Masz Pytania ? Dzwoń
91 482 32 32
91 483 70 70
Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy Tom V. Transport Kołowo-Drogowy

Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy Tom V. Transport Kołowo-Drogowy

Najnowszy, dodatkowy V tom z serii Kompendium wiedzy praktycznej. Zawiera wyczerpująca wiedzę na temat przewozów artykułów żywnościowych, żywych zwierząt, odpadów, ładunków nienormatywnych, drewna oraz transportu kombinowanego. Podręcznik który musi posiadać każdy przedsiębiorca i kierowca.

Dariusz Starkowski, Krzysztof Bieńczak, Wiesław Zwierzycki Wydawnictwo SYSTHERM, 2012 r., 488 stron

na zamówienie, 95.00 zł netto + 5% VAT

Najnowszą publikacją wydawnictwa SYSTHERM z zakresu transportu jest tom V poradnika "Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy. Kompendium wiedzy praktycznej".

W obecnym tomie omówione zostały następujące zagadnienia: Przewóz artykułów żywnościowych, Przewóz żywych zwierząt, Transport odpadów, Przewozy specjalistyczne (nadwozia specjalistyczne), Transport ładunków nienormatywnych, Transport drogowy drewna, obszerny rozdział poświęcony zagadnieniom transportu kombinowanego oraz jednostek ładunkowych występujących w transporcie intermodalnym.

Poradnik został wzbogacony i uzupełniony o Suplement tomu IV wyd.1 - Przepisy w transporcie drogowym - System pobierania opłat za infra- strukturę drogową w Europie, zgodnie ze stanem prawnym z dnia 31.03.2012 r .

Poradnik ten opracowano z myślą o kierowcach i pracownikach zobowiązanych do uzyskania Świadectwa Kompetencji Zawodowych, a także o osobach zarządzających transportem. Zgromadzona wiedza jest niezbedną dla właścicieli i specjalistów przedsiębiorstw transportowych, organizacji samorządowych i stowarzyszeń transportowo-spedycyjnych, ośrodków kształcenia i doskonalenia kierowców zawodowych.
Specjalistyczny kompetentny zespół autorski daje gwarancję zebrania w jednym tytule aktualnej i kompleksowej wiedzy praktycznej w zakresie samochodowego transportu krajowego i międzynarodowego.

Kompletne opracowanie składa się z pięciu tomów.

Autorami tego poradnika są:

 • dr inż. Dariusz Starkowski - wieloletni wykładowca na kursach podnoszenia kompetencji zawodowych pracowników sektora transportowego, doradca ds. przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym (ADR) oraz w transporcie lotniczym (IATA);
 • prof. dr hab. inż. Wiesław Zwierzycki - profesor zwyczajny na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu PP, dyrektor Instytutu Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych Politechniki Poznańskiej oraz
 • dr hab. inż. Krzysztof Bieńczak - adiunkt na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej, członek komisji ONZ WP11 ds. transportu żywności (Genewa).

Spis treści:

