Masz Pytania ? Dzwoń
91 482 32 32
91 483 70 70

UMOWA ADR 2021 - 2023

Umowa europejska dotyczącą międzynarodowego przewozu materiałów, towarów niebezpiecznych ADR 2021 - 2023, dwa tomy w jednej oprawie.
Oczekiwanie na nowe wydanie.
Ocena:
  ( 4.91/62 )
ISBN: 978-83-945610-5-5
Producent: ADer

Umowa ADR 2021 - 2023 - najnowsze wydanie.

Co to jest umowa ADR

Umowa ADR, (konwencja ADR), jest to zbiór przepisów dotyczących: przewozu, pakowania, manipulowania ładunkiem niebezpiecznym. Zawiera wykaz ładunków i materiałów niebezpiecznych podzielonych na klasy wraz z przydzielonymi im numerami tzw. numerami UN. , Jest zbiorem wymagań odnośnie niezbędnej dokumentacji, szkolenia uczestników przewozu, pojazdów, opakowań, pojemników oraz zasad zachowania i oznakowania przewożonych ładunków, opakowań i pojazdów.

książka adr 2021 to niezbędne kompendium wiedzy dla każdego przewoźnika, spedytora, producenta i logistyka w branży towarów niebezpiecznych.

Obecne wydanie: umowy adr 2021 zawiera dwa tomy w jednej oprawie. (2,5 kg)II tomy tekst UMOWA ADR 2021-2023

umowa Tom I to 658 stron, wraz z Tabelą A - Listą Towarów Niebezpiecznych ADR

umowa TOM II to 636 stron

Książka adresowana jest do wszystkich osób zainteresowanych problematyką profesjonalnego transportu, przewozu, magazynowania towarów niebezpiecznych adr a w szczególności doradców DGSA, firm zajmujących się produkcją, magazynowaniem i przewozem towarów niebezpiecznych..

Umowa europejska adr 2021 dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 roku.

Wydanie niniejsze zawiera tłumaczenie Umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2021 r., opublikowanej przez Europejską Komisję Gospodarczą Organizacji Narodów Zjednoczonych w dokumentach ECE/TRANS/300 oraz ECE/TRANS/300/Cor.1.

Przepisy znowelizowane wyróżniono znakiem "!" umieszczonym na lewym marginesie.

Umowa adr TOM I

Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych adr

Protokół podpisania

Załącznik A Przepisy ogólne i przepisy dotyczące towarów, materiałów i przedmiotów niebezpiecznych

 • Część 1 Przepisy ogólne
  • zawierają informacje dotyczące stosowania umowy oraz jej zakres . Następnie definicje i jednostki miar w niej zawarte. W tej części czytelnik znajdzie informacje dotyczące szkoleń osób zaangażowanych w przewóz towarów niebezpiecznych.
   Kolejny aspekt to obowiązki ciążące na uczestnikach przewozu w zakresie bezpieczeństwa czyli głównego tematu przewodniego umowy adr.
   Ponieważ umowa nie dotyczy przewozów wszystkich materiałów i/lub ich wielkości oraz czasu przewozu, w książce znajduje się dział "Odstępstwa".
 • Część 2 Klasyfikacja
  • towary i materiały niebezpieczne są podzielone na klasy. W tej części książki znajdują się informacje na temat podziału towarów w zależności typu materiału, np: towary wybuchowe, gazy, materiały zapalne ciekłe, stałe samoreaktywne, polimeryzujące itp. Ponieważ materiały i towary niebezpieczne mogą w różny sposób reagować na kontakt z powietrzem i wodą, zostały przydzielone do klas w zależności od niebezpieczeństwa takiego zetknięcia, np: materiały podatne na samozapłon, wydzielające gazy zapalne , utleniające, organiczne, trujące, zakaźne i inne.
 • Część 3 Wykaz towarów niebezpiecznych, przepisy szczególne oraz wyłączenia dotyczące towarów niebezpiecznych pakowanych w ilościach ograniczonych i wyłączonych
  • najważniejsza część umowy, Tabela A to zbiór towarów wraz z opisem dotyczącym wymagań dotyczących przewozu, magazynowania, itp. Dla każdego materiału podana jest :
  • klasa, kod weryfikacyjny, grupa pakowania, nalepki, przepisy szczególne, ilości ograniczone, ilości wyłączone, pakowanie - instrukcje, przepisy i pakowanie razem, numer UN, kategoria transportowa i wiele innych:

