Masz Pytania ? Dzwoń
91 482 32 32
91 483 70 70
  1. Net Polska
  2.  -» Prasa transportowa
  3.  -» Fotoradary - 240 stałych, a 75 rotacyjnych
Fotoradary - 240 stałych, a 75 rotacyjnych - Wywiad Polskiego Trakera - maj 2013

Fotoradary - 240 stałych, a 75 rotacyjnych

Wywiad Polskiego Trakera - maj 2013

Fotoradary - 240 stałych, a 75 rotacyjnych - Rozmowa Polskiego Trakera z Łukaszem Majchrzakiem z Wydziału Analiz Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym


Ostatnio głośno było o fotoradarach, więc zacznijmy od tego, ile ich obecnie działa...

– Po utworzeniu w ramach GITD Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD) przejęliśmy od wcześniejszych dysponentów 75 fotoradarów, a następnie dokupiliśmy 240 nowych urządze? Cały zakup obejmowa?300 aparatów, ale 240 ju?pracuje, a 60 ma by?włączonych do Łukasz Majchrzak z Wydziału Analiz Centrum  Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowymeksploatacji w najbliższym czasie. W sumie więc stoi przy drogach 315 naszych fotoradarów, a osobno należy traktowa?urządzenia straży miejskiej i gminnej, których jest ok. 230. W 2011 roku przejęliśmy ok. 900 masztów, z nich wybraliśmy 240 i na nich zamontowaliśmy nasze urządzenia. Odpowiadając precyzyjnie na pytanie: 240 fotoradarów jest zamontowanych na stałe i pracuje przez 24 godziny na dob? a 75 urządze?jest wykorzystywanych rotacyjnie, czyli s?przenoszone w miejsca, które tego wymagaj? Pozostałe 60 radarów (ze wspomnianych 300) ustawiliśmy w miejscach, w których wcześniej nie było żadnych masztów.

Wiadomo jednak, że to nie koniec rozbudowy systemu kontroli ruchu drogowego?

– Mamy plany zakupu dalszych 100 urządze? częś?chcemy zainstalowa?jeszcze w tym roku. Ponadto mamy zamiar kupi?15 rejestratorów wjazdu na skrzyżowanie na czerwonym świetle, aby było ich w sumie 20, oraz przygotowujemy si?do zakupu 24 (docelowo 29) urządze?do odcinkowego pomiaru prędkości.

Gdzie te ostatnie aparaty zostan?umieszczone i kiedy rozpoczn?prac?

– Nie podjęliśmy jeszcze decyzji, gdzie te urządzenia zostan?skierowane, ale na pewno nie powinny by?rozlokowane w oparciu o ścisłą proporcjonalność terytorialn? – jedno urządzenie na jedno województwo. Analizy nad wyborem miejsc do ich instalacji właśnie trwaj?

Czym te Wasze radary różni?si?od starszej wersji?

– Po pierwsze, daj?zdjęcia lepszej jakości, rejestruj?samochody zbliżające si?do aparatu lub oddalające, a także pojazdy poruszające si?w obydwu kierunkach. Maj?wbudowane silniki ANPR, czyli potrafi?rozpoznawa?tablice rejestracyjne. Bezprzewodowo wysyłaj?zdjęcia na centralny serwer w Warszawie, co odróżnia je od starszych urządze?obsługiwanych ręcznie i wymagających przenoszenia danych na pendrive'ach. Co także istotne, łączność dwustronna oznacza możliwość ustawiania każdego urządzenia zdalnie. W centrum możemy decydowa? czy dany fotoradar ma robi?zdjęcia pojazdom nadjeżdżającym czy odjeżdżającym, można równie?zmienia?próg prędkości.

Wspomnia?Pan o lepszej jakości zdjęć. Co si?dzieje, gdy w polu radaru znajd?si?dwa samochody?

– Może si?zdarzy? że w wiązce fotoradaru znajd?si?dwa pojazdy. Jeżeli nie jesteśmy w stanie określi? któremu pojazdowi została zmierzona prędkość, takie zdjęcie jest odrzucane.

Czy te fotoradary działaj?identycznie całą dob? czy maj?jakie?cykle?

– Działaj?dokładnie tak samo całą dob?z uwzględnieniem różnych limitów prędkości w zależności od godziny.

A co z tym buforem prędkości?

– Urządzenia musz?rejestrowa?pojazdy zgodnie z przepisami. Jeśli więc w danym miejscu prędkość jest ograniczona do 70 km/h, to aparat zaczyna rejestrowa?i robi?zdjęcia przy 81 km/h.

I mandaty za przekroczenie prędkości s?takie jak w przypadku mandatów "drogówki"?

– Dokładnie takie same, bo wynikaj?z taryfikatora opublikowanego w rozporządzeniu prezesa Rady Ministrów.

To może przejdźmy to tematu dla niektórych drażliwego – lokalizacji fotoradarów...

– Ustawienie fotoradaru zawsze jest poprzedzone głębok?analiz?danego miejsca, jest wykonywana analiza statystyk wypadkowości, sprawdzane jest otoczenie, czy s?obok szkoły, przedszkola, sklepy i inne tego typu obiekty. Bierze si?pod uwag?także wnioski społeczne, np. samorządu. Tych 240 fotoradarów nowej generacji zainstalowano z wykorzystaniem masztów zlokalizowanych w oparciu m.in. o analizy wykonane przez specjalistów z Politechnik Gdańskiej i Krakowskiej. S?to zatem najbardziej zagrożone wypadkami miejsca w sieci dróg krajowych.

