe

1.5.5. Inne umowy

1.6. Podsumowanie rozdziału

2. REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI I PRAWO HANDLOWE

2.1. Działalność gospodarcza

2.2. Podejmowanie działalności gospodarczej

2.3. Formy prowadzenia działalności gospodarczej

2.3.1. Firmy prawa cywilnego

2.3.1.1. Jednoosobowa działalność gospodarcza

2.3.1.2. Spółka cywilna

2.3.2. Spółki prawa handlowego

2.3.2.1. Osobowe spółki prawa handlowego

2.3.2.1.1. Spółka jawna

2.3.2.1.2. Spółka partnerska

2.3.2.1.3. Spółka komandytowa

2.3.2.1.4. Spółka komandytowo-akcyjna

2.3.2.2. Kapitałowe spółki prawa handlowego

2.3.2.2.1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

2.3.2.2.2. Spółka akcyjna

2.3.2.3. Przekształcenie, łączenie i podział spółek

2.3.2.3.1. Przekształcenie spółek

2.3.2.3.2. Łączenie spółek

2.3.2.3.3. Podział spółek

2.3.2.4. Spółdzielnie

2.3.2.5. Firmy i osoby zagraniczne

2.3.3. Upadłość przedsiębiorstwa

2.3.4. Podsumowanie rozdziału

3. PRAWO SOCJALNE

3.1. Wybrane zagadnienie z prawa pracy

3.1.1. Cel przepisów i definicje

3.1.2. Podstawowe zasady prawa pracy

3.1.3. Stosunek pracy i umowa o pracę

3.1.4. Zawarcie umowy o pracę

3.1.5. Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o pracę

3.1.6. Wynagrodzenie za pracę i jego ochrona

3.1.7. Inne świadczenia i odprawy związane z pracą

3.1.8. Układ zbiorowy pracy i regulamin wynagradzania

3.1.9. Obowiązki pracodawcy

3.1.10. Obowiązki pracowników

3.1.11. Prawa pracownika

3.1.12. Regulamin pracy

3.1.13. Odpowiedzialność porządkowa pracowników

3.1.14. Odpowiedzialność materialna pracowników

3.1.14.1. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pracodawcy

3.1.14.2. Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi

3.1.15. Czas pracy pracowników

3.1.15.1. Nominalny czas pracy

3.1.15.2. Praca w godzinach nadliczbowych

3.1.15.3. Praca w porze nocnej

3.1.15.4. Praca w niedziele i święta

3.1.16. Urlopy pracownicze

3.1.16.1. Urlopy wypoczynkowe

3.1.16.2. Urlopy bezpłatne

3.1.17. Zatrudnienie młodocianych

3.1.18. Rozpatrywanie sporów pracowniczych i przedawnienie roszczeń

3.1.19. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika

3.1.20. Podsumowanie rozdziału

3.1.21. Bezpieczeństwo i higiena pracy

3.1.21.1. Podstawowe obowiązki pracodawcy

3.1.21.2. Prawa i obowiązki pracownika

3.1.21.3. Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia

3.1.21.4. Profilaktyczna ochrona zdrowia

3.1.21.5. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

3.1.21.6. Szkolenia

3.1.21.7. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze

3.1.21.8. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

3.1.21.9. Nadzór nad warunkami pracy

3.1.22. Podsumowanie rozdziału

3.2. Czas pracy kierowców

3.2.1. Definicja czasu pracy

3.2.2. Systemy czasu pracy

3.2.3. Unijne normy czasu pracy kierowców

3.2.3.1. Normy czasu prowadzenia pojazdu i przerw w prowadzeniu

3.2.3.1.1. Normy nieprzerwanego czasu prowadzenia pojazdu

3.2.3.1.2. Normy dobowego czasu prowadzenia pojazdu

3.2.3.1.3. Normy tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu

3.2.3.1.4. Normy dwutygodniowego czasu prowadzenia pojazdu

3.2.3.2. Normy czasu odpoczynku kierowcy

3.2.3.2.1. Normy dobowego czasu odpoczynku kierowcy

3.2.3.2.2. Norma dobowego czasu odpoczynku załogi dwuosobowej

3.2.3.2.3. Norma dobowego czasu odpoczynku na promie lub platformie pociągu

3.2.3.2.4. Normy tygodniowego odpoczynku kierowcy

3.2.3.2.5. Normy tygodniowego odpoczynku kierowcy w okazjonalnych przewozach osób

3.2.4. Krajowe normy czasu prowadzenia pojazdu, przerw w prowadzeniu i odpoczynków kierowców wykonujących regularne przewozy osób na trasach do 50 km

