Masz Pytania ? Dzwoń
91 482 32 32
91 483 70 70

Towary Niebezpieczne ADR 2019-2021

Kolejne wydanie przepisów ADR na lata 2019 - 2021 (uaktualnione na lata 2021-2023) książki znanych i cenionych autorów. Podobnie jak poprzednie wydania, pozycja adresowana jest do kadry zajmującej się zagadnieniami transportu towarów niebezpiecznych ADR. Do książki dołączona jest pisemna instrukcja ADR dla kierowcy.

428 str. wydanie 1, 2019 rok, z wkładką styczeń 2021 rok Krzysztof Grzegorczyk i Rafał Buchcar

59,00 zł netto  
Waga: 0.73 kg +5% VAT = 61,95 brutto PLN,
Ocena:
  ( 4.83/6 )
ISBN: 978-83-945610-2-4
Producent: ADer

ADR 2019-2021

uaktualnione na lata 2021-2023

Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych ADR 2019-2021 to kolejne wydanie najpopularniejszej książki dotyczącej szeroko pojętej problematyki ADR. Książka została uzupełniona i poszerzona o artykuły dodane w Umowie Europejskiej ADR. 445 stron to pełen zakres przepisów wraz tabelą.

ADR 2021-2023

Książka Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych ADR 2019-2021

Książka Towary Niebezpieczne opracowana została na podstawie przepisów zawartych w Umowie dotyczącej międzynarodowych przewozów towarów niebezpiecznych ADR. Treść wspomnianej Umowy jest nowelizowana co dwa lata. Ponieważ tegoroczna nowelizacja wprowadza wyjątkowo niewielkie zmiany, autorzy postanowili uaktualnić obecne wydanie i dodać jednostronicową wkładkę uzupełniającą. Zasadnicze zmiany w ADR 2021-2023 to wymagania dla klasy 7 - przewóz materiałów promieniotwórczych. Wkładka zawiera również uzupełnienie wykazu materiałów niebezpiecznych.

Książka przeznaczona jest dla wszystkich osób zajmujących się problematyką przewozu i magazynowania artykułów i materiałów niebezpiecznych. Opisano w niej sposoby oznakowań towarów, opakowań, klasyfikację towarów, zwolnienia i wyłączenia a także przedstawiono wymagane dokumenty niezbędne do przewozu materiałów niebezpiecznych.

Autorzy prezentują zasady przewozu i zabezpieczenia ładunków oraz sposoby i wymagania dotyczące oznakowania środków liansportu oraz obowiązkowe wyposażenie pojazdu. Książka zawiera również zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, aktualne przepisy prawne i inne.

W ADR 2019-2021 przedstawiono:

 • Nowy, tabelaryczny wykaz towarów niebezpiecznych, zawierający nowe pozycje tych towarów, w tym nowe materiały polimeryzujące
 • Wykaz angielskich nazw przewozowych, uporządkowany według numerów UN
 • Nowe prawidłowe nazwy przewozowe wszystkich towarów, dostosowane do nomenklatury IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry)
 • Nowe zasady przewozu paliw gazowych i płynnych
 • Nowe nalepki i znaki ostrzegawcze · Nowe zasady przewozu akumulatorów litowych
 • Nowe warunki i wymagania techniczne dla pojazdów przewożących ADR
 • Nowe zasady przewozu luzem w kontenerach elastycznych
 • Praktyczne informacje dotyczące oznakowania CLP w przewozach drogowych, w tym w magazynowaniu towarów niebezpiecznych
 • Możliwe naruszenia i kary przyporządkowane poszczególnym zagadnieniom

Książka posiada kolorowe zdjęcia, grafiki i nalepki informacyjne. Integralną częścią jest dołączona insliukcja pisemna ADR dla kierowcy w formie wkładki.