Zdarza si?jednak słysze?głosy krytyczne, że lokalizacja fotoradarów jest niekiedy przypadkowa.

– Jak ju?wspomniałem, miejsca instalacji fotoradarów zostały poddane szczegółowej analizie. Warto przy tym zaznaczy? że Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest oparty o cztery elementy, a nasze radary s?tylko jednym z tych czterech czynników. I my jesteśmy przekonani, że program nadzoru nad ruchem drogowym poprzez rejestracje przekraczających prędkość będzie skuteczny. We Francji w ciągu kilku lat w wyniku zainstalowania fotoradarów liczba ofiar śmiertelnych wypadków spadła o połow? U nas zreszt?te?wida?pierwsze efekty programu, bo w zagrożonych miejscach aparaty robi?ju?o połow?mniej zdjęć ni?jeszcze kilka miesięcy temu! Średnio jest to teraz ok. 30 zdjęć fotoradaru na dob? Świadczy to o tym, że wielu kierowców zaczęło jeździ?wolniej w tych najbardziej niebezpiecznych miejscach. Popraw?wida?równie?w statystykach tragicznych zdarze?drogowych.

Czy to znaczy, że te opinie o wyłącznie finansowym aspekcie akcji fotoradarowej s?wyssane z palca?

– W ub. roku nałożyliśmy mandaty na ok. 40 mln z? Żadne miliardy… I trzeba podkreśli? że nam chodzi o to, by były jak najmniejsze, bo wtedy oznacza to, że kierowcy jeżdżą wolniej, czyli bezpieczniej. Jednak nie popadamy w optymizm, daleka droga przed nami, choćby do średniej unijnej pod względem liczby śmiertelnych ofiar wypadków na 1 mln mieszkańców.

Czy, wracając do kontrowersji związanych z rozmieszczeniem urządze? uważacie, że s?one ulokowane idealnie?

– Jak powiedziałem, były rozmieszczane w oparciu o wiedz?o zagrożeniu wypadkami wynikając?m.in. ze statystyk takich zdarze? Jednak ruch drogowy si?zmienia, np. uruchomienie nowego odcinka drogi może zmieni?struktur?ruchu, a więc i zagrożenie, dlatego trzeba analizowa?rozlokowanie sprzętu. Zreszt?minister transportu wyda?rozporządzenie o obowiązkowej weryfikacji rozmieszczenia fotoradarów. Audyt taki ma by?przeprowadzany co 40 miesięcy.

To ponad trzy lata?

– Jest to racjonalny okres pozwalający na wyciąganie wniosków o działaniu urządzenia. Zreszt?akurat w tym roku spraw?lokalizacji fotoradarów zajmie si?NIK i możliwe, że będ?jakie?rekomendacje, wnioski.

Na dzi?kierowcy mog?mie?problem z rozpoznaniem, czy dany maszt zawiera urządzenie rejestrujące...

– Zgodnie z prawem urządzenia, które nie s?dostosowane do obowiązujących przepisów, zamontowane przed czerwcem 2011 r., mog?by?wykorzystywane przez trzy lata, a zatem do czerwca 2014. Mamy 240 ?oacute;łtych skrzynek zawierających polskie urządzenia marki ZURAD (Fotorapid CM) albo zagraniczne JenOptik Robot GmbH (Multaradar CD). Tu sprawa jest prosta. 75 pozostałych może by?albo oklejone na ?oacute;łto, albo nie, natomiast trzeba podkreśli? że stoj?one w miejscach widocznych, a po drugie – zgodnie z kodeksem drogowym s?oznakowane odpowiednim znakiem informującym o zbliżaniu si?do miejsca automatycznej kontroli.

Jak długo trwa procedura ukarania kierowcy przekraczającego prędkość?

– Po zarejestrowaniu dane s?wysyłane do CEPIK-u, by sprawdzi? czyje to auto. Gdy to jest ustalone, wysyłamy wezwanie do właściciela pojazdu, który musi odpowiedzie? czy to on by?sprawc?wykroczenia czy kto?inny. Zależnie od jego odpowiedzi wystawiamy mandat, kierujemy spraw?do sądu lub wysyłamy korespondencj?do osoby przez niego wskazanej. Nasze wezwanie wychodzi po kilku dniach od zarejestrowania przekroczenia prędkości. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami mamy 180 dni na wystawienie mandatu.

To centrum pod Warszaw? w którym rozmawiamy, to cała ekipa CANARD?

– Poza centrum pracuj?równie?osoby w delegaturach terenowych GITD. Tu w Warszawie jest nas ok. 90 osób.

Dziękuje za rozmow?

Rozmawiał Aleksander Głuś

Znajdujące się w serwisie treści i obrazy są chronione prawem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie i przedruki w jakiejkolwiek formie bez zgody firmy NET POLSKA - ZABRONIONE.

NET POLSKA
71 - 001 Szczecin, ul. Południowa 15,
91 483-70-70 (tel.), 091 482-32-32 (fax.)
www.netpolska.com
copyright © 2001 - 2020