 • Od Wydawcy
 • Wprowadzenie

1. Przewóz artykułów żywnościowych

 • Wprowadzenie
 • 1.1. Systemy bezpieczeństwa zdrowotnego
 • 1.1.1. Ustawa o bezpieczeństwie żywności
 • 1.1.2. Zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej
 • 1.1.3. System zarządzania bezpieczeństwem żywności - HACCP
 • 1.1.4. Norma ISO 22000:2005
 • 1.1.5. IFS - International Food Standard
 • 1.1.6. IFS Logistic
 • 1.2. Uregulowania prawne przewozu drogowego żywności
 • 1.2.1. Międzynarodowe uregulowania prawne przewozu drogowego żywności
 • 1.2.2. Krajowe uregulowania prawne przewozu drogowego żywności
 • 1.2.3. Państwa - strony Umowy ATP
 • 1.2.3.1. Obszar obowiązywania Umowy ATP
 • 1.3. Przewóz artykułów spożywczych
 • 1.4. Warunki transportu produktów spożywczych i żywnościowych
 • 1.4.1. Informacje ogólne o produktach spożywczych
 • 1.4.2. Charakterystyka przechowalnicza produktów żywnościowych
 • 1.4.3. Warunki dotyczące temperatur obowiązujące dla głęboko zamrożonych i zamrożonych artykułów żywnościowych
 • 1.4.4. Zmiany warunków temperaturowych podczas transportu produktów spożywczych według Umowy ATP z 2010 roku
 • 1.5. Rodzaje pojazdów przeznaczonych do transportu żywności
 • 1.5.1. Wymagania specjalistyczne (budowa i wyposażenie) dla samochodów do przewozu żywności
 • 1.5.2. Rozwiązania konstrukcyjne naczep i kontenerów chłodniczych
 • 1.5.3. Materiały izolacyjne wykorzystywane w naczepach transportu chłodniczego
 • 1.5.4. Znakowanie środków transportu
 • 1.5.5. Badania pojazdów chłodniczych
 • 1.5.6. Wymagania techniczne dla samochodów do przewozu żywności
 • 1.5.7. Warunki transportu mięsa surowego chłodzonego
 • 1.5.8. Warunki transportu drobiu
 • 1.5.9. Warunki transportu chleba i produktów podobnego rodzaju
 • 1.5.10. Warunki transportu ryb
 • 1.5.11. Warunki transportu mleka pasteryzowanego i produktów mlecznych
 • 1.5.12. Warunki transportu jaj
 • 1.5.13. Samochody do przewozu luzem materiałów sypkich i suchych, np. mąki, cukru, soli, nawozów sztucznych
 • 1.5.14. Warunki transportu napojów
 • 1.6. Oznaczenia literowe środków transportu żywności
 • 1.7. Problemy związane z transportem środków spożywczych wymagających temperatur chłodniczych
 • 1.7.1. Problemy związane ze wzrostem temperatury chłodniczej w komorze załadunkowej
 • 1.7.2. Uszkodzenia eksploatacyjne naczepy chłodniczej
 • 1.7.3. Mostki cieplne powstałe z przyczyn technologiczno-konstrukcyjnych, montażowych
 • 1.8. Urządzenia rejestrujące temperaturę
 • 1.8.1. Termograf
 • 1.9. Charakterystyka Systemu RASFF
 • 1.10. Systemy informatyczne przeznaczone do kontroli i nadzoru nad przewozem artykułów żywnościowych
 • 1.10.1. System Telematik Trailer
 • 1.10.2. System Infosat
 • 1.10.3. Telematyczny system przesyłania danych pomiędzy naczepą, a ciągnikiem samochodowym (DS Ster-Tir) firmy Data System
 • 1.11. Kontrola przestrzegania przewozów w ramach ATP
 • 1.12. Protokół ATP
 • 1.13. Rodzaje kar dla przewoźników w zakresie przewozu żywności
 • Literatura

2. Przewóz żywych zwierząt

 • 2.1. Regulacje prawne przewozu drogowego zwierząt
 • 2.1.1. Charakterystyka regulacji prawnych w Unii Europejskiej
 • 2.1.2. Charakterystyka regulacji krajowych
 • 2.1.3. Podstawowe pojęcia przewozu drogowego żywych zwierząt
 • 2.2. Warunki transportu zwierząt
 • 2.3. Specjalistyczne warunki techniczne dla pojazdów
 • 2.3.1. Wymagania dodatkowe dotyczące środków transportu [11]
 • 2.4. Urządzenia do załadunku zwierząt
 • 2.5. Środki transportowe do przewozu zwierząt
 • 2.6. Czas transportu zwierząt
 • 2.7. Zasady kontroli transportu zwierząt
 • 2.8. Kary dla przewoźników związane z transportem zwierząt
 • 2.9. Organa państwowe uprawnione do kontroli transportu żywych zwierząt
 • 2.10. Kary za naruszenie przepisów regulujących przewóz żywych zwierząt
 • Literatura
 • Załączniki do rozdziału:
  Załącznik 1 - Oświadczenie Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 21 lipca 2010 roku w sprawie interpretacji przepisów Rozporządzenie rady (WE) NR 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w zakresie czasu transportu bydła domowego
  Załącznik 2 - Rozporządzenie rady (WE) NR 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97
  Załącznik 3 - Miejsca odpoczynku zwierząt na terenie Europy

