Masz Pytania ? Dzwoń
91 482 32 32
91 483 70 70
Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy Tom IV. Przepisy w transporcie drogowym

Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy Tom IV. Przepisy w transporcie drogowym

Dodatkowy IV tom z serii Kompendium wiedzy praktycznej. Zestawienie i omówienie najnowszych przepisów w transporcie drogowym. Zakres książki obejmuje również informacje na temat systemów poboru opłat w europie, reguły realizacji kontraktu handlowego Incoterms oraz wiele innych. Podręcznik który musi posiadać każdy przedsiębiorca i kierowca.

Dariusz Starkowski, Krzysztof Bieńczak, Wiesław Zwierzycki Wydawnictwo SYSTHERM, 2011 r., 331 stron

na zamówienie, 90.00 zł netto + 5% VAT

Kolejną publikacją wydawnictwa SYSTHERM z zakresu transportu jest tom IV poradnika "Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy. Kompendium wiedzy praktycznej". Zawiera zestawienie i omówienie najnowszych przepisów w transporcie drogowym. Zakres książki obejmuje również informacje na temat systemów poboru opłat w europie, reguły realizacji kontraktu handlowego Incoterms oraz wiele innych.

Podręcznik który musi posiadać każdy przedsiębiorca i kierowca. .

Poradnik ten opracowano z myślą o kierowcach i pracownikach zobowiązanych do uzyskania Świadectwa Kompetencji Zawodowych, a także o osobach zarządzających transportem. Zgromadzona wiedza jest niezbedną dla właścicieli i specjalistów przedsiębiorstw transportowych, organizacji samorządowych i stowarzyszeń transportowo-spedycyjnych, ośrodków kształcenia i doskonalenia kierowców zawodowych.
Specjalistyczny kompetentny zespół autorski daje gwarancję zebrania w jednym tytule aktualnej i kompleksowej wiedzy praktycznej w zakresie samochodowego transportu krajowego i międzynarodowego.

Kompletne opracowanie składa się z pięciu tomów.

Autorami tego poradnika są:

 • dr inż. Dariusz Starkowski - wieloletni wykładowca na kursach podnoszenia kompetencji zawodowych pracowników sektora transportowego, doradca ds. przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym (ADR) oraz w transporcie lotniczym (IATA);
 • prof. dr hab. inż. Wiesław Zwierzycki - profesor zwyczajny na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu PP, dyrektor Instytutu Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych Politechniki Poznańskiej oraz
 • dr hab. inż. Krzysztof Bieńczak - adiunkt na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej, członek komisji ONZ WP11 ds. transportu żywności (Genewa).

Tom IV Przepisy w transporcie drogowym (2011 r.) omawia najnowsze przepisy UE oraz polskie wchodzące w życie od 4 grudnia 2011 roku ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz. U. UE L300/51), oraz w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 (Dz. U. UE L. 2009. 300. 88). Oprócz przepisów wynikających z powyższych Rozporządzeń zostały omówione następujące zagadnienia: giełdy transportowe, europejskie systemy opłat drogowych, przepisy celne, w tym transportowe aspekty Incoterms
2010, ubezpieczenia komunikacyjne dla przewoźników drogowych.

Tom IV stanowi UZUPEŁNIENIE informacji zawartych w tomie II.

Spis treści:

 • Wprowadzenie
 • Symbole, oznaczenia oraz definicje

1. Przepisy prawne

 • 1.1. Charakterystyka zunifikowanego pakietu rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) obowiązujące od dnia 04.12.2011 roku
 • 1.1.1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE
 • 1.1.1.1. Zakres stosowania
 • 1.1.1.2. Definicje
 • 1.1.1.3. Zarządzający transportem - Manager transportu
 • 1.1.1.4. Kwalifikacje zawodowe - certyfikat kompetencji zawodowej
 • 1.1.1.5. Uprawnienia (dokumenty) do wykonywania działalności przewozowej
 • 1.1.1.6. Katalog naruszeń przepisów wspólnotowych
 • 1.1.1.7. Zdolność finansowa
 • 1.1.1.8. Kontrole przedsiębiorstwa i system oceny ryzyka
 • 1.1.1.9. Sankcje
 • 1.1.2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1072/2009 z 21 października 2009 r. dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych (Dz. Urz. UE 2009.300.72)
 • 1.1.2.1. Zakres stosowania przepisów
 • 1.1.2.2. Definicje
 • 1.1.2.3. Licencja wspólnotowa
 • 1.1.2.4. Świadectwo kierowcy
 • 1.1.2.5. Przewóz kabotażowy
 • 1.1.2.6. Zasady karania w przypadku naruszeń przez przyjmujące państwo członkowskie
 • 1.1.2.7. Wpis do krajowego rejestru elektronicznego
 • 1.1.3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1073/2009 z 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006
 • 1.1.3.1. Zakres stosowania
 • 1.1.3.2. Przepisy szczegółowe
 • 1.1.3.3. Warunki wykonywania usługi transportowej
 • 1.1.3.4. Definicje
 • 1.1.3.5. Swoboda świadczenia usług
 • 1.1.3.6. Licencja wspólnotowa i dostęp do rynku
 • 1.1.3.7. Warunki wykonywania usług regularnych
 • 1.1.3.8. Usługi okazjonalne i inne usługi nie wymagające zezwolenia
 • 1.1.3.9. Wycieczki lokalne
 • 1.1.3.10. Zasady kabotażu
 • 1.1.3.11. Obowiązki przewoźników
 • 1.1.3.12. Kontrole i kary w transporcie
 • 1.1.3.13. Wymiana informacji pomiędzy państwami członkowskimi
 • 1.1.3.14. Zmiana rozporządzenia (WE) 561/2006
 • 1.2. Rozporządzenie 1266/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r. ( Dz. Urz. UE.09.339.1266/2009) Rozporządzenie dostosowujące po raz dziesiąty do postępu technicznego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym
 • 1.2.1. Zakres stosowania
 • 1.2.2. Definicje
 • 1.2.3. Zmiany wprowadzone przez rozporządzenie 1266/2009
 • 1.2.3.1. Anulowanie trybu praca
 • 1.2.3.2. Rejestracja odpoczynku podczas jazdy
 • 1.2.3.3. Istotne zmiany w wymaganiach
 • Podsumowanie
 • Literatura

2. Międzynarodowe reguły realizacji kontraktu handlowego

 • 2.1. Formuła Incoterms
 • 2.1.1. Formuła Incoterms 2000
 • 2.1.1.1. Interpretacja formuł Incoterms 2000
 • 2.1.2. Incoterms 2010
 • 2.1.2.1. Edycja Incoterms 2010
 • Literatura

3. Systemy pobierania opłat za infrastrukturę drogową w Europie

 • 3.1. Podstawy prawne funkcjonowania systemów opłat drogowych w Europie
 • 3.2. Zasady ustalania opłat drogowych
 • 3.3. Rodzaje systemów opłat drogowych
 • 3.4. Elektroniczny system opłat drogowych
 • 3.5. Rodzaje urządzeń służące do poboru opłat drogowych
 • 3.6. System pobierania opłat drogowych na terytorium Niemiec
 • 3.6.1. Podstawy prawne
 • 3.6.2. Pojazdy objęte obowiązkiem płacenia myta
 • 3.6.3. Pojazdy zwolnione od obowiązku płacenia myta
 • 3.6.4. Sieć dróg podlegająca opłacie
 • 3.6.5. Klasyfikacja myta [1]
 • 3.6.6. Kontrola płatności myta
 • 3.6.7. Charakterystyka systemu możliwości poboru myta firmy Toll Collect GmbH
 • 3.6.8. Zasady funkcjonowania automatycznego systemu księgowania myta
 • 3.6.9. Zasady funkcjonowania ręcznego systemu księgowania myta
 • 3.6.10. Czynności kierowcy przy opłacie myta przez terminal w systemie ręcznym
 • 3.6.11. Zasady funkcjonowania ręcznego księgowania myta przez Internet
 • 3.6.12. Awaryjny sposób opłaty myta w Niemczech
 • 3.6.13. System kontrolny dotyczący płacenia myta
 • 3.6.14. Inne opłaty za infrastrukturę w Niemczech
 • 3.7. System pobierania opłat drogowych (GO) na terytorium Austrii
 • 3.7.1. Podstawowe wiadomości o systemie
 • 3.7.2. Sieć dróg objęta systemem opłat drogowych
 • 3.7.3. Budowa systemu pobierania opłat (GO)
 • 3.7.4. Charakterystyka urządzenia GO-BOX
 • 3.7.5. Sposoby elektronicznego pobierania opłat [1]
 • 3.7.6. Zasada działania systemu
 • 3.7.7. Istotne informacje dla kierowcy z urządzenia GO-BOX w czasie jazdy (funkcjonowania systemu)
 • 3.7.8. Kontrola systemu opłat drogowych
 • 3.7.9. Kary dla przewoźników
 • 3.7.10. Różnice i podobieństwa w pobieraniu opłaty za korzystanie z infrastruktury liniowej pomiędzy Niemcami i Austrią
 • 3.7.11. Inne opłaty za infrastrukturę w Austrii
 • 3.8. System pobierania opłat drogowych na terytorium Republiki Czeskiej
 • 3.8.1. Elektroniczna opłata drogowa
 • 3.8.2. Zasady naliczania opłat
 • 3.8.3. Sposoby zapłaty myta
 • 3.8.4. Kontrola opłat drogowych
 • 3.8.5. Kontrola wykonania opłat drogowych
 • 3.8.6. Sieć dróg objęta systemem opłat drogowych
 • 3.9. System pobierania opłat drogowych na terytorium Francji
 • 3.9.1. Ramy prawne regulujące pobieranie opłat za przejazdy francuskimi autostradami
 • 3.9.2. Zarządcy francuskich autostrad
 • 3.9.3. Zasada działania systemu
 • 3.9.4. Pojazdy objęte obowiązkiem płacenia myta
 • 3.9.5. Pojazdy zwolnione z obowiązku płacenia myta
 • 3.9.6. Zalety systemu
 • 3.9.7. Sieć dróg objętych opłatą
 • 3.9.8. Wysokość należnych opłat
 • 3.9.9. Zasady naliczania opłat
 • 3.9.10. Postępowanie awaryjne
 • 3.9.11. Wysokość zniżek ustalonych przez poszczególnych operatorów
 • 3.10. System pobierania opłat drogowych na terytorium Słowacji
 • 3.10.1. Przepisy prawne regulujące pobieranie opłat
 • 3.10.2. Pojazdy objęte obowiązkiem płacenia myta
 • 3.10.3. Pojazdy zwolnione z obowiązku płacenia myta
 • 3.10.4. Pojazdy zwolnione od opłat drogowych mające obowiązek rejestracji
 • 3.10.5. Stawki opłaty drogowej
 • 3.10.6. Sposoby płatności opłaty drogowej
 • 3.10.7. Zasada działania i budowa jednostki pokładowej
 • 3.11. System pobierania opłat drogowych na terytorium Włoch
 • 3.11.1. Kategorie pojazdów
 • 3.11.2. Rodzaje dróg objętych mytem
 • 3.12. System pobierania opłat drogowych na terytorium Polski
 • 3.12.1. Geneza
 • 3.12.2. Unijne Ustawodawstwo prawne
 • 3.12.3. Ustawodawstwo krajowe
 • 3.12.4. Podstawowe definicje
 • 3.12.5. Sieć płatnych odcinków dróg w Polsce
 • 3.12.6. Klasyfikacja elektronicznego myta w Polsce
 • 3.12.7. Pojazdy objęte obowiązkiem płacenia e-myta w systemie viaTOLL
 • 3.12.8. Metody rozliczania płatności
 • 3.12.9. Sposób działania systemu viaTOLL
 • 3.12.10. Kontrola płatności myta dla pojazdów na płatnych odcinkach dróg krajowych
 • 3.12.11. Podstawowe zasady korzystania z systemu viaTOLL przez kierowcę w czasie wykonywania
  operacji transportowych
 • 3.13. System pobierania opłat drogowych na terytorium Hiszpanii
 • 3.14. System pobierania opłat drogowych na terytorium Szwajcarii
 • 3.15. System pobierania opłat drogowych na terytorium krajów Beneluksu - Dania i Szwecja
 • 3.16. System pobierania opłat drogowych na terytorium Rosji
 • 3.17. Porównanie (podobieństwa i różnice) poszczególnych systemów opłat drogowych
 • 3.18. Planowane zmiany w elektronicznych opłatach drogowych w państwach europejskich
 • Literatura

4. Giełdy transportowe

 • 4.1. Giełda Ofert Transportowych TC TRUCK & CARGO
 • 4.2. Europejska Giełda Transportowa TRANS
 • 4.3. Giełda transportowa Teleroute
 • 4.4. Giełda transportowa Benelog
 • 4.5. Giełda transportowa WTRANSNET
 • 4.6. Giełda transportowa OCX
 • 4.7. Kierunki rozwoju giełd transportowych
 • Literatura

5. Ubezpieczenia transportowe

 • 5.1. Definicja ubezpieczenia
 • 5.2. Rodzaje polis ubezpieczeniowych
 • 5.2.1. Ubezpieczenia komunikacyjne
 • 5.2.2. Pojęcia związane z ubezpieczeniem komunikacyjnym
 • 5.2.3. Ubezpieczenia OC
 • 5.2.3.1. Pojęcie odpowiedzialności cywilnej (OC)
 • 5.2.3.2. Polisa ubezpieczeniowa OC
 • 5.2.3.3. Warunki prawne wypłaty odszkodowań
 • 5.2.3.4. Minimalna suma gwarancyjna
 • 5.2.4. System Zielonej karty
 • 5.2.5 Ubezpieczenie autocasco i jego zakres
 • 5.2.5.1. Regulacje prawne umowy ubezpieczenia autocasco
 • 5.2.5.2. Zasady i warunki ubezpieczenie autocasco (AC)
 • 5.2.5.3. Zakresy ubezpieczenia autocasco
 • 5.2.6. Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków NW
 • 5.2.7. Rodzaje ubezpieczenia NW
 • 5.2.8. Przypadki w których zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności z tytułu NW
 • 5.2.9. Ubezpieczenie assistance komunikacyjne
 • 5.3. Ubezpieczenia związane z transportem drogowym
 • 5.3.1. Główne zakresy ubezpieczenia ładunków w transporcie drogowym
 • 5.3.2. Ubezpieczenie cargo
 • 5.3.3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika
 • 5.3.4. Wyłączenia w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika
 • 5.3.5. Odpowiedzialność przewoźnika drogowego w świetle przepisów krajowych
 • 5.3.6. Odpowiedzialność przewoźnika drogowego w świetle przepisów międzynarodowych
 • 5.3.7. Odpowiedzialność spedytora w świetle przepisów krajowych
 • 5.3.8. Odpowiedzialność kierowcy w świetle przepisów krajowych i międzynarodowych
 • 5.4. Inne ubezpieczenia
 • 5.4.1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
 • 5.4.2. Odpowiedzialność deliktowa
 • 5.4.3. Odpowiedzialność kontraktowa
 • 5.4.4. Suma gwarancyjna
 • 5.4.5. Roszczenie
 • 5.4.6. Ubezpieczenie należytego wykonania kontraktu
 • 5.4.7. Gwarancja ubezpieczeniowa i jej rodzaje
 • 5.5. Rodzaje ubezpieczenia towaru - przykłady
 • 5.6. Ubezpieczenie kierowcy - przykłady
 • 5.7. Planowane zmiany w ubezpieczeniach komunikacyjnych w 2011 r.
 • Literatura
Znajdujące się w serwisie treści i obrazy są chronione prawem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie i przedruki w jakiejkolwiek formie bez zgody firmy NET POLSKA - ZABRONIONE.

NET POLSKA
71 - 001 Szczecin, ul. Południowa 15,
091 483 70 70 (tel.), 091 482 32 32 (fax.)
www.netpolska.com
copyright © 2001 - 2019
Nasze telefony
91 483 70 70
91 482 32 32