Spis treści

1. WPROWADZENIE

 • Przepisy
 • Wykaz przepisów uzupełniających
 • Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych - fragmenty
 • Formularz listy kontrolnej w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych
 • Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/403 - fragmenty
 • Ustawa o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego - fragmenty
 • Ustawa o ochronie osób i mienia - fragmenty
 • Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) - fragmenty

2. KLASYFIKACJA TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

 • TARYFIKATOR NARUSZEŃ
 • Klasy towarów niebezpiecznych
 • Kody klasyfikacyjne
 • Znaczenie liter w kodach klasyfikacyjnych w klasach: 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 i 9
 • Materiały zagrażające środowisku
 • Szczegółowa charakterystyka klas, z uwzględnieniem zagrożeń dominujących i dodatkowych
 • Klasa 1 materiały wybuchowe i przedmioty z materiałami wybuchowymi
 • Klasa 2 gazy
 • Klasa 3 materiały zapalne ciekłe
 • Klasa 4.1 materiały zapalne stałe, materiały samoreaktywne, materiały polimeryzujące i materiały wybuchowe odczulone stałe
 • Klasa 4.2 materiały podatne na samozapalenie
 • Klasa 4.3 materiały wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne
 • Klasa 5.1 materiały utleniające
 • Klasa 5.2 nadtlenki organiczne
 • Klasa 6.1 materiały trujące
 • Klasa 6.2 materiały zakaźne
 • Klasa 7 materiały promieniotwórcze
 • Klasa 8 materiały żrące
 • Klasa 9 różne materiały i przedmioty niebezpieczne
 • Oznakowanie CLP
 • Oznakowanie magazynowe
 • Klasyfikacja odpadów
 • Klasyfikacja odpadów nieuznanych za niebezpieczne w katalogu odpadów
 • Klasyfikacja odpadów uznanych za niebezpieczne w katalogu odpadów
 • Karta przekazania odpadu

3. OPAKOWANIA, SZTUKI PRZESYŁKI I OPAKOWANIA ZBIORCZE

 • TARYFIKATOR NARUSZEŃ
 • Sztuki przesyłki
  • znaki i nalepki
  • znakowanie opakowania
 • Opakowanie kombinowane
 • Opakowanie złożone
 • Opakowania zbiorcze
 • Przykłady oznakowania opakowań
 • Pakowanie razem
 • Uproszczone metody pakowania niektórych towarów niebezpiecznych, w tym odpadów

4. ZWOLNIENIA

 • Zwolnienia ze względu na niezarobkowy charakter przewozu (1.1.3.1 ADR)
 • Zwolnienia dotyczące przewozu gazów (1.1.3.2 ADR)
 • Zwolnienia dotyczące przewozu paliw (1.1.3.3 ADR)
 • Dodatkowe zwolnienia na podstawie kryteriów klasyfikacyjnych i przepisów szczególnych (1.1.3.7, 1.1.3.9, 1.7.1.4, 2.2._, 3.3, 4.1.4 ADR)
 • Zwolnienia dotyczące towarów pakowanych w ilościach wyłączonych (E) (3.5 ADR)
 • Zwolnienia dotyczące towarów pakowanych w ilościach ograniczonych (3.4 ADR)
 • Zwolnienia dotyczące towarów ładowanych w ilościach ograniczonych (1.1.3.6 ADR)
 • Maksymalna ilość całkowita na jednostkę transportową (1.1.3.6 ADR)
 • Przykład wypełnionego dokumentu przewozowego

5. DOKUMENTY

 • TARYFIKATOR NARUSZEŃ
 • W jednostce transportowej powinny znajdować się następujące dokumenty
 • Dokument przewozowy (5.4.1.1.1 ADR)
 • Dodatkowe zapisy w dokumencie przewozowym: Zastosowanie / objaśnienia
 • Przykład wypełnionego dokumentu przewozowego
 • Certyfikat pakowania kontenera / pojazdu (5.4.2 ADR)
 • Instrukcje pisemne zgodne z ADR (5.4.3 ADR)
 • Zaświadczenie o przeszkoleniu kierowcy (zaświadczenie ADR)
 • Kopia świadectwa dopuszczenia przez właściwą władzę (5.4.2.1(c), (d) oraz 5.4.1.2.3.3 ADR)
 • Świadectwo dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych (9.1.3)
 • TARYFIKATOR NARUSZEŃ
 • Przechowywanie dokumentów
 • Sprawozdanie roczne
 • Raport powypadkowy
 • Wzór raportu powypadkowego
 • Zestawienie wymagań

