Masz Pytania ? Dzwoń
91 482 32 32
91 483 70 70
Towary Niebezpieczne ADR 2017-2019

Towary Niebezpieczne ADR 2017-2019

Kolejne wydanie przepisów ADR na lata 2017 - 2019 książki znanych i cenionych autorów. Podobnie jak poprzednie wydania, pozycja adresowana jest do kadry zajmującej się zagadnieniami transportu towarów niebezpiecznych ADR. Do książki dołączona jest pisemna instrukcja ADR dla kierowcy.

445 str. wydanie 1, 2016 rok Krzysztof Grzegorczyk i Rafał Buchcar

polecana
55,00 zł netto  
+5% VAT = 57,75 brutto PLN

ADR 2017-2019

Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych ADR 2017-2019 to kolejne wydanie najpopularniejszej książki dotyczącej szeroko pojętej problematyki ADR. Książka została uzupełniona i poszerzona o artykuły dodane w Umowie Europejskiej ADR. 445 stron to pełen zakres przepisów wraz tabelą.

Książka przeznaczona jest dla wszystkich osób zajmujących się problematyką przewozu i magazynowania artykułów i materiałów niebezpiecznych. Opisano w niej sposoby oznakowań towarów, opakowań, klasyfikację towarów, zwolnienia i wyłączenia a także przedstawiono wymagane dokumenty niezbędne do przewozu materiałów niebezpiecznych.

Książka Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych ADR 2017-2019

Autorzy prezentują zasady przewozu i zabezpieczenia ładunków oraz sposoby i wymagania dotyczące oznakowania środków liansportu oraz obowiązkowe wyposażenie pojazdu. Książka zawiera również zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, aktualne przepisy prawne i inne.

W ADR 2017-2019 przedstawiono:

 • Nowy, tabelaryczny wykaz towarów niebezpiecznych, zawierający nowe pozycje tych towarów, w tym nowe materiały polimeryzujące
 • Wykaz angielskich nazw przewozowych, uporządkowany według numerów UN
 • Nowe prawidłowe nazwy przewozowe wszystkich towarów, dostosowane do nomenklatury IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry)
 • Nowe zasady przewozu paliw gazowych i płynnych
 • Nowe nalepki i znaki ostrzegawcze · Nowe zasady przewozu akumulatorów litowych
 • Nowe warunki i wymagania techniczne dla pojazdów przewożących ADR
 • Nowe zasady przewozu luzem w kontenerach elastycznych
 • Praktyczne informacje dotyczące oznakowania CLP w przewozach drogowych, w tym w magazynowaniu towarów niebezpiecznych
 • Możliwe naruszenia i kary przyporządkowane poszczególnym zagadnieniom

Książka posiada kolorowe zdjęcia, grafiki i nalepki informacyjne. Integralną częścią jest dołączona insliukcja pisemna ADR dla kierowcy w formie wkładki.

Spis treści

1 WPROWADZENIE (Regulacje Prawne)

 • ADR, RID, IMDG CODE, ICAO TI
 • Odstępstwa wprowadzane przez Umawiające się Strony ADR
 • Wykaz przepisów podstawowych
 • Wykaz przepisów uzupełniających
 • Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych - fragmenty
 • Taryfikator naruszeń i kar w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych
 • Taryfikator naruszeń i kar w transporcie drogowym
 • Formularz listy kontrolnej w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych
 • Ustawa o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego - fragmenty
 • Ustawa o ochronie osób i mienia - fragmenty