3. Transport odpadów

 • Wprowadzenie
 • 3.1. Regulacje prawne dotyczące transportu odpadów
 • 3.2. Definicje dotyczące odpadów
 • 3.2.1. Definicje specjalistyczne dotyczące gospodarki odpadami
 • 3.3. Gromadzenie i gospodarka odpadów
 • 3.4. Wywóz odpadów
 • 3.5. Odpady komunalne i ich zbiórka
 • 3.6. Warunki transportu odpadów
 • 3.7.1. Rodzaje pojemników
 • 3.7.2. Systemy transportu odpadów
 • 3.8. Środki transportu do przewozu i przechowywania odpadów
 • 3.8.1. Podział i charakterystyka środków transportowych do przewozu odpadów
 • 3.8.2. Samochody wyposażone w specjalistyczne urządzenie hakowe
 • 3.8.3. Zalecenia i zastrzeżenia dla obsługi hakowych urządzeń załadunkowych
 • 3.9. Dokumenty uprawniające do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu odpadów
 • 3.9.1. Rodzaje pojemników do selektywnej zbiórki odpadów
 • 3.9.2. Recykling odpadów niebezpiecznych
 • 3.10. Kary dla przewoźnika związane z transportem odpadów
 • 3.11. Organa państwowe uprawnione do kontroli transportu odpadów
 • Podsumowanie
 • Literatura

4. Przewozy specjalistyczne (nadwozia specjalistyczne)

 • 4.1. Samochody do przewozu samochodów (samochodowce)
 • 4.2. Samochody do przewozu pieniędzy
 • 4.3. Samochody do przewozu zwłok i szczątków ludzkich
 • 4.4. Samochody do przewozu betonu Literatura

5. Transport ładunków nienormatywnych

 • Wprowadzenie
 • 5.1. Regulacje prawne przewozu drogowego ładunków ponadgabarytowych
 • 5.2. Podstawowe pojęcia w transporcie ładunków ponadgabarytowych
 • 5.3. Czynności podczas przygotowania transportu ponadgabarytowego
 • 5.4. Zadania dodatkowych firm i służb biorących udział w transporcie ładunków ponadgabarytowych
 • 5.5. Rodzaje środków transportowych stosowanych w przewozach ponadgabarytowych 274
 • 5.6. Zezwolenia w transporcie ładunków ponadgabarytowych
 • 5.6.1. Rodzaje zezwoleń
 • 5.6.1.1. Rodzaje zezwoleń obowiązujące do dnia 19.10.2012 r.
 • 5.6.1.2. Rodzaje zezwoleń obowiązujące od dnia 19.10.2012 r.
 • 5.7. Dopuszczalne naciski na oś na drogach RP
 • 5.8. Warunki pilotowania środków transportowych stosowanych w przewozach ponadgabarytowych
 • 5.9. Opłaty za przewozy ponadgabarytowe
 • 5.10. Kary dla przewoźników związane z transportem towarów ponadgabarytowych
 • 5.11. Organa państwowe uprawnione do kontroli transportu towarów ponadgabarytowych
 • Literatura

6. Transport drogowy drewna

 • Wprowadzenie
 • 6.1. Regulacje prawne przewozu drogowego drewna
 • 6.2. Definicja i podział transportu leśnego
 • 6.3. Charakterystyka materiału drzewnego
 • 6.4. Podstawowe pojęcia przewozu drogowego drewna VIII Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy. Kompendium wiedzy praktycznej
 • 6.5. Warunki przewozu drewna
 • 6.5.1. Warunki ogólne
 • 6.5.2. Rodzaje środków transportowych stosowanych do przewozu drewna
 • 6.6. Zasady załadunku drewna na środki transportowe
 • 6.6.1. Obowiązki kierowcy
 • 6.6.2. Metody transportu drewna
 • 6.7. Organa państwowe uprawnione do kontroli transportu drewna
 • Literatura