6. PRZEWÓZ W SZTUKACH PRZESYŁKI

 • TARYFIKATOR NARUSZEŃ
 • Kontrola poprzedzająca czynności ładunkowe
 • Załadunek
 • Zakazy ładowania towarów niebezpiecznych z żywnością i karmą dla zwierząt
 • Przewóz jako ładunek całkowity
 • Rozładunek
 • Zabezpieczenie ładunku na pojeździe (7.5.7 ADR)
 • Przewóz w temperaturze kontrolowanej
 • Ograniczenia masy ładunku na jednostkę transportową dotyczą towarów klas 1, 4.1 i 5.2
 • Przewóz materiałów i przedmiotów wybuchowych
 • Zakazy ładowania razem różnych towarów niebezpiecznych do jednego pojazdu lub kontenera
 • Zakazy ładowania razem towarów klasy 1 na podstawie ich grup zgodności

7. PRZEWÓZ LUZEM

 • TARYFIKATOR NARUSZEŃ
 • Przewóz na warunkach określonych kodami BK1, BK2, BK3
 • Przewóz na warunkach określonych kodami VC
 • Wymagania konstrukcyjne dla kontenerów do przewozu luzem (BK1, BK2 i BK3)

8. PRZEWÓZ W CYSTERNACH

 • TARYFIKATOR NARUSZEŃ
 • Materiały dopuszczone do przewozu w cysternach
 • Zasady napełniania cystern
 • Maksymalne dopuszczalne stopnie napełnienia cystern do materiałów ciekłych
 • Maksymalne dopuszczalne stopnie napełnienia cystern dla UN 1965
 • Sposoby napełniania / opróżniania cystern
 • Wyposażenie konstrukcyjne i obsługowe cystern opróżnianych od dołu (LGBF)
 • Wymagania dotyczące oznakowania cystern
 • Kodowanie i hierarchia cystern dla klasy 2
 • Kodowanie i hierarchia cystern do materiałów klasy 1 i klas 3 do 9
 • Hierarchia cystern przenośnych
 • Wpływ ładunku na stabilność pojazdu z cysterną

9. POJAZDY - OZNAKOWANIE I UMIESZCZANIE NALEPEK (8.1.3 i 5.3 ADR)

 • TARYFIKATOR NARUSZEŃ
 • Tablice
 • Numery na tablicach
 • Znaczenie numerów rozpoznawczych zagrożeń
 • Nalepki
 • Znaki
 • Przykłady umieszczania tablic, nalepek i znaków na pojazdach
 • Tablice i nalepki przy przewozie klasy 1
 • Tablice i nalepki przy przewozie klasy 7

10. WYPOSAŻENIE POJAZDÓW

 • TARYFIKATOR NARUSZEŃ
 • Gaśnice (8.1.4 ADR)
 • Wyposażenie awaryjne (8.1.5 ADR)
 • Zestawienie wymaganego wyposażenia awaryjnego według numerów nalepek ostrzegawczych

11. KONSTRUKCJA POJAZDÓW

 • TARYFIKATOR NARUSZEŃ
 • Wymagania ogólne
 • Wymagania dodatkowe dla pojazdów EX/II, EX/III, FL, AT i MEMU - dopuszczenie do przewozu
 • Wymagania techniczne pojazdów EX/II, EX/III, FL, AT i MEMU
 • ZASADY ZASTĘPOWANIA POJAZDÓW EX/II, EX/III, AT, FL i OX
 • Pojazdy EX/II i EX/III przeznaczone do przewozu towarów klasy 1
 • Pojazdy izolowane termicznie, pojazdy chłodzone
 • Ruchome jednostki do wytwarzania materiałów wybuchowych - MEMU
 • Pojazdy FL, OX, AT