2 KLASYFIKACJA TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

 • Klasy towarów niebezpiecznych
 • Kody klasyfikacyjne
 • Znaczenie liter w kodach klasyfikacyjnych w klasach: 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 i 9
 • Materiały zagrażające środowisku
 • Szczegółowa charakterystyka klas, z uwzględnieniem zagrożeń dominujących i dodatkowych
 • Klasa 1 materiały i przedmioty wybuchowe
 • Klasa 2 gazy
 • Klasa 3 materiały ciekłe zapalne
 • Klasa 4.1 materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne i materiały wybuchowe stałe odczulone
 • Klasa 4.2 materiały samozapalne
 • Klasa 4.3 materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne
 • Klasa 5.1 materiały utleniające
 • Klasa 5.2 nadtlenki organiczne
 • Klasa 6.1 materiały trujące
 • Klasa 6.2 materiały zakaźne
 • Klasa 7 materiały promieniotwórcze
 • Klasa 8 materiały żrące
 • Klasa 9 różne materiały i przedmioty niebezpieczne
 • Klasyfikacja odpadów
 • Klasyfikacja odpadów nieuznanych za niebezpieczne w katalogu odpadów
 • Klasyfikacja odpadów uznanych za niebezpieczne w katalogu odpadów
 • Karta przekazania odpadu

3 OPAKOWANIA, SZTUKI PRZESYŁKI I OPAKOWANIA ZBIORCZE

 • Oznakowanie sztuki przesyłki, czyli opakowania zawierającego towar niebezpieczny - oznakowanie zawartości
 • - oznakowanie opakowania
 • Opakowanie kombinowane
 • Opakowanie złożone
 • Opakowania zbiorcze
 • Przykłady oznakowania opakowań
 • Pakowanie razem
 • Uproszczone metody pakowania niektórych towarów niebezpiecznych, w tym odpadów

4 ZWOLNIENIA

 • Zwolnienia ze względu na niezarobkowy charakter przewozu (1.1.3.1 ADR)
 • Zwolnienia dotyczące przewozu gazów (1.1.3.2 ADR)
 • Zwolnienia dotyczące przewozu paliw płynnych (1.1.3.3 i 363 w dziale 3.3 ADR)
 • Dodatkowe zwolnienia na podstawie kryteriów klasyfikacyjnych i przepisów szczególnych (1.1.3.7, 1.1.3.9, 1.7.1.4, 2.2._, 3.3, 4.1.4 ADR)
 • Zwolnienia dotyczące towarów pakowanych w ilościach wyłączonych (E) (3.5 ADR)
 • Zwolnienia dotyczące towarów pakowanych w ilościach ograniczonych (3.4 ADR)
 • Zwolnienia dotyczące towarów ładowanych w ilościach ograniczonych (1.1.3.6 ADR)
 • Maksymalna ilość całkowita na jednostkę transportową (1.1.3.6 ADR)

5 DOKUMENTY

 • W jednostce transportowej powinny znajdować się następujące dokumenty
 • Dokument przewozowy (5.4.1.1.1 ADR)
 • Dodatkowe zapisy w dokumencie przewozowym: / objaśnienia
 • Przykład wypełnionego dokumentu przewozowego
 • Certyfikat pakowania kontenera / pojazdu (5.4.2 ADR)
 • Instrukcje pisemne zgodne z ADR (5.4.3 ADR)
 • Zaświadczenie o przeszkoleniu kierowcy (zaświadczenie ADR)
 • Kopia świadectwa dopuszczenia przez właściwą władzę (5.4.2.1(c), (d) oraz 5.4.1.2.3.3 ADR)
 • Świadectwo dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych (9.1.3)
 • Sprawozdanie roczne
 • Raport powypadkowy
 • Wzór raportu powypadkowego
 • Przechowywanie dokumentów
 • Zestawienie wymagań

6 PRZEWÓZ W SZTUKACH PRZESYŁKI

 • Kontrola poprzedzająca czynności ładunkowe
 • Załadunek
 • Przewóz jako ładunek całkowity
 • Przewóz jako ładunek całkowity
 • Rozładunek
 • Zabezpieczenie ładunku na pojeździe
 • Zakazy ładowania towarów niebezpiecznych z żywnością i karmą dla zwierząt
 • Ograniczenia masy ładunku na jednostkę transportową dotyczą towarów klas 1, 4.1 i 5.2
 • Przewóz w temperaturze kontrolowanej
 • Zakazy ładowania razem różnych towarów niebezpiecznych do jednego pojazdu lub kontenera
 • Zakazy ładowania razem towarów klasy 1 na podstawie ich grup zgodności