umowa adr tabela A strona 1

umowa adr tabela A strona 2

Umowa adr TOM II

 • Część 4 Przepisy dotyczące stosowania opakowań i cystern
  • w tej części umowa adr zawiera informacje na temat opakowań do przewozu towarów niebezpiecznych.
 • Część 5 Procedury nadawcze
  • każdy towar niebezpieczny musi być odpowiednio oznakowany, zarówno na opakowaniu jak i środku transportu. Nalepki ostrzegawcze, oznakowanie i dokumentacja to podstawowa wiedza jaką musi posiadać osoba zaangażowana w przewóz, magazynowanie czy spedycję towarów niebezpiecznych adr.
 • Część 6 Wymagania dotyczące konstrukcji i badania opakowań, dużych pojemników do przewozu luzem (DPPL), opakowań dużych, cystern i kontenerów do przewozu luzem
  • ze względu na toksyczność i niebezpieczeństwa związane zachowaniem się niektórych materiałów, zbiorniki, pojemniki czy cysterny muszą odpowiadać odpowiednim normom oraz przepisom zanim zostaną użyte do przewozu ładunku. Umowa adr określa warunki jakim powinny odpowiadać pojemniki zarówno pod względem konstrukcji, wytrzymałości, szczelności jak i sposobu badań dotyczących opakowań.
 • Część 7 Przepisy dotyczące warunków przewozu, załadunku, rozładunku oraz manipulowania ładunkiem
  • przewóz, załadunek, rozładunek oraz manipulowanie ładunkiem niebezpiecznym stwarza poważne zagrożenie dla życia i zdrowia osób będących uczestnikami jak i osób postronnych. Nieprawidłowe zachowania mogą spowodować drobne obrażenia jak również katastrofę ekologiczną. Dlatego w umowie zawarto szczegółowe przepisy odnośnie wszystkich etapów w przewozie tego typu materiałów.
 • Część 8 Wymagania dotyczące załogi pojazdu, wyposażenia, postępowania i dokumentacji
  • bardzo ważna część umowy adr dotycząca wymagań w stosunku do osób bezpośrednio związanych z manipulowaniem ładunkiem. Odpowiednie szkolenie, wyposażenie oraz wiedza na temat zachowania w trakcie przewozu, załadunku czy w sytuacji zagrożenia jest podstawą do zatrudnienia kierowcy, spedytora czy magazyniera. Podobnie dokumentacja dotycząca ładunku, zarówno w trakcie przewozu jak również po jego zakończeniu musi odpowiadać odpowiednim przepisom prawa.
 • Część 9 Wymagania dotyczące konstrukcji i zatwierdzenia pojazdów
  • podobnie jak zbiorniki czy pojemniki na materiały niebezpieczne tak i pojazdy przeznaczone do ich transportu muszą posiadać odpowiednią konstrukcję, spełniać wymagania i normy zawarte w tym dziale umowy adr.

Waga obu tomów w opakowaniu 2,5 kg.

Znajdujące się w serwisie treści i obrazy są chronione prawem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie i przedruki w jakiejkolwiek formie bez zgody firmy NET POLSKA - ZABRONIONE.

NET POLSKA
71 - 001 Szczecin, ul. Południowa 15,
91 483-70-70 (tel.), 091 482-32-32 (fax.)
www.netpolska.com
copyright © 2001 - 2023