7. Transport kombinowany

 • Wprowadzenie
 • 7.1. Podstawowe definicje
 • 7.2. Przepisy prawne dotyczące transportu kombinowanego
 • 7.2.1. Przepisy krajowe
 • 7.2.2. Przepisy międzynarodowe oraz programy rozwoju transportu kombinowanego
 • 7.2.2.1. Charakterystyka programu Marco Polo i Marco Polo 2
 • 7.2.2.2. Program PACT
 • 7.2.2.3. Projekt Nelti (2010 - 2020)
 • 7.2.2.4. Program Nethpola
 • 7.2.2.5. Projekt NePolExpress
 • 7.2.2.6. Projekt TransBaltic
 • 7.3. Charakterystyka transportu kombinowanego
 • 7.3.1. Przewozy multimodalne
 • 7.3.2. Przewozy kontenerowe
 • 7.3.2.1. Przepisy prawne, charakterystyka, oznakowanie i budowa kontenerów
 • 7.3.2.2. Sposoby ładowania i zabezpieczania ładunku w kontenerach
 • 7.3.3. Przewozy "piggyback"
 • 7.3.4. Przewozy lądowo-morskie
 • 7.3.5. Transport intermodalny
 • 7.3.5.1. Przewozy kontenerowe
 • 7.3.5.2. Charakterystyka i budowa nadwozi wymiennych
 • 7.3.5.3. Charakterystyka przewozów szynowo-drogowych
 • 7.3.5.4. Charakterystyka przewozów lądowo-promowych
 • 7.3.6. Kombinacje przeładunku środków transportowych
 • 7.3.6.1. Przewóz załadowanych środków transportowych metodą - Huckepack
 • 7.3.6.2. System Modalohr
 • 7.3.6.3. System Cargospeed
 • 7.3.6.4. System Cargoroo
 • 7.3.6.5. System WTT (Wechseltrog tranportsystem) - system wymiennych platform
 • 7.3.6.6. System transportowy kontenerów tocznych (ACTS) - (Abroll Container Transport System) - poziomy przeładunek pojemników wymiennych
 • 7.3.6.7. Poziomy system załadunku kontenerów i nadwozi wymiennych w różnych rodzajach wagonów kolejowych (Cargo Mover)
 • 7.3.6.8. System Railtruck 2020
 • 7.3.6.9. Bimodalne systemy transportowe (Road Railer)
 • 7.3.7. Charakterystyka praktyczna przewozów kombinowanych w Polsce
 • 7.3.8. Przykłady praktyczne stosowania transportu kombinowanego
 • 7.3.9. Terminal transportu kombinowanego
 • 7.3.10. Dokumenty w transporcie kombinowanym
 • 7.3.11. Wykorzystanie i tendencje rozwojowe transportu kombinowanego w Europie i w Polsce
 • 7.3.12. Zalety transportu kombinowanego
 • 7.3.13. Wady przewozów kombinowanych
 • 7.3.14. Perspektywy rozwoju transportu kombinowanego w Polsce w świetle strategii rozwoju transportu w latach 2007 - 2013
 • 7.3.15. Tendencje rozwoju transportu intermodalnego w Europie i w Polsce do 2030 roku
 • Podsumowanie
 • Literatura
Suplement - Tom IV - Przepisy w transporcie drogowym Systemy pobierania opłat za infrastrukturę drogową w Europie. Wydanie 1. Stan prawny na 31.03.2012 r.
Znajdujące się w serwisie treści i obrazy są chronione prawem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie i przedruki w jakiejkolwiek formie bez zgody firmy NET POLSKA - ZABRONIONE.

NET POLSKA
71 - 001 Szczecin, ul. Południowa 15,
091 483 70 70 (tel.), 091 482 32 32 (fax.)
www.netpolska.com
copyright © 2001 - 2019

Szanowny Użytkowniku !

Profilowanie stosujemy od początku powstania serwisu w 2001 roku, ale od dziś zgodnie z wymogami Unii Europejskiej - rozporządzenia RODO musimy uzyskać na to Twoją zgodę.

Dbamy o Twoją prywatność. Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę możesz wycofać w każdej chwili na podstronie polityka prywatności.

W związku z wejściem w życie w dniu 25-05-2018 r.

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej "RODO" lub "Rozporządzenie RODO".

Mamy obowiązek zapytać każdego użytkownika czy wyraża zgodę na tzw. "Profilowanie" z którego korzystamy od początku istnienia tego serwisu.

Do profilowania wykorzystywane są pliki cookie. Używamy ich m.in. do spersonalizowania treści i reklam w wyszukiwarce Google i na stronach partnerów Google, oraz aby analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak użytkownik korzysta z naszej witryny, udostępniamy tylko firmie Google na podstawie zawartej umowy. Google może połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.

Co to jest profilowanie, jak z niego korzystamy, jaki jest cel profilowania, jakie masz prawa, a jakie my mamy obowiązki. Wszelkie informacje zawarliśmy w dostosowanej do przepisów RODO Polityce Prywatności

Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem.

Zgodę o którą prosimy, możesz zawsze odwołać na naszej stronie Polityka Prywatności.

Jeśli nie wyrazisz zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów profilowania w zgodzie z opublikowaną naszą Polityką Prywatności, prosimy o zamknięcie okna przeglądarki. Jeżeli wyrażasz zgodę, naciśnij klawisz "Zgoda".

Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy opuść stronę lub zamknij okno przeglądarki.

Polityka Prywatności Zgoda

Nasze telefony
91 483 70 70
91 482 32 32