7 PRZEWÓZ LUZEM

 • Kontenery do przewozu luzem
 • Dodatkowe wymagania dotyczące przewozu luzem materiałów zakaźnych klasy 6.2

8 PRZEWÓZ W CYSTERNACH

 • Materiały dopuszczone do przewozu w cysternach
 • Zasady napełniania cystern
 • Maksymalne dopuszczalne stopnie napełnienia cystern do materiałów ciekłych
 • Maksymalne dopuszczalne stopnie napełnienia cystern dla UN 1965
 • Sposoby napełniania / rozładunku cystern
 • Przewóz w temperaturze kontrolowanej
 • Wyposażenie konstrukcyjne i obsługowe cystern opróżnianych od dołu (LGBF)
 • Wymagania dotyczące oznakowania cystern
 • Kodowanie i hierarchia cystern dla klasy 2
 • Kodowanie i hierarchia cystern do materiałów klasy 1 i klas 3 do 9
 • Hierarchia cystern przenośnych
 • Wpływ ładunku na stabilność pojazdu z cysterną

9 OZNAKOWANIE POJAZDÓW

 • Tablice ostrzegawcze
 • Znaki
 • Tablice ostrzegawcze z numerami
 • Znaczenie numerów rozpoznawczych zagrożeń
 • Nalepki i znaki na pojazdach przewożących cysterny, towary klasy 1 lub luzem
 • Oznakowanie tablicami i nalepkami przy przewozie klasy 1
 • Oznakowanie tablicami i nalepkami przy przewozie klasy 7

10 WYPOSAŻENIE POJAZDÓW

 • Gaśnice (8.1.4 ADR)
 • Wyposażenie awaryjne (8.1.5 ADR)
 • - Zestawienie wymaganego wyposażenia według numerów nalepek ostrzegawczych

11 KONSTRUKCJA POJAZDÓW

 • Wymagania ogólne
 • Wymagania dodatkowe dla niektórych pojazdów
 • Pojazdy EX/II i EX/III przeznaczone do przewozu towarów klasy 1
 • Ruchome jednostki do wytwarzania materiałów wybuchowych - MEMU
 • Pojazdy FL, OX, AT
 • Dopuszczenie do ruchu pojazdów EX/II, EX/III, FL, OX, AT i MEMU
 • Pojazdy izolowane termicznie, pojazdy chłodzone
 • Wymagania konstrukcyjne dla pojazdów EX/II, EX/III, AT, FL i OX
 • Zasady zastępowania pojazdów EX/II, EX/III, AT, FL I OX
 • Wyposażenie elektryczne
 • Układ hamulcowy
 • Zabezpieczenie przeciwpożarowe

12 UDZIAŁ W RUCHU DROGOWYM

 • Postój
 • Nadzór
 • Zakazy ruchu pojazdów z towarami niebezpiecznymi
 • Znaki drogowe dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych
 • BEZPIECZEŃSTWO W TUNELACH
 • Zakazy wjazdu do tuneli
 • Objaśnienia kategorii tuneli
 • Przykłady wyznaczania tras przewozu przez tunele
 • Ograniczenia przewozu przez tunele drogowe w Państwach-Stronach ADR

13 OCHRONA TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

 • Wykaz towarów niebezpiecznych dużego ryzyka
 • Plan ochrony towarów niebezpiecznych dużego ryzyka
 • Nadzorowanie pojazdów
 • Wskazówki praktyczne dla kierowcy

14 TRANSPORT MULTIMODALNY (KOMBINOWANY)

 • Transport zawierający przewóz drogowy i morski lub lotniczy
 • Przewóz pojazdów innymi rodzajami transportu
 • Certyfikat pakowania kontenera
 • Wzór dokumentu przewozowego stosowanego w transporcie multimodalnym

15 POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH

 • Przypomnienie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy

16 SZKOLENIE KIEROWCÓW I INNYCH OSÓB

 • Szkolenie kierowców
 • Zaświadczenie o przeszkoleniu kierowcy
 • Szkolenie doradców do spraw bezpieczeństwa (DGSA)
 • Szkolenie innych osób