12. UDZIAŁ W RUCHU DROGOWYM

 • TARYFIKATOR NARUSZEŃ
 • Postój
 • Nadzór
 • Zakazy ruchu pojazdów z towarami niebezpiecznymi
 • Znaki drogowe dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych
 • BEZPIECZEŃSTWO W TUNELACH
 • Zakazy wjazdu do tuneli
 • Objaśnienia kategorii tuneli
 • Przykłady wyznaczania tras przewozu przez tunele
 • Ograniczenia przewozu przez tunele drogowe w Państwach-Stronach ADR

13. OCHRONA TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

 • TARYFIKATOR NARUSZEŃ
 • Wykaz towarów niebezpiecznych dużego ryzyka
 • Plan ochrony towarów niebezpiecznych dużego ryzyka
 • Nadzorowanie pojazdów, wskazówki praktyczne dla kierowcy

14. TRANSPORT MULTIMODALNY (KOMBINOWANY)

 • Transport zawierający przewóz drogowy i morski lub lotniczy
 • Przewóz pojazdów innymi rodzajami transportu
 • Tabela segregacji towarów niebezpiecznym w transporcie morskim

15. POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH

 • Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy

16. SZKOLENIE KIEROWCÓW I INNYCH OSÓB

 • Szkolenie kierowców
 • Zaświadczenie o przeszkoleniu kierowcy
 • Szkolenie doradców do spraw bezpieczeństwa (DGSA)
 • Szkolenie innych osób

17. ANEKS - MATERIAŁY POMOCNICZE DOTYCZĄCE KLASY 7

 • Podstawowe wiadomości o promieniowaniu jonizującym
 • Budowa atomu
 • Rodzaje promieniowania jonizującego
 • Pojęcia podstawowe i jednostki miary
  • Narażenie na promieniowanie i dawki promieniowania jonizującego
  • Materiały promieniotwórcze w przepisach ADR
  • Zakres stosowania przepisów
  • Typy sztuk przesyłki
  • Kategorie sztuk przesyłki
  • Wskaźnik transportowy (TI)
  • Warunki specjalne
  • Używanie wyłączne
  • Segregacja
  • Wartości graniczne aktywności dla pojazdów i kontenerów
  • Załadunek
  • Wymagania dodatkowe dotyczące przewozu materiału rozszczepialnego
  • Wskaźnik krytycznościowy (CSI)
  • Uszkodzone sztuki przesyłki, skażone opakowania, postępowanie awaryjne
  • Ochrona materiałów promieniotwórczych
  • Materiały promieniotwórcze dużego ryzyka

18. WYKAZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

19. Wykaz prawidłowych nazw przewozowych w języku angielskim

20. PRZEPISY SZCZEGÓLNE

 • Przepisy dotyczące materiałów i przedmiotów ( __ )
 • Przepisy dotyczące przewozu w sztukach przesyłki (V _ )
 • Przepisy dotyczące przewozu luzem (BK _ i VV _ )
 • Przepisy dotyczące przewozu luzem w przypadku zastosowania przepisów VC
 • Przepisy dotyczące czynności ładunkowych (CV _ )
 • Przepisy dotyczące wykonywania przewozu (S _ )
 • PRZEPISY DOTYCZĄCE CYSTERN
 • Zatwierdzenie typu (TA)
 • Konstrukcja (TC)
 • Wyposażenie (TE)
 • Znakowanie (TM)
 • Badania (TT)
 • Używanie (TU)
 • PRZEPISY DOTYCZĄCE CYSTERN PRZENOŚNYCH (TP)
 • Opis nalepek i znaków

Okładki:

 • 2 Tablice i znaki
 • 3 Lista kontrolna ADR
 • 4 Nalepki ostrzegawcze
  • Wkładka: instrukcje pisemne zgodne z ADR
  • Zakładka Nagłówek wykazu towarów niebezpiecznych
Znajdujące się w serwisie treści i obrazy są chronione prawem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie i przedruki w jakiejkolwiek formie bez zgody firmy NET POLSKA - ZABRONIONE.

NET POLSKA
71 - 001 Szczecin, ul. Południowa 15,
91 483-70-70 (tel.), 091 482-32-32 (fax.)
www.netpolska.com
copyright © 2001 - 2021