Masz Pytania ? Dzwoń
91 482 32 32
91 483 70 70
  1. Net Polska
  2.  -» Prasa transportowa
  3.  -» Jak oceniać viaTOOL?
Jak oceniać viaTOOL? - Wywiad Polskiego Trakera - grudzień 2013

Jak oceniać viaTOOL?

Wywiad Polskiego Trakera - grudzień 2013

Rozmowa "Polskiego Trakera" z rzeczniczką systemu viaTOLL Dorotą Prochowicz


Opublikowany niedawno raport NIK z jednej strony wykazał pozytywne aspekty funkcjonowania systemu viaTOLL, głównie przejście od niewydolnego systemu winietowego do systemu płatnego, uzależniającego opłaty od ilości przejeżdżanych kilometrów. Ale pojawiły się też zastrzeżenia. Jak wygląda np. kwestia materiałów, z których wykonano bramownice i świadectw ich odbioru?
– Chciałabym uspokoić wszystkich kierowców – bramownice są absolutnieRzeczniczka systemu viaTOLL Dorota Prochowicz bezpieczne i nie zagrażają zdrowiu użytkowników dróg. Nasza firma, w związku z podejrzeniem możliwości sfałszowania części dokumentacji certyfikatów jakościowych kształtowników (elementów niektórych bramownic) w Niemczech, zleciła weryfikację dokumentów importowych oraz badanie samych kształtowników. Wyniki badań przeprowadzonych przez niezależny Ośrodek Laboratoryjno-Badawczy Energomontażu Południe SA, Laboratorium Huty Pokój SA oraz eksperta w dziedzinie badań nieniszczących nie wykazały jakichkolwiek odchyleń od obowiązujących w Polsce norm EN 101210 i EN 10219. Osobom bardziej dociekliwym polecam ich lekturę – są zamieszczone na naszej stronie internetowej. Pomijając kwestię samych materiałów, przy projektowaniu bramownic braliśmy pod uwagę też konieczność zapewnienia dokładności naliczania opłat, a więc uniemożliwienia jakichkolwiek przesunięć zamontowanego nad drogą sprzętu. Dlatego konstrukcje są – mówiąc językiem technicznym – przewymiarowane, czyli sztywniejsze, niż wynikałoby to z wymagań wytrzymałościowych.

Czy faktycznie odbiory techniczne bramownic wykonano po roku od ich uruchomienia?
– Sam proces powstawania bramownicy nie różni się od budowy podobnych konstrukcji w pasie drogi. Czyli wybierane są lokalizacje, wykonywane pomiary geodezyjne i badania gruntowe, odpowiednie projekty konstrukcyjne, instalacyjne i drogowe przygotowywane są przez uprawnionych projektantów. Równolegle sprawdzany jest zakład produkujący bramownice, certyfikaty materiałów i ustalane warunki przyłączy energetycznych oraz telekomunikacyjnych. Inspektor nadzoru z odpowiednimi uprawnieniami kontroluje proces wznoszenia bramownicy od fundamentów po montaż urządzeń, co jest potwierdzane odpowiednimi wpisami w dzienniku budowy. Podstawą do odbioru bramownicy jest dokumentacja powykonawcza, która może liczyć nawet 700-800 stron. Zapoznanie się z taką dokumentacją wymaga czasu i dokładności od osób sprawdzających. Jakość żadnej z dotychczas wybudowanych bramownic nie została zakwestionowana przez nadzór GDDKiA i urzędników nadzoru budowlanego.

Czy wzniesiono je bez pozwolenia na budowę?
– Główny Urząd Nadzoru Budowlanego zakwalifikował bramownice viaTOLL do kategorii urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, które pozwoleń na budowę nie potrzebują. Decyzję swoją podtrzymał po opublikowaniu raportu NIK. Nie oznacza to jednak, że wznoszenie bramownic jest kompletną samowolką, wręcz przeciwnie – wysokie standardy dotyczące jakości dokumentacji i wykonania bramownic sprawiają, że wymagany jest dokładniejszy nadzór niż w przypadku standardowych prac budowlanych.

NIK mocno punktuje fakt braku oznakowania dróg, na których wprowadzano płatny przejazd. Czy to się potwierdza?
– Obowiązek wnoszenia opłaty elektronicznej nie jest związany z oznakowaniem dróg, jak przypomina Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, lecz wynika z Ustawy o drogach publicznych i z odpowiednich rozporządzeń Rady Ministrów dotyczących objęcia opłatami poszczególnych odcinków dróg. Sam wzór znaku został ustalony dość późno, bo na niespełna miesiąc przed uruchomieniem systemu. Obecnie wszystkie odcinki są oznakowane, również te nowo przyłączone.