17 ANEKS - MATERIAŁY POMOCNICZE DOTYCZĄCE KLASY 7

 • Podstawowe wiadomości o promieniowaniu jonizującym
 • Budowa atomu
 • Rodzaje promieniowania jonizującego
 • Pojęcia podstawowe i jednostki miary
 • Narażenie na promieniowanie i dawki promieniowania jonizującego
 • Materiały promieniotwórcze w przepisach ADR
 • Zakres stosowania przepisów
 • Typy sztuki przesyłki
 • Kategorie sztuk przesyłki
 • Wskaźnik transportowy (TI)
 • Warunki specjalne
 • Używanie wyłączne
 • Segregacja
 • Wartości graniczne aktywności dla pojazdów i kontenerów
 • Załadunek
 • Wymagania dodatkowe dotyczące przewozu materiału rozszczepialnego
 • Wskaźnik bezpieczeństwa krytycznościowego (CSI)
 • Uszkodzone sztuki przesyłki, skażone opakowania, postępowanie awaryjne
 • Ochrona materiałów promieniotwórczych
 • Materiały promieniotwórcze dużego ryzyka

18 WYKAZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

19 Wykaz alfabetyczny

20 PRZEPISY SZCZEGÓLNE

 • Przepisy dotyczące materiałów i przedmiotów ( __ )
 • Przepis dotyczące przewozu w sztukach przesyłki (V _ )
 • Przepisy dotyczące przewozu luzem (BK _ i VV _ )
 • Przepisy dotyczące czynności ładunkowych (CV _ )
 • Przepisy dotyczące wykonywania przewozu (S _ )
 • PRZEPISY DOTYCZĄCE CYSTERN
 • PRZEPISY DOTYCZĄCE CYSTERN PRZENOŚNYCH (TP)
 • Objaśnienia nalepek ostrzegawczych i znaków ostrzegawczych

Okładki:

 • Tablice i znaki
 • Lista kontrolna ADR
 • Nalepki ostrzegawcze

Wkładka:

 • instrukcje pisemne zgodne z ADR  

 

Znajdujące się w serwisie treści i obrazy są chronione prawem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie i przedruki w jakiejkolwiek formie bez zgody firmy NET POLSKA - ZABRONIONE.

NET POLSKA
71 - 001 Szczecin, ul. Południowa 15,
091 483 70 70 (tel.), 091 482 32 32 (fax.)
www.netpolska.com
copyright © 2001 - 2019

Szanowny Użytkowniku !

Profilowanie stosujemy od początku powstania serwisu w 2001 roku, ale od dziś zgodnie z wymogami Unii Europejskiej - rozporządzenia RODO musimy uzyskać na to Twoją zgodę.

Dbamy o Twoją prywatność. Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę możesz wycofać w każdej chwili na podstronie polityka prywatności.

W związku z wejściem w życie w dniu 25-05-2018 r.

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej "RODO" lub "Rozporządzenie RODO".

Mamy obowiązek zapytać każdego użytkownika czy wyraża zgodę na tzw. "Profilowanie" z którego korzystamy od początku istnienia tego serwisu.

Do profilowania wykorzystywane są pliki cookie. Używamy ich m.in. do spersonalizowania treści i reklam w wyszukiwarce Google i na stronach partnerów Google, oraz aby analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak użytkownik korzysta z naszej witryny, udostępniamy tylko firmie Google na podstawie zawartej umowy. Google może połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.

Co to jest profilowanie, jak z niego korzystamy, jaki jest cel profilowania, jakie masz prawa, a jakie my mamy obowiązki. Wszelkie informacje zawarliśmy w dostosowanej do przepisów RODO Polityce Prywatności

Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem.

Zgodę o którą prosimy, możesz zawsze odwołać na naszej stronie Polityka Prywatności.

Jeśli nie wyrazisz zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów profilowania w zgodzie z opublikowaną naszą Polityką Prywatności, prosimy o zamknięcie okna przeglądarki. Jeżeli wyrażasz zgodę, naciśnij klawisz "Zgoda".

Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy opuść stronę lub zamknij okno przeglądarki.

Polityka Prywatności Zgoda

Nasze telefony
91 483 70 70
91 482 32 32