Masz Pytania ? Dzwoń
91 482 32 32
91 483 70 70
Kiedy zaświadczenia o dniach wolnych - wyjaśnienie GITD - Informacja Net Polska - wrzesień 2011

Kiedy zaświadczenia o dniach wolnych - wyjaśnienie GITD

Informacja Net Polska - wrzesień 2011

Kiedy zaświadczenia o dniach wolnych. Wyjaśnienie Generalnego Inspektora Transportu Drogowego na pismo w sprawie wymagań ITD w związku z Ustawą z 15 lipca 2011 o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy o transporcie drogowym.


W artykule z pierwszego września br pisaliśmy o niejasnych zapisach dotyczących zmian w ustawie o czasie pracy kierowców dotyczących stosowania unijnego wzoru zaświadczenia.

Wysłaliśmy w tej sprawie pismo do Głównego Inspektora Transportu Drogowego z prośbą o odpowiedź na następujące pytanie:

Czy w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 lipca o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców i oraz o transporcie drogowym

  • zostaną wydane nowe wytyczne Głównego Inspektora Transportu Drogowego w sprawie kontroli ?
  • w jakich okolicznościach inspektorzy TD będą wymagali posiadania przez kierowcę świadectwa załogi ?

Oto odpowiedź jaką uzyskaliśmy:

Odpowiadając na pismo w sprawie wydania wytycznych przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego w świetle zmian wprowadzonych do art. 31 ustawą z dnia 15 lipca 2011r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy o transporcie drogowym, uprzejmie wyjaśniam.

Ustawą z dnia 15 lipca 2011 o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 168, poz. 1005) zmieniono min. art. 31 ustawy o czasie pracy kierowców.
Zmiana ta obowiązuje od dnia 31 sierpnia 2011 r. w następującym brzmieniu:

„Art. 31. 1. Przedsiębiorca wykonujący przewóz drogowy jest obowiązany wystawić kierowcy wykonującemu przewóz drogowy zatrudnionemu u tego przedsiębiorcy zaświadczenie, w przypadku gdy kierowca:
  1)   przebywał na zwolnieniu lekarskim od pracy z powodu choroby;
  2)   przebywał na urlopie wypoczynkowym;
  3)   miał czas wolny od pracy;
  4)   prowadził pojazd wyłączony z zakresu stosowania rozporządzenia (WE) nr 561/2006 lub Umowy AETR ;
  5)   wykonywał inną pracę niż prowadzenie pojazdu;
  6)   pozostawał w gotowości w rozumieniu art. 9 ust. 1.

2. Przez czas wolny, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, rozumie się okresy inne niż wymienione w ust. 1 pkt 1, 2 i 4-6, w których kierowca nie wykonywał pracy.

3. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, wystawione na przeznaczonym do druku formularzu, o którym mowa w decyzji Komisji nr 2007/230/WE z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym (Dz. Urz. UE L 99 z 14.04.2007, str. 14, z późn. zm.), przedsiębiorca wykonujący przewóz drogowy wręcza kierowcy przed rozpoczęciem przez kierowcę przewozu drogowego, a kierowca to zaświadczenie podpisuje. Minister właściwy do spraw transportu udostępnia na stronie podmiotowej urzędu obsługującego tego ministra wzór formularza zaświadczenia.

4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do kierowcy niezatrudnionego przez przedsiębiorcę, lecz wykonującego osobiście przewozy na jego rzecz, oraz do przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy drogowe.”

Zmiana polega na zastąpieniu formularza zaświadczenia o czasie pracy kierowców rozszerzonym wzorem, który będzie wystawiany, gdy kierowca przebywał na zwolnieniu lekarskim, urlopie wypoczynkowym, miał czas wolny od pracy lub odpoczywał, prowadził pojazd wyłączony z zakresu stosowania rozporządzenia (WE) nr 561/2006 lub AETR, wykonywał inną pracę niż prowadzenie pojazdu lub pozostawał w gotowości.

Zaświadczenie wystawione na przeznaczonym do druku formularzu, o którym mowa w decyzji Komisji nr 2007/230/WE z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym (Dz. Urz. UE L 99 z 14.04.2007, str. 14, z późn. zm.), przedsiębiorca wykonujący przewóz drogowy wręcza kierowcy przed rozpoczęciem przez kierowcę przewozu drogowego, a kierowca to zaświadczenie podpisuje.

Należy przypomnieć również iż  w Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 330 z dnia 16 grudnia 2009 r. ukazało się Sprostowanie do decyzji Komisji 2009/959/UE z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniającej decyzję 2007/230/WE w sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym.

Zgodnie z poprawionym formularzem Zaświadczenie o działalności może być stosowane w przypadku gdy kierowca:
- przebywał na zwolnieniu chorobowym,
- przebywał na urlopie wypoczynkowym,
- miał czas wolny od pracy lub odpoczywał,
- prowadził pojazd wyłączony z zakresu stosowania rozporządzenia (WE) nr 561/2006 lub AETR,
- wykonywał inną pracę niż prowadzenie pojazdu,
- pozostawał w gotowości do wykonywania pracy.

Należy wskazać, iż nowe brzmienie ww. przepisu nie przewiduje możliwości późniejszego wystawiania przez przedsiębiorcę wskazanego zaświadczenia dotyczącego określonych w nim aktywności kierowcy, który znajduje się w zadaniu przewozowym i wykorzystującemu w nim odpoczynek. Powyższe stwierdzenie wynika bezpośrednio z brzmienia ust. 3 ww. art. 31 który stanowi, iż przedsiębiorca wykonujący przewóz drogowy wręcza kierowcy przed rozpoczęciem przez kierowcę przewozu drogowego, wymagane zaświadczenie a kierowca je podpisuje.