Także w środowiskach transportowych trwają dyskusje, czy aparatura pomiarowa systemu viaTOLL była objęta kontrolą metrologiczną. Olbrzymie kwoty pobierane za przejazdy wskazują, że rzetelność sprzętu powinna być dokładnie skontrolowana. Podobnie jak wagi w sklepach czy radary drogówki.
– Infrastruktura systemu viaTOLL nie jest urządzeniem pomiarowym. To tak, jakby próbować włączyć do tej definicji kamery przemysłowe lub stacje nadawcze sieci komórkowych. W skrócie: system identyfikuje pojazdy, rejestruje ich przejazdy i nalicza opłaty, zatem nie mamy tu do czynienia z urządzeniem, które cokolwiek mierzy. Kilkakrotnie pisał o tym Główny Urząd Miar, a więc główny autorytet w Polsce w tym zakresie. My, jako producent urządzeń do naliczania e-myta i operator poboru opłat w kilku krajach w Europie i kilkunastu na świecie również nigdy nie spotkaliśmy się z takimi wymogami.

Temat wielokrotnego nakładania kar na kierowców za nieopłacony przejazd jednym odcinkiem drogi pojawił się zaraz na początku funkcjonowania systemu. Do tej pory otrzymujemy pisma z najwyższych instytucji państwowych, w tym RPO i GITD, wskazujące, że przepisy nie zostały przygotowane jednoznacznie i jasno. A jak wygląda praktyka?
– To pytanie powinno być skierowane raczej właśnie do GITD, jako organu nakładającego kary administracyjne za naruszenie obowiązku wnoszenia opłaty elektronicznej. Jako operator systemu viaTOLL jesteśmy zobowiązani obowiązującym prawem i naszą umową do przekazywania GITD wszystkich informacji o naruszeniach zarówno z bramownic naliczających opłaty, jak i z bramownic kontrolnych, które wykonują zdjęcia tablic rejestracyjnych pojazdów objętych systemem viaTOLL.

Niektóre zastrzeżenia NIK wydają się mieć innego adresata niż viaTOLL. Jednak dla kierowców i transportu są to także ważne kwestie. Kiedy system elektronicznych opłat (planowany w ramach Europy) obejmie tzw. koncesyjne, czyli prywatne autostrady?
– Kapsch, jako operator systemu i światowy lider w zakresie technologii poboru opłat, jest doskonale przygotowany z technicznego punktu widzenia zarówno do wdrożenia EETS (europejskiej usługi płatności elektronicznej) w Polsce, jak i włączenia odcinków koncesyjnych do systemu viaTOLL. Przypominam, że właśnie polski system z pozytywnym skutkiem przeszedł procedurę testów i jako pierwsi w Europie ogłosiliśmy gotowość do działania w ramach EETS. Co do włączenia odcinków koncesyjnych do systemu, to wszystko w rękach ustawodawcy, gdyż potrzebne są tutaj zmiany w prawie, na które operator systemu nie ma żadnego wpływu.

Początkowo system poboru opłat był nieszczelny, gdyż był niekompletny. Jakimi kosztami GDDKiA obciążyła wykonawcę systemu viaTOLL z tytułu utraconych przez państwo przychodów?
– Nasza umowa z GDDKiA jest bardzo restrykcyjna. Za dwudniowe opóźnienie w uruchomieniu systemu zapłaciliśmy 2 mln zł. Uszczelnianie systemu na sieci podstawowej zakończyło się we wrześniu 2011 r. Utracony przychód KFD za ten okres został oszacowany na 48 mln zł, którą to kwotę również uiściliśmy.

I wreszcie, docelowo system viaTOLL ma obejmować znaczącą część polskich dróg ekspresowych i autostrad. Co kilka miesięcy dochodzą nowe płatne odcinki. Czy to, które odcinki i w jakim okresie wchodzą do systemu jest wyłączną decyzją GDDKiA, czy też są tu jakieś uwarunkowania techniczne ze strony wykonawcy i operatora systemu?
– Nowe odcinki są włączane w system viaTOLL na podstawie odpowiednich rozporządzeń Rady Ministrów. Stroną wnioskującą jest Ministerstwo Transportu w porozumieniu z GDDKiA. Kapsch, jako operator systemu, jest odpowiedzialny za przygotowanie infrastruktury i sieci dystrybucji na czas oraz poinformowanie użytkowników o rozszerzeniach. Tempo, w jakim kolejne odcinki są włączane do sieci dróg płatnych, zależy od tempa budowy dróg w Polsce, trzymamy więc kciuki za firmy budowlane i GDDKiA, by tych dróg było jak najwięcej.

Dziękuje za rozmowę.

Rozmawiał Aleksander Głuś

Znajdujące się w serwisie treści i obrazy są chronione prawem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie i przedruki w jakiejkolwiek formie bez zgody firmy NET POLSKA - ZABRONIONE.

NET POLSKA
71 - 001 Szczecin, ul. Południowa 15,
91 483-70-70 (tel.), 091 482-32-32 (fax.)
www.netpolska.com
copyright © 2001 - 2020