3.2.4.1. Przerwy socjalne w pracy kierowców

3.2.4.2. Nocna praca kierowców

3.2.4.3. Praca kierowców w godzinach nadliczbowych

3.2.4.4. Czas pracy kierowców niepozostających w stosunku pracy

3.2.5. Podsumowanie rozdziału

3.3. Tachografy

3.3.1. Tachografy analogowe

3.3.2. Tachografy cyfrowe

3.3.3. Kontrola tachografów i czasu pracy kierowcy

3.3.4. Eksploatacja tachografów - obowiązki pracodawcy

3.3.5. Eksploatacja tachografów - obowiązki kierowcy

3.3.6. Podsumowanie rozdziału

3.4. Organizacje społeczne i zawodowe

3.5. Związki zawodowe

3.6. Krajowe organizacje zawodowe

3.6.1. Krajowe organizacje zawodowe przewozu osób

3.6.2. Krajowe organizacje zawodowe przewozów rzeczy

3.7. Międzynarodowe organizacje zawodowe

3.7.1. Międzynarodowe organizacje zawodowe przewozów osób

3.7.2. Międzynarodowe organizacje zawodowe przewozów rzeczy

4. PODATKI I OPŁATY

4.1. Pojęcie podatku

4.2. Podatki związane z majątkiem trwałym

4.3. Podatki związane z eksploatacją pojazdów

4.4. Podatki związane z działalnością gospodarczą

4.5. Podsumowanie rozdziału

5. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA I ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA

5.1. Organizacja i zarządzanie

5.1.1. Pojęcie i cel organizacji

5.1.2. Otoczenie organizacji

5.1.3. Struktura organizacyjna

5.1.4. Zarządzanie firmą

5.1.4.1. Rola zarządzania

5.1.4.2. Rodzaje zarządzania

5.1.4.3. Rola menedżera w zarządzaniu

5.1.4.4. Rola zasobów w zarządzaniu

5.1.4.5. Współczesne metody zarządzania

5.1.5. Planowanie w firmie

5.1.6. Pojęcia planowania i planu

5.1.7. Metody planowania

5.1.8. Budżet i budżetowanie

5.1.9. Marketing w firmie

5.1.10. Nowoczesne techniki elektroniczne w zarządzaniu

5.1.10.1. Co to jest EDI?

5.1.10.2. Techniki elektroniczne

5.1.10.2.1. Systemy komputerowe

5.1.10.2.2. Sieci komputerowe

5.1.10.2.3. Usługi telekomunikacyjne

5.1.11. Podsumowanie rozdziału

5.2. Prawo finansowe

5.2.1. System ewidencji gospodarczej

5.2.1.1. Ewidencja operatywna

5.2.1.2. Rachunkowość

5.2.1.2.1. Księgowość

5.2.1.2.2. Koszty w przedsiębiorstwie

5.2.1.2.3. Kalkulacja

5.2.1.2.3.1. Analizy ex post

5.2.1.2.3.2. Analizy ex ante.

5.2.1.2.4. Sprawozdawczość finansowa

5.2.1.2.5. Analiza finansowa przedsiębiorstwa

5.2.1.2.6. Amortyzacja

5.2.1.2.7. Odpowiedzialność w zakresie rachunkowości

5.2.1.3. Sprawozdawczość statystyczna

5.2.1.4. Statystyka

5.2.1.5. Podsumowanie rozdziału

5.2.2. Bieżące finansowanie przedsiębiorstw

5.2.2.1. Banki i rozliczenia bankowe

5.2.2.2. Banki i ich rodzaje

5.2.2.3. Kryteria wyboru banku

5.2.2.4. Finansowe rozliczenia bankowe

5.2.2.5. Rozliczenia gotówkowe

5.2.2.6. Rozliczenia bezgotówkowe

5.2.2.7. Usługi depozytowe

5.2.2.8. Poręczenia

5.2.2.9. Podsumowanie rozdziału

5.3. Kredyty bankowe i ich zabezpieczanie

5.3.1. Pojęcie kredytu i ich rodzaje

5.3.2. Zabezpieczenie kredytów

5.3.3. Podsumowanie rozdziału

5.4. Inwestycje i ich finansowanie

5.4.1. Pojęcie inwestycji

5.4.2. Źródła finansowania inwestycji

5.4.3. Ocena opłacalności inwestycji

5.4.4. Podsumowanie rozdziału

5.5. Ubezpieczenia w transporcie drogowym

5.5.1. Ubezpieczenia społeczne

5.5.1.1. Ubezpieczenia pracownicze

5.5.1.1.1. Ubezpieczenia emerytalne

5.5.1.1.2. Ubezpieczenia rentowe

5.5.1.1.3. Ubezpieczenia chorobowe

5.5.1.1.4. Ubezpieczenia wypadkowe

5.5.1.2. Ubezpieczenia zdrowotne

5.5.2. Ubezpieczenia działalności gospodarczej

5.5.2.1. Ubezpieczenia osobowe

5.5.2.2. Ubezpieczenia majątkowe

5.5.2.3. Ubezpieczenie mienia

5.5.2.4. Ubezpieczenia OC

5.5.3. Ubezpieczenia komunikacyjne

5.5.3.1. Ubezpieczenie OC

5.5.3.2. Ubezpieczenie "Zielona karta"

5.5.3.3. Ubezpieczenie AC

5.5.3.4. Ubezpieczenie NNW

5.5.3.5. Ubezpieczenie Car Assistance

5.5.4. Podsumowanie rozdziału

6. WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO

6.1.1. Informacje ogólne

6.1.2. Dopuszczenie do zawodu przewoźnika drogowego

6.1.3. Wspólne warunki wykonywania transportu osób i rzeczy

6.1.4. Ogólne warunki wykonywania transportu osób lub rzeczy

6.1.5. Szczegółowe wymagania wykonywania transportu osób lub rzeczy

6.1.5.1. Posiadanie dobrej reputacji

6.1.5.2. Posiadanie wymaganego poziomu wiedzy

6.1.5.3. Posiadanie wymaganej sytuacji finansowej

6.1.5.4. Zatrudnianie kierowców o wymaganych kwalifikacjach

6.1.5.5. Posiadanie tytułu prawnego do pojazdów

6.1.5.6. Ustanowienie osoby zarządzającej transportem

6.1.5.7. Posiadanie bazy eksploatacyjnej

6.1.5.8. Posiadanie dostępu do zaplecza technicznego

6.1.6. Dodatkowe warunki wykonywania transportu drogowego osób

6.1.6.1. Licencje na przewozy osób małymi pojazdami

6.1.6.2. Zezwolenia w przewozach osób

6.1.6.2.1. Rodzaje przewozów osób

6.1.6.2.2. Zezwolenia na regularne i regularne specjalne krajowe przewozy osób

6.1.6.2.3. Zezwolenia w międzynarodowych przewozach osób

6.1.6.3. Organizacja przewozów osób wg nowych przepisów

6.1.6.3.1. Organizacja przewozów osób w krajowym transporcie publicznym

6.1.6.3.2. Organizacja przewozów osób w międzynarodowym transporcie publicznym

6.1.6.4. Warunki wykonywania przewozów osób na potrzeby własne

6.1.6.5. Realizacja drogowych przewozów osób

6.1.6.5.1. Umowa przewozu osób

6.1.6.5.2. Umowa przewozu bagażu

6.1.6.5.3. Prawa pasażerów

6.1.6.5.4. Honorowanie ulg obywateli

6.1.6.5.5. Rozkłady jazdy w publicznej komunikacji autobusowej

6.2. Dodatkowe warunki wykonywania transportu drogowego rzeczy

6.2.1. Transport rzeczy małymi pojazdami (do 3,5 tony)

6.2.2. Zezwolenia dodatkowe w transporcie rzeczy

6.2.2.1. Zezwolenia dodatkowe w krajowych przewozach rzeczy

6.2.2.2. Zezwolenia dodatkowe w międzynarodowych przewozach rzeczy

6.2.3. Realizacja drogowych przewozów rzeczy

6.2.3.1. Umowa przewozu rzeczy

6.2.3.2. Reklamacje, roszczenia i ich przedawnienie

6.3. Pośrednictwo w przewozie rzeczy - warunki wykonywania

6.4. Przewozy na potrzeby własne - warunki wykonywania

6.5. Przewozy kabotażowe - warunki wykonywania

6.5.1. Przewozy kabotażowe na obszarze Unii Europejskiej

6.5.2. Przewozy kabotażowe poza obszarem Unii Europejskiej

6.6. Spedycja

6.7. Logistyka

6.8. Zasady korzystania z zezwoleń, licencji i zaświadczeń

6.8.1. Obowiązki przewoźnika

6.8.2. Nowe wypisy z zezwoleń i licencji

6.8.3. Zawieszanie zezwoleń i licencji

6.8.4. Przenoszenie uprawnień do zezwoleń i licencji

6.8.5. Cofanie zezwoleń i licencji

6.8.5.1. Standardowe warunki cofania zezwoleń i licencji

6.8.5.2. Dodatkowe warunki cofania zezwoleń i licencji

6.8.6. Wygasanie zezwoleń i licencji

6.9. Opłaty administracyjne w transporcie drogowym

6.10. Fakturowanie usług przewozowych

6.11. Podsumowanie rozdziału

6.12. Umowy międzynarodowe w transporcie

6.12.1. Prawo Unii Europejskiej

6.12.2. Umowy bilateralne

6.12.3. Konwencje międzynarodowe

6.12.3.1. Konwencje międzynarodowe dla przewozów osób i rzeczy

6.12.3.1.1. Porozumienie EKMT

6.12.3.1.2. Konwencje regulujące przepisy ruchu drogowego

6.12.3.1.3. Konwencje socjalne w transporcie

6.12.3.1.4. Konwencja celna CPD

6.12.3.2. Konwencje międzynarodowe w przewozach osób

6.12.3.3. Konwencje międzynarodowe w przewozach rzeczy

6.12.3.3.1. Konwencja CMR

6.12.3.3.2. Reguły INCOTERMS

6.12.3.3.3. Konwencja ATP

6.12.3.3.4. Umowa Europejska ADR

6.12.3.3.5. Konwencja Bazylejska

6.12.3.3.6. Konwencja o bezpiecznych kontenerach

6.12.3.3.7. Konwencje celne

6.12.3.3.7.1. Wspólna Procedura Tranzytowa (WPT)

6.12.3.3.7.2. Konwencja TIR

6.12.3.3.7.3. Konwencja ATA

6.12.4. Podsumowanie rozdziału

6.13. Kontrole w transporcie

6.13.1. Kontrole administracyjne

6.13.2. Inspekcja Transportu Drogowego

6.13.3. System KREPTD

6.13.4. Policja drogowa

6.13.5. Państwowa Inspekcja Pracy

6.13.6. Inne kontrole

6.13.6.1. Urzędy Celno-Skarbowe

6.13.6.2. Straż Graniczna

6.13.6.3. Straż Gminna (Miejska)

6.13.6.4. Zarządcy Dróg Publicznych

6.13.6.5. Straż Leśna

6.13.6.6. Straż Pożarna

6.13.6.7. Państwowa Inspekcja Sanitarna

6.13.6.8. Państwowa Inspekcja Weterynaryjna

6.13.7. Podsumowanie rozdziału

6.14. Struktura i organizacja transportu drogowego

6.14.1. Struktura i organizacja transportu osób

6.14.2. Struktura i organizacja transportu rzeczy

7. NORMY TECHNICZNE I TECHNICZNE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI

7.1. Utrzymanie stanu technicznego pojazdów

7.1.1. Certyfikacja i homologacja

7.1.2. Badania techniczne pojazdów

7.1.3. Rejestracja pojazdów

7.1.4. Obsługa pojazdów

7.1.5. Naprawy pojazdów

7.1.6. Zużycie pojazdów

7.2. Wyposażenie wspólne dla wszystkich pojazdów

7.3. Wymagania ekologiczne wobec pojazdów

7.4. Informacje dodatkowe w zakresie przewozów osób

7.4.1. Parametry techniczne i wyposażenie autobusów

7.4.2. Specjalizacja w zakresie przewozów osób

7.5. Informacje dodatkowe w zakresie przewozów rzeczy

7.5.1. Parametry techniczne i wyposażenie samochodów ciężarowych

7.5.2. Urządzenia ładunkowe

7.5.3. Opakowania towarów

7.5.4. Jednostki ładunkowe

7.5.4.1. Paletyzowanie

7.5.4.2. Pakietowanie

7.5.4.3. Konteneryzacja

7.5.5. Specjalizacja w zakresie przewozów rzeczy

7.5.5.1. Przewozy ADR

7.5.5.2. Przewozy odpadów

7.5.5.3. Przewozy szybko psujących się artykułów żywnościowych

7.5.5.4. Przewozy żywych zwierząt

7.5.5.5. Przewozy nienormatywne

7.5.5.6. Przewozy kombinowane

7.5.5.7. Przewozy towarów wrażliwych

7.6. Podsumowanie rozdziału

8. BEZPIECZEŃSTWO DROGOWE

8.1. Bezpieczeństwo drogowe w przewozach osób i rzeczy

8.1.1. Wymagania wobec kierowców

8.1.1.1. Posiadanie wymaganego prawa jazdy

8.1.1.2. Posiadanie kwalifikacji zawodowych

8.1.2. Sieci drogowe w kraju i w Europie

8.1.2.1. Sieć dróg krajowych

8.1.2.2. Sieć dróg w Europie

8.1.3. Zachowanie się w wypadkach drogowych

8.1.3.1. Rodzaje wypadków drogowych

8.1.3.2. Przyczyny wypadków drogowych

8.1.3.2.1. Prędkość a wypadki drogowe

8.1.3.2.2. Alkohol a wypadki drogowe

8.1.3.2.3. Pogoda a wypadki drogowe

8.1.3.3. Zasady postępowania w wypadkach drogowych

8.2. Bezpieczeństwo drogowego w przewozach rzeczy

8.2.1. Dodatkowe uprawnienia kierowców

8.2.2. Ograniczenia w ruchu drogowym

8.2.3. Załadunek pojazdów i techniki mocowania ładunków

8.2.3.1. Bezpieczeństwo przewozu

8.2.3.2. Obowiązki uczestników przewozu

8.2.3.3. Czynniki decydujące o prawidłowym załadunku pojazdu

8.2.3.4. Ograniczenia konstrukcyjne nadwozi pojazdów

8.2.3.5. Ograniczenia ładowania pojazdów

8.2.3.6. Stabilność ładunku

8.2.3.7. Zasady rozmieszczania ładunków w pojeździe

8.2.3.8. Sposoby mocowania ładunku i środki do tego stosowane

8.2.3.9. Podstawowe warunki prawidłowego załadunku pojazdów i mocowania na nich ładunków

8.3. Podsumowanie rozdziału

9. TESTY EGZAMINACYJNE

9.1. Test - przykład dla przewozu osób

9.2. Test - przykład dla przewozu rzeczy

10. ZADANIA EGZAMINACYJNE

10.1. Przykładowe zadania w zakresie przewozu osób

10.1.1. Zadanie 1 - Kalkulacja kosztów przewozu

10.1.2. Zadanie 2 - Harmonogram czasu pracy

10.1.3. Zadanie 3 - Budowanie rozkładu jazdy

10.1.4. Zadanie 4 - Potoki pasażerów

10.1.5. Zadanie 5 - Harmonogram planowania czasu i kosztu wycieczki

10.2. Przykładowe zadania w zakresie przewozu rzeczy

10.2.1. Zadanie 1 - Kalkulacja kosztów przewozu

10.2.2. Zadanie 2 - Harmonogram zadania przewozowego

10.3. Przykładowe zadania wspólne dla przewozu osób i rzeczy

10.3.1. Zadanie 1 - Rozliczanie wynagrodzeń i ZUS

11. POZOSTAŁE INFORMACJE

11.1. Odpowiedzi do pytań testowych

11.2. Bibliografia

Znajdujące się w serwisie treści i obrazy są chronione prawem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie i przedruki w jakiejkolwiek formie bez zgody firmy NET POLSKA - ZABRONIONE.

NET POLSKA
71 - 001 Szczecin, ul. Południowa 15,
091 483 70 70 (tel.), 091 482 32 32 (fax.)
www.netpolska.com
copyright © 2001 - 2019
Nasze telefony
91 483 70 70
91 482 32 32