Masz Pytania ? Dzwoń
91 482 32 32
91 483 70 70
Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy Tom IV. Przepisy w transporcie drogowym

Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy Tom IV. Przepisy w transporcie drogowym

Dodatkowy IV tom z serii Kompendium wiedzy praktycznej. Zestawienie i omówienie najnowszych przepisów w transporcie drogowym. Zakres książki obejmuje również informacje na temat systemów poboru opłat w europie, reguły realizacji kontraktu handlowego Incoterms oraz wiele innych. Podręcznik który musi posiadać każdy przedsiębiorca i kierowca.

Dariusz Starkowski, Krzysztof Bieńczak, Wiesław Zwierzycki Wydawnictwo SYSTHERM, 2011 r., 331 stron

na zamówienie, 90.00 zł netto + 5% VAT

Kolejną publikacją wydawnictwa SYSTHERM z zakresu transportu jest tom IV poradnika "Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy. Kompendium wiedzy praktycznej". Zawiera zestawienie i omówienie najnowszych przepisów w transporcie drogowym. Zakres książki obejmuje również informacje na temat systemów poboru opłat w europie, reguły realizacji kontraktu handlowego Incoterms oraz wiele innych.

Podręcznik który musi posiadać każdy przedsiębiorca i kierowca. .

Poradnik ten opracowano z myślą o kierowcach i pracownikach zobowiązanych do uzyskania Świadectwa Kompetencji Zawodowych, a także o osobach zarządzających transportem. Zgromadzona wiedza jest niezbedną dla właścicieli i specjalistów przedsiębiorstw transportowych, organizacji samorządowych i stowarzyszeń transportowo-spedycyjnych, ośrodków kształcenia i doskonalenia kierowców zawodowych.
Specjalistyczny kompetentny zespół autorski daje gwarancję zebrania w jednym tytule aktualnej i kompleksowej wiedzy praktycznej w zakresie samochodowego transportu krajowego i międzynarodowego.

Kompletne opracowanie składa się z pięciu tomów.

Autorami tego poradnika są:

 • dr inż. Dariusz Starkowski - wieloletni wykładowca na kursach podnoszenia kompetencji zawodowych pracowników sektora transportowego, doradca ds. przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym (ADR) oraz w transporcie lotniczym (IATA);
 • prof. dr hab. inż. Wiesław Zwierzycki - profesor zwyczajny na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu PP, dyrektor Instytutu Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych Politechniki Poznańskiej oraz
 • dr hab. inż. Krzysztof Bieńczak - adiunkt na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej, członek komisji ONZ WP11 ds. transportu żywności (Genewa).

Tom IV Przepisy w transporcie drogowym (2011 r.) omawia najnowsze przepisy UE oraz polskie wchodzące w życie od 4 grudnia 2011 roku ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz. U. UE L300/51), oraz w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 (Dz. U. UE L. 2009. 300. 88). Oprócz przepisów wynikających z powyższych Rozporządzeń zostały omówione następujące zagadnienia: giełdy transportowe, europejskie systemy opłat drogowych, przepisy celne, w tym transportowe aspekty Incoterms
2010, ubezpieczenia komunikacyjne dla przewoźników drogowych.

Tom IV stanowi UZUPEŁNIENIE informacji zawartych w tomie II.

Spis treści:

 • Wprowadzenie
 • Symbole, oznaczenia oraz definicje

1. Przepisy prawne

 • 1.1. Charakterystyka zunifikowanego pakietu rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) obowiązujące od dnia 04.12.2011 roku
 • 1.1.1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE
 • 1.1.1.1. Zakres stosowania
 • 1.1.1.2. Definicje
 • 1.1.1.3. Zarządzający transportem - Manager transportu
 • 1.1.1.4. Kwalifikacje zawodowe - certyfikat kompetencji zawodowej
 • 1.1.1.5. Uprawnienia (dokumenty) do wykonywania działalności przewozowej
 • 1.1.1.6. Katalog naruszeń przepisów wspólnotowych
 • 1.1.1.7. Zdolność finansowa
 • 1.1.1.8. Kontrole przedsiębiorstwa i system oceny ryzyka
 • 1.1.1.9. Sankcje
 • 1.1.2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1072/2009 z 21 października 2009 r. dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych (Dz. Urz. UE 2009.300.72)
 • 1.1.2.1. Zakres stosowania przepisów
 • 1.1.2.2. Definicje
 • 1.1.2.3. Licencja wspólnotowa
 • 1.1.2.4. Świadectwo kierowcy
 • 1.1.2.5. Przewóz kabotażowy
 • 1.1.2.6. Zasady karania w przypadku naruszeń przez przyjmujące państwo członkowskie
 • 1.1.2.7. Wpis do krajowego rejestru elektronicznego
 • 1.1.3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1073/2009 z 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006
 • 1.1.3.1. Zakres stosowania
 • 1.1.3.2. Przepisy szczegółowe
 • 1.1.3.3. Warunki wykonywania usługi transportowej
 • 1.1.3.4. Definicje
 • 1.1.3.5. Swoboda świadczenia usług
 • 1.1.3.6. Licencja wspólnotowa i dostęp do rynku
 • 1.1.3.7. Warunki wykonywania usług regularnych
 • 1.1.3.8. Usługi okazjonalne i inne usługi nie wymagające zezwolenia
 • 1.1.3.9. Wycieczki lokalne
 • 1.1.3.10. Zasady kabotażu
 • 1.1.3.11. Obowiązki przewoźników
 • 1.1.3.12. Kontrole i kary w transporcie
 • 1.1.3.13. Wymiana informacji pomiędzy państwami członkowskimi
 • 1.1.3.14. Zmiana rozporządzenia (WE) 561/2006
 • 1.2. Rozporządzenie 1266/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r. ( Dz. Urz. UE.09.339.1266/2009) Rozporządzenie dostosowujące po raz dziesiąty do postępu technicznego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym
 • 1.2.1. Zakres stosowania
 • 1.2.2. Definicje
 • 1.2.3. Zmiany wprowadzone przez rozporządzenie 1266/2009
 • 1.2.3.1. Anulowanie trybu praca
 • 1.2.3.2. Rejestracja odpoczynku podczas jazdy
 • 1.2.3.3. Istotne zmiany w wymaganiach
 • Podsumowanie
 • Literatura

2. Międzynarodowe reguły realizacji kontraktu handlowego

 • 2.1. Formuła Incoterms
 • 2.1.1. Formuła Incoterms 2000
 • 2.1.1.1. Interpretacja formuł Incoterms 2000
 • 2.1.2. Incoterms 2010
 • 2.1.2.1. Edycja Incoterms 2010
 • Literatura

3. Systemy pobierania opłat za infrastrukturę drogową w Europie

 • 3.1. Podstawy prawne funkcjonowania systemów opłat drogowych w Europie
 • 3.2. Zasady ustalania opłat drogowych
 • 3.3. Rodzaje systemów opłat drogowych
 • 3.4. Elektroniczny system opłat drogowych
 • 3.5. Rodzaje urządzeń służące do poboru opłat drogowych
 • 3.6. System pobierania opłat drogowych na terytorium Niemiec
 • 3.6.1. Podstawy prawne
 • 3.6.2. Pojazdy objęte obowiązkiem płacenia myta
 • 3.6.3. Pojazdy zwolnione od obowiązku płacenia myta
 • 3.6.4. Sieć dróg podlegająca opłacie
 • 3.6.5. Klasyfikacja myta [1]
 • 3.6.6. Kontrola płatności myta
 • 3.6.7. Charakterystyka systemu możliwości poboru myta firmy Toll Collect GmbH
 • 3.6.8. Zasady funkcjonowania automatycznego systemu księgowania myta
 • 3.6.9. Zasady funkcjonowania ręcznego systemu księgowania myta
 • 3.6.10. Czynności kierowcy przy opłacie myta przez terminal w systemie ręcznym
 • 3.6.11. Zasady funkcjonowania ręcznego księgowania myta przez Internet
 • 3.6.12. Awaryjny sposób opłaty myta w Niemczech
 • 3.6.13. System kontrolny dotyczący płacenia myta
 • 3.6.14. Inne opłaty za infrastrukturę w Niemczech
 • 3.7. System pobierania opłat drogowych (GO) na terytorium Austrii
 • 3.7.1. Podstawowe wiadomości o systemie
 • 3.7.2. Sieć dróg objęta systemem opłat drogowych
 • 3.7.3. Budowa systemu pobierania opłat (GO)
 • 3.7.4. Charakterystyka urządzenia GO-BOX
 • 3.7.5. Sposoby elektronicznego pobierania opłat [1]
 • 3.7.6. Zasada działania systemu
 • 3.7.7. Istotne informacje dla kierowcy z urządzenia GO-BOX w czasie jazdy (funkcjonowania systemu)
 • 3.7.8. Kontrola systemu opłat drogowych
 • 3.7.9. Kary dla przewoźników
 • 3.7.10. Różnice i podobieństwa w pobieraniu opłaty za korzystanie z infrastruktury liniowej pomiędzy Niemcami i Austrią
 • 3.7.11. Inne opłaty za infrastrukturę w Austrii
 • 3.8. System pobierania opłat drogowych na terytorium Republiki Czeskiej
 • 3.8.1. Elektroniczna opłata drogowa
 • 3.8.2. Zasady naliczania opłat
 • 3.8.3. Sposoby zapłaty myta
 • 3.8.4. Kontrola opłat drogowych
 • 3.8.5. Kontrola wykonania opłat drogowych
 • 3.8.6. Sieć dróg objęta systemem opłat drogowych
 • 3.9. System pobierania opłat drogowych na terytorium Francji
 • 3.9.1. Ramy prawne regulujące pobieranie opłat za przejazdy francuskimi autostradami
 • 3.9.2. Zarządcy francuskich autostrad
 • 3.9.3. Zasada działania systemu
 • 3.9.4. Pojazdy objęte obowiązkiem płacenia myta
 • 3.9.5. Pojazdy zwolnione z obowiązku płacenia myta
 • 3.9.6. Zalety systemu
 • 3.9.7. Sieć dróg objętych opłatą
 • 3.9.8. Wysokość należnych opłat
 • 3.9.9. Zasady naliczania opłat
 • 3.9.10. Postępowanie awaryjne
 • 3.9.11. Wysokość zniżek ustalonych przez poszczególnych operatorów
 • 3.10. System pobierania opłat drogowych na terytorium Słowacji
 • 3.10.1. Przepisy prawne regulujące pobieranie opłat
 • 3.10.2. Pojazdy objęte obowiązkiem płacenia myta
 • 3.10.3. Pojazdy zwolnione z obowiązku płacenia myta
 • 3.10.4. Pojazdy zwolnione od opłat drogowych mające obowiązek rejestracji
 • 3.10.5. Stawki opłaty drogowej
 • 3.10.6. Sposoby płatności opłaty drogowej
 • 3.10.7. Zasada działania i budowa jednostki pokładowej
 • 3.11. System pobierania opłat drogowych na terytorium Włoch
 • 3.11.1. Kategorie pojazdów
 • 3.11.2. Rodzaje dróg objętych mytem
 • 3.12. System pobierania opłat drogowych na terytorium Polski
 • 3.12.1. Geneza
 • 3.12.2. Unijne Ustawodawstwo prawne
 • 3.12.3. Ustawodawstwo krajowe
 • 3.12.4. Podstawowe definicje
 • 3.12.5. Sieć płatnych odcinków dróg w Polsce
 • 3.12.6. Klasyfikacja elektronicznego myta w Polsce
 • 3.12.7. Pojazdy objęte obowiązkiem płacenia e-myta w systemie viaTOLL
 • 3.12.8. Metody rozliczania płatności
 • 3.12.9. Sposób działania systemu viaTOLL
 • 3.12.10. Kontrola płatności myta dla pojazdów na płatnych odcinkach dróg krajowych
 • 3.12.11. Podstawowe zasady korzystania z systemu viaTOLL przez kierowcę w czasie wykonywania
  operacji transportowych
 • 3.13. System pobierania opłat drogowych na terytorium Hiszpanii
 • 3.14. System pobierania opłat drogowych na terytorium Szwajcarii
 • 3.15. System pobierania opłat drogowych na terytorium krajów Beneluksu - Dania i Szwecja
 • 3.16. System pobierania opłat drogowych na terytorium Rosji
 • 3.17. Porównanie (podobieństwa i różnice) poszczególnych systemów opłat drogowych
 • 3.18. Planowane zmiany w elektronicznych opłatach drogowych w państwach europejskich
 • Literatura

4. Giełdy transportowe

 • 4.1. Giełda Ofert Transportowych TC TRUCK & CARGO
 • 4.2. Europejska Giełda Transportowa TRANS
 • 4.3. Giełda transportowa Teleroute
 • 4.4. Giełda transportowa Benelog
 • 4.5. Giełda transportowa WTRANSNET
 • 4.6. Giełda transportowa OCX
 • 4.7. Kierunki rozwoju giełd transportowych
 • Literatura

5. Ubezpieczenia transportowe

 • 5.1. Definicja ubezpieczenia
 • 5.2. Rodzaje polis ubezpieczeniowych
 • 5.2.1. Ubezpieczenia komunikacyjne
 • 5.2.2. Pojęcia związane z ubezpieczeniem komunikacyjnym
 • 5.2.3. Ubezpieczenia OC
 • 5.2.3.1. Pojęcie odpowiedzialności cywilnej (OC)
 • 5.2.3.2. Polisa ubezpieczeniowa OC
 • 5.2.3.3. Warunki prawne wypłaty odszkodowań
 • 5.2.3.4. Minimalna suma gwarancyjna
 • 5.2.4. System Zielonej karty
 • 5.2.5 Ubezpieczenie autocasco i jego zakres
 • 5.2.5.1. Regulacje prawne umowy ubezpieczenia autocasco
 • 5.2.5.2. Zasady i warunki ubezpieczenie autocasco (AC)
 • 5.2.5.3. Zakresy ubezpieczenia autocasco
 • 5.2.6. Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków NW
 • 5.2.7. Rodzaje ubezpieczenia NW
 • 5.2.8. Przypadki w których zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności z tytułu NW
 • 5.2.9. Ubezpieczenie assistance komunikacyjne
 • 5.3. Ubezpieczenia związane z transportem drogowym
 • 5.3.1. Główne zakresy ubezpieczenia ładunków w transporcie drogowym
 • 5.3.2. Ubezpieczenie cargo
 • 5.3.3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika
 • 5.3.4. Wyłączenia w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika
 • 5.3.5. Odpowiedzialność przewoźnika drogowego w świetle przepisów krajowych
 • 5.3.6. Odpowiedzialność przewoźnika drogowego w świetle przepisów międzynarodowych
 • 5.3.7. Odpowiedzialność spedytora w świetle przepisów krajowych
 • 5.3.8. Odpowiedzialność kierowcy w świetle przepisów krajowych i międzynarodowych
 • 5.4. Inne ubezpieczenia
 • 5.4.1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
 • 5.4.2. Odpowiedzialność deliktowa
 • 5.4.3. Odpowiedzialność kontraktowa
 • 5.4.4. Suma gwarancyjna
 • 5.4.5. Roszczenie
 • 5.4.6. Ubezpieczenie należytego wykonania kontraktu
 • 5.4.7. Gwarancja ubezpieczeniowa i jej rodzaje
 • 5.5. Rodzaje ubezpieczenia towaru - przykłady
 • 5.6. Ubezpieczenie kierowcy - przykłady
 • 5.7. Planowane zmiany w ubezpieczeniach komunikacyjnych w 2011 r.
 • Literatura
Znajdujące się w serwisie treści i obrazy są chronione prawem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie i przedruki w jakiejkolwiek formie bez zgody firmy NET POLSKA - ZABRONIONE.

NET POLSKA
71 - 001 Szczecin, ul. Południowa 15,
091 483 70 70 (tel.), 091 482 32 32 (fax.)
www.netpolska.com
copyright © 2001 - 2019

Szanowny Użytkowniku !

Profilowanie stosujemy od początku powstania serwisu w 2001 roku, ale od dziś zgodnie z wymogami Unii Europejskiej - rozporządzenia RODO musimy uzyskać na to Twoją zgodę.

Dbamy o Twoją prywatność. Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę możesz wycofać w każdej chwili na podstronie polityka prywatności.

W związku z wejściem w życie w dniu 25-05-2018 r.

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej "RODO" lub "Rozporządzenie RODO".

Mamy obowiązek zapytać każdego użytkownika czy wyraża zgodę na tzw. "Profilowanie" z którego korzystamy od początku istnienia tego serwisu.

Do profilowania wykorzystywane są pliki cookie. Używamy ich m.in. do spersonalizowania treści i reklam w wyszukiwarce Google i na stronach partnerów Google, oraz aby analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak użytkownik korzysta z naszej witryny, udostępniamy tylko firmie Google na podstawie zawartej umowy. Google może połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.

Co to jest profilowanie, jak z niego korzystamy, jaki jest cel profilowania, jakie masz prawa, a jakie my mamy obowiązki. Wszelkie informacje zawarliśmy w dostosowanej do przepisów RODO Polityce Prywatności

Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem.

Zgodę o którą prosimy, możesz zawsze odwołać na naszej stronie Polityka Prywatności.

Jeśli nie wyrazisz zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów profilowania w zgodzie z opublikowaną naszą Polityką Prywatności, prosimy o zamknięcie okna przeglądarki. Jeżeli wyrażasz zgodę, naciśnij klawisz "Zgoda".

Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy opuść stronę lub zamknij okno przeglądarki.

Polityka Prywatności Zgoda

Nasze telefony
91 483 70 70
91 482 32 32