Ponadto należy podkreślić, że ręczna rejestracja czasu odpoczynku na rewersie wykresówek dopuszczalna jest także w sytuacji, gdy kierowca odbiera odpoczynek poza granicami kraju lub na terytorium kraju będąc w trakcie wykonywania zadania przewozowego, a przedsiębiorca nie ma możliwości wyposażenia go w zaświadczenie potwierdzające fakt nieprowadzenia pojazdu w danym okresie.

Biorąc pod uwagę powyższe należy wskazać, iż kierowca wykonujący zadanie przewozowe w trakcie którego zobowiązany był do wykorzystania odpoczynku, powinien rejestrować ten odpoczynek na wykresówce lub karcie kierowcy stosownie do brzmienia art. 15 ust. 2 rozporządzenia 3821/85, który stanowi, iż kierowcy stosują wykresówki lub karty kierowcy  w każdym dniu, w którym prowadzą pojazd, począwszy od momentu, w którym go przejmują.
Nie wyjmuje się wykresówki lub karty kierowcy z urządzenia przed zakończeniem dziennego okresu pracy, chyba że jej wyjęcie jest dopuszczalne z innych powodów. Wykresówka lub karty kierowcy nie może być używana przez okres dłuższy niż ten, na który jest przeznaczona.
Jeżeli w wyniku oddalenia się od pojazdu kierowca nie jest w stanie używać urządzeń zainstalowanych w pojeździe, to okresy, o których mowa w ust. 3 tiret drugie lit. b), c) i d):
a) jeśli pojazd wyposażony jest w urządzenie rejestrujące zgodnie z załącznikiem I, wprowadza się na wykresówkę, ręcznie, w drodze automatycznej rejestracji lub innym sposobem, czytelnie i nie brudząc karty; lub
b) jeśli pojazd wyposażony jest w urządzenie rejestrujące zgodnie z załącznikiem IB, wprowadza się na kartę kierowcy przy użyciu urządzenia do ręcznego wprowadzania danych, w jakie wyposażone jest urządzenie rejestrujące.

Wymienione okresy, które podano w art. 15 ust. 3 dotyczą
 'innej pracy, która oznacza wszelkie czynności inne niż prowadzenie pojazdu, zgodnie z definicją z art. 3 lit. a) dyrektywy 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego, a także wszelkie prace wykonywane dla tego samego lub innego pracodawcy w sektorze transportowym lub poza nim; są one rejestrowane pod symbolem
 okresów  gotowości' zdefiniowanych w art. 3 lit. b) dyrektywy 2002/15/WE, okresów dyspozycyjności, a mianowicie:
– czas oczekiwania, tzn. okres, w którym kierowcy pozostają na stanowisku pracy tylko w celu odebrania informacji i rozpoczęcia bądź wznowienia jazdy lub wykonywania innej pracy,
– czas spędzony obok kierowcy prowadzącego pojazd,
– czas spędzony w kuszetce, gdy pojazd jest w ruchu;
 przerwy w pracy i okresy dziennego odpoczynku.

Mając powyższe na uwadze w przypadku rejestracji odpoczynku dobowego zgodnie z art. 15 ust. 3 lit. b, c i d rozporządzenia 3821/85, nie zachodzi konieczność wystawiania kierowcy zaświadczenia o którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy o transporcie drogowym.

Podkreślenia wymaga fakt, iż zaświadczenie to stosuje się odpowiednio do kierowcy niezatrudnionego przez przedsiębiorcę, lecz wykonującego osobiście przewozy na jego rzecz, oraz do przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy drogowe.

Natomiast odnosząc się do kwestii wydania nowych wytycznych w zakresie zmian wprowadzonych do art. 31 ustawy o czasie pracy kierowców informuję, iż Główny Inspektor Transportu Drogowego w odrębnym piśmie skierowanym do wszystkich podległych mu inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego zawarł zalecenia i wskazówki odnoszące się do zastosowania przedmiotowego artykułu z poleceniem ich stosowania przy wykonywaniu działań kontrolnych. W chwili obecnej Główny Inspektor Transportu Drogowego nie przewiduje wydania kolejnych ,,nowych” wytycznych.

Uprzejmie informuję, że odpowiedzi udzielane przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego nie stanowią wiążących wykładni przepisów prawa, lecz są informacją na ich temat oraz wyjaśnieniem w zakresie stosowania.


Główny Inspektorat Transportu Drogowego


Zobacz i porównaj treść:

Biorąc pod uwagę powyższe :

zaświadczenie wydaje się kierowcy, który od zakończenia jednego zadania transportowego (powrotu do bazy) do rozpoczęcia nowego zadania transportowego (wyjazdu z bazy) :

  • przebywał na zwolnieniu chorobowym
  • przebywał na urlopie wypoczynkowym
  • miał czas wolny od pracy lub odpoczywał
  • prowadził pojazd wyłączony z zakresu stosowania rozporządzenia (WE) nr 561/2006 lub AETR
  • wykonywał pracę inną niż prowadzenie pojazdu
  • pozostawał w gotowości

i nie posiada na ten czas zapisów w tachografie lub tarczach,
ponieważ podczas wykonywania zadania transportowego jest zobowiązany do automatycznej lub ręcznej rejestracji czynności zgodnie z rozporządzeniem 3821/85.

Net Polska

Znajdujące się w serwisie treści i obrazy są chronione prawem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie i przedruki w jakiejkolwiek formie bez zgody firmy NET POLSKA - ZABRONIONE.

NET POLSKA
71 - 001 Szczecin, ul. Południowa 15,
91 483-70-70 (tel.), 091 482-32-32 (fax.)
www.netpolska.com
copyright © 2001 - 2024