Masz Pytania ? Dzwoń
91 482 32 32
91 483 70 70
Kiedy zaświadczenia o dniach wolnych - Informacja Net Polska - wrzesień 2011

Kiedy zaświadczenia o dniach wolnych

Informacja Net Polska - wrzesień 2011

Kiedy zaświadczenia o dniach wolnych. Ustawa z 15 lipca 2011 o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy o transporcie drogowym.


1 września 2011 roku weszła w życie Ustawa z 15 lipca 2011 o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy o transporcie drogowym.

W ustawie o czasie pracy kierowców zmianie uległ Art. 31, który w dotychczasowej wersji umożliwiał pracodawcom stosowanie tzw. "żółtych tarczek".

Zgodnie ze starym zapisem, jeśli kierowca w określonych dniach nie prowadził pojazdu albo prowadził pojazd, do którego nie miały zastosowania przepisy rozporządzenia 561/2006 lub AETR, mógł przedstawić dowolne zaświadczenie, które musiało zawierać określone w ustawie dane: imię i nazwisko kierowcy, okres, którego dotyczy, wskazanie przyczyny nieposiadania wykresówek, nieużytkowania karty kierowcy lub niesporządzenia wydruków, miejsce i datę wystawienia, podpis pracodawcy.

Aby ujednolicić przepisy, przedmiotowa zmiana miała wprowadzić do ustawy konieczność stosowania unijnego wzoru zaświadczenia, określonego decyzją komisji nr 2007/230/WE.

Tak też się stało i zostało to zapisane w Art. 31 pkt 3.

W Art. 31 pkt 1. nowej wersji ustawy podane są sytuacje w których pracodawca wystawia i wręcza kierowcy zaświadczenie. Są to m.in. przypadki gdy kierowca był na zwolnieniu, urlopie, miał czas wolny, wykonywał inna pracę, itd..

Czytając ustawę literalnie, zgodnie z powyższym, bez względu na to czy kierowca ma odpoczynek dobowy, czy jest pod załadunkiem itp., nawet jeśli rejestruje w sposób automatyczny lub ręczny aktywności powinien dysponować w/w zaświadczeniem.
Dotychczas organy kontrolne wymagały od kierowców zaświadczeń w przypadku odpoczynków tygodniowych, zgodnie ze zdaniem ".jeśli kierowca w określonych dniach nie prowadził pojazdu . ". Obecnie brak jest określenia, że zaświadczenie wydaje się w przypadku braku zapisów na tachografie lub wykresówce.

Zalecenie stosowania świadectwa załogi znajdujemy w preambule do Decyzji Komisji z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2007/230/WE w sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym. Czytamy w niej m.in. że formularz zaświadczenia powinien być stosowany wyłącznie wówczas, