Masz Pytania ? Dzwoń
91 482 32 32
91 483 70 70
Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy Tom V. Transport Kołowo-Drogowy

Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy Tom V. Transport Kołowo-Drogowy

Najnowszy, dodatkowy V tom z serii Kompendium wiedzy praktycznej. Zawiera wyczerpująca wiedzę na temat przewozów artykułów żywnościowych, żywych zwierząt, odpadów, ładunków nienormatywnych, drewna oraz transportu kombinowanego. Podręcznik który musi posiadać każdy przedsiębiorca i kierowca.

Dariusz Starkowski, Krzysztof Bieńczak, Wiesław Zwierzycki Wydawnictwo SYSTHERM, 2012 r., 488 stron

na zamówienie, 95.00 zł netto + 5% VAT

Najnowszą publikacją wydawnictwa SYSTHERM z zakresu transportu jest tom V poradnika "Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy. Kompendium wiedzy praktycznej".

W obecnym tomie omówione zostały następujące zagadnienia: Przewóz artykułów żywnościowych, Przewóz żywych zwierząt, Transport odpadów, Przewozy specjalistyczne (nadwozia specjalistyczne), Transport ładunków nienormatywnych, Transport drogowy drewna, obszerny rozdział poświęcony zagadnieniom transportu kombinowanego oraz jednostek ładunkowych występujących w transporcie intermodalnym.

Poradnik został wzbogacony i uzupełniony o Suplement tomu IV wyd.1 - Przepisy w transporcie drogowym - System pobierania opłat za infra- strukturę drogową w Europie, zgodnie ze stanem prawnym z dnia 31.03.2012 r .

Poradnik ten opracowano z myślą o kierowcach i pracownikach zobowiązanych do uzyskania Świadectwa Kompetencji Zawodowych, a także o osobach zarządzających transportem. Zgromadzona wiedza jest niezbedną dla właścicieli i specjalistów przedsiębiorstw transportowych, organizacji samorządowych i stowarzyszeń transportowo-spedycyjnych, ośrodków kształcenia i doskonalenia kierowców zawodowych.
Specjalistyczny kompetentny zespół autorski daje gwarancję zebrania w jednym tytule aktualnej i kompleksowej wiedzy praktycznej w zakresie samochodowego transportu krajowego i międzynarodowego.

Kompletne opracowanie składa się z pięciu tomów.

Autorami tego poradnika są:

 • dr inż. Dariusz Starkowski - wieloletni wykładowca na kursach podnoszenia kompetencji zawodowych pracowników sektora transportowego, doradca ds. przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym (ADR) oraz w transporcie lotniczym (IATA);
 • prof. dr hab. inż. Wiesław Zwierzycki - profesor zwyczajny na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu PP, dyrektor Instytutu Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych Politechniki Poznańskiej oraz
 • dr hab. inż. Krzysztof Bieńczak - adiunkt na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej, członek komisji ONZ WP11 ds. transportu żywności (Genewa).

Spis treści:

 • Od Wydawcy
 • Wprowadzenie

1. Przewóz artykułów żywnościowych

 • Wprowadzenie
 • 1.1. Systemy bezpieczeństwa zdrowotnego
 • 1.1.1. Ustawa o bezpieczeństwie żywności
 • 1.1.2. Zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej
 • 1.1.3. System zarządzania bezpieczeństwem żywności - HACCP
 • 1.1.4. Norma ISO 22000:2005
 • 1.1.5. IFS - International Food Standard
 • 1.1.6. IFS Logistic
 • 1.2. Uregulowania prawne przewozu drogowego żywności
 • 1.2.1. Międzynarodowe uregulowania prawne przewozu drogowego żywności
 • 1.2.2. Krajowe uregulowania prawne przewozu drogowego żywności
 • 1.2.3. Państwa - strony Umowy ATP
 • 1.2.3.1. Obszar obowiązywania Umowy ATP
 • 1.3. Przewóz artykułów spożywczych
 • 1.4. Warunki transportu produktów spożywczych i żywnościowych
 • 1.4.1. Informacje ogólne o produktach spożywczych
 • 1.4.2. Charakterystyka przechowalnicza produktów żywnościowych
 • 1.4.3. Warunki dotyczące temperatur obowiązujące dla głęboko zamrożonych i zamrożonych artykułów żywnościowych
 • 1.4.4. Zmiany warunków temperaturowych podczas transportu produktów spożywczych według Umowy ATP z 2010 roku
 • 1.5. Rodzaje pojazdów przeznaczonych do transportu żywności
 • 1.5.1. Wymagania specjalistyczne (budowa i wyposażenie) dla samochodów do przewozu żywności
 • 1.5.2. Rozwiązania konstrukcyjne naczep i kontenerów chłodniczych
 • 1.5.3. Materiały izolacyjne wykorzystywane w naczepach transportu chłodniczego
 • 1.5.4. Znakowanie środków transportu
 • 1.5.5. Badania pojazdów chłodniczych
 • 1.5.6. Wymagania techniczne dla samochodów do przewozu żywności
 • 1.5.7. Warunki transportu mięsa surowego chłodzonego
 • 1.5.8. Warunki transportu drobiu
 • 1.5.9. Warunki transportu chleba i produktów podobnego rodzaju
 • 1.5.10. Warunki transportu ryb
 • 1.5.11. Warunki transportu mleka pasteryzowanego i produktów mlecznych
 • 1.5.12. Warunki transportu jaj
 • 1.5.13. Samochody do przewozu luzem materiałów sypkich i suchych, np. mąki, cukru, soli, nawozów sztucznych
 • 1.5.14. Warunki transportu napojów
 • 1.6. Oznaczenia literowe środków transportu żywności
 • 1.7. Problemy związane z transportem środków spożywczych wymagających temperatur chłodniczych
 • 1.7.1. Problemy związane ze wzrostem temperatury chłodniczej w komorze załadunkowej
 • 1.7.2. Uszkodzenia eksploatacyjne naczepy chłodniczej
 • 1.7.3. Mostki cieplne powstałe z przyczyn technologiczno-konstrukcyjnych, montażowych
 • 1.8. Urządzenia rejestrujące temperaturę
 • 1.8.1. Termograf
 • 1.9. Charakterystyka Systemu RASFF
 • 1.10. Systemy informatyczne przeznaczone do kontroli i nadzoru nad przewozem artykułów żywnościowych
 • 1.10.1. System Telematik Trailer
 • 1.10.2. System Infosat
 • 1.10.3. Telematyczny system przesyłania danych pomiędzy naczepą, a ciągnikiem samochodowym (DS Ster-Tir) firmy Data System
 • 1.11. Kontrola przestrzegania przewozów w ramach ATP
 • 1.12. Protokół ATP
 • 1.13. Rodzaje kar dla przewoźników w zakresie przewozu żywności
 • Literatura

2. Przewóz żywych zwierząt

 • 2.1. Regulacje prawne przewozu drogowego zwierząt
 • 2.1.1. Charakterystyka regulacji prawnych w Unii Europejskiej
 • 2.1.2. Charakterystyka regulacji krajowych
 • 2.1.3. Podstawowe pojęcia przewozu drogowego żywych zwierząt
 • 2.2. Warunki transportu zwierząt
 • 2.3. Specjalistyczne warunki techniczne dla pojazdów
 • 2.3.1. Wymagania dodatkowe dotyczące środków transportu [11]
 • 2.4. Urządzenia do załadunku zwierząt
 • 2.5. Środki transportowe do przewozu zwierząt
 • 2.6. Czas transportu zwierząt
 • 2.7. Zasady kontroli transportu zwierząt
 • 2.8. Kary dla przewoźników związane z transportem zwierząt
 • 2.9. Organa państwowe uprawnione do kontroli transportu żywych zwierząt
 • 2.10. Kary za naruszenie przepisów regulujących przewóz żywych zwierząt
 • Literatura
 • Załączniki do rozdziału:
  Załącznik 1 - Oświadczenie Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 21 lipca 2010 roku w sprawie interpretacji przepisów Rozporządzenie rady (WE) NR 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w zakresie czasu transportu bydła domowego
  Załącznik 2 - Rozporządzenie rady (WE) NR 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97
  Załącznik 3 - Miejsca odpoczynku zwierząt na terenie Europy

3. Transport odpadów

 • Wprowadzenie
 • 3.1. Regulacje prawne dotyczące transportu odpadów
 • 3.2. Definicje dotyczące odpadów
 • 3.2.1. Definicje specjalistyczne dotyczące gospodarki odpadami
 • 3.3. Gromadzenie i gospodarka odpadów
 • 3.4. Wywóz odpadów
 • 3.5. Odpady komunalne i ich zbiórka
 • 3.6. Warunki transportu odpadów
 • 3.7.1. Rodzaje pojemników
 • 3.7.2. Systemy transportu odpadów
 • 3.8. Środki transportu do przewozu i przechowywania odpadów
 • 3.8.1. Podział i charakterystyka środków transportowych do przewozu odpadów
 • 3.8.2. Samochody wyposażone w specjalistyczne urządzenie hakowe
 • 3.8.3. Zalecenia i zastrzeżenia dla obsługi hakowych urządzeń załadunkowych
 • 3.9. Dokumenty uprawniające do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu odpadów
 • 3.9.1. Rodzaje pojemników do selektywnej zbiórki odpadów
 • 3.9.2. Recykling odpadów niebezpiecznych
 • 3.10. Kary dla przewoźnika związane z transportem odpadów
 • 3.11. Organa państwowe uprawnione do kontroli transportu odpadów
 • Podsumowanie
 • Literatura

4. Przewozy specjalistyczne (nadwozia specjalistyczne)

 • 4.1. Samochody do przewozu samochodów (samochodowce)
 • 4.2. Samochody do przewozu pieniędzy
 • 4.3. Samochody do przewozu zwłok i szczątków ludzkich
 • 4.4. Samochody do przewozu betonu Literatura

5. Transport ładunków nienormatywnych

 • Wprowadzenie
 • 5.1. Regulacje prawne przewozu drogowego ładunków ponadgabarytowych
 • 5.2. Podstawowe pojęcia w transporcie ładunków ponadgabarytowych
 • 5.3. Czynności podczas przygotowania transportu ponadgabarytowego
 • 5.4. Zadania dodatkowych firm i służb biorących udział w transporcie ładunków ponadgabarytowych
 • 5.5. Rodzaje środków transportowych stosowanych w przewozach ponadgabarytowych 274
 • 5.6. Zezwolenia w transporcie ładunków ponadgabarytowych
 • 5.6.1. Rodzaje zezwoleń
 • 5.6.1.1. Rodzaje zezwoleń obowiązujące do dnia 19.10.2012 r.
 • 5.6.1.2. Rodzaje zezwoleń obowiązujące od dnia 19.10.2012 r.
 • 5.7. Dopuszczalne naciski na oś na drogach RP
 • 5.8. Warunki pilotowania środków transportowych stosowanych w przewozach ponadgabarytowych
 • 5.9. Opłaty za przewozy ponadgabarytowe
 • 5.10. Kary dla przewoźników związane z transportem towarów ponadgabarytowych
 • 5.11. Organa państwowe uprawnione do kontroli transportu towarów ponadgabarytowych
 • Literatura

6. Transport drogowy drewna

 • Wprowadzenie
 • 6.1. Regulacje prawne przewozu drogowego drewna
 • 6.2. Definicja i podział transportu leśnego
 • 6.3. Charakterystyka materiału drzewnego
 • 6.4. Podstawowe pojęcia przewozu drogowego drewna VIII Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy. Kompendium wiedzy praktycznej
 • 6.5. Warunki przewozu drewna
 • 6.5.1. Warunki ogólne
 • 6.5.2. Rodzaje środków transportowych stosowanych do przewozu drewna
 • 6.6. Zasady załadunku drewna na środki transportowe
 • 6.6.1. Obowiązki kierowcy
 • 6.6.2. Metody transportu drewna
 • 6.7. Organa państwowe uprawnione do kontroli transportu drewna
 • Literatura

7. Transport kombinowany

 • Wprowadzenie
 • 7.1. Podstawowe definicje
 • 7.2. Przepisy prawne dotyczące transportu kombinowanego
 • 7.2.1. Przepisy krajowe
 • 7.2.2. Przepisy międzynarodowe oraz programy rozwoju transportu kombinowanego
 • 7.2.2.1. Charakterystyka programu Marco Polo i Marco Polo 2
 • 7.2.2.2. Program PACT
 • 7.2.2.3. Projekt Nelti (2010 - 2020)
 • 7.2.2.4. Program Nethpola
 • 7.2.2.5. Projekt NePolExpress
 • 7.2.2.6. Projekt TransBaltic
 • 7.3. Charakterystyka transportu kombinowanego
 • 7.3.1. Przewozy multimodalne
 • 7.3.2. Przewozy kontenerowe
 • 7.3.2.1. Przepisy prawne, charakterystyka, oznakowanie i budowa kontenerów
 • 7.3.2.2. Sposoby ładowania i zabezpieczania ładunku w kontenerach
 • 7.3.3. Przewozy "piggyback"
 • 7.3.4. Przewozy lądowo-morskie
 • 7.3.5. Transport intermodalny
 • 7.3.5.1. Przewozy kontenerowe
 • 7.3.5.2. Charakterystyka i budowa nadwozi wymiennych
 • 7.3.5.3. Charakterystyka przewozów szynowo-drogowych
 • 7.3.5.4. Charakterystyka przewozów lądowo-promowych
 • 7.3.6. Kombinacje przeładunku środków transportowych
 • 7.3.6.1. Przewóz załadowanych środków transportowych metodą - Huckepack
 • 7.3.6.2. System Modalohr
 • 7.3.6.3. System Cargospeed
 • 7.3.6.4. System Cargoroo
 • 7.3.6.5. System WTT (Wechseltrog tranportsystem) - system wymiennych platform
 • 7.3.6.6. System transportowy kontenerów tocznych (ACTS) - (Abroll Container Transport System) - poziomy przeładunek pojemników wymiennych
 • 7.3.6.7. Poziomy system załadunku kontenerów i nadwozi wymiennych w różnych rodzajach wagonów kolejowych (Cargo Mover)
 • 7.3.6.8. System Railtruck 2020
 • 7.3.6.9. Bimodalne systemy transportowe (Road Railer)
 • 7.3.7. Charakterystyka praktyczna przewozów kombinowanych w Polsce
 • 7.3.8. Przykłady praktyczne stosowania transportu kombinowanego
 • 7.3.9. Terminal transportu kombinowanego
 • 7.3.10. Dokumenty w transporcie kombinowanym
 • 7.3.11. Wykorzystanie i tendencje rozwojowe transportu kombinowanego w Europie i w Polsce
 • 7.3.12. Zalety transportu kombinowanego
 • 7.3.13. Wady przewozów kombinowanych
 • 7.3.14. Perspektywy rozwoju transportu kombinowanego w Polsce w świetle strategii rozwoju transportu w latach 2007 - 2013
 • 7.3.15. Tendencje rozwoju transportu intermodalnego w Europie i w Polsce do 2030 roku
 • Podsumowanie
 • Literatura
Suplement - Tom IV - Przepisy w transporcie drogowym Systemy pobierania opłat za infrastrukturę drogową w Europie. Wydanie 1. Stan prawny na 31.03.2012 r.
Znajdujące się w serwisie treści i obrazy są chronione prawem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie i przedruki w jakiejkolwiek formie bez zgody firmy NET POLSKA - ZABRONIONE.

NET POLSKA
71 - 001 Szczecin, ul. Południowa 15,
091 483 70 70 (tel.), 091 482 32 32 (fax.)
www.netpolska.com
copyright © 2001 - 2019
Nasze telefony
91 483 70 70
91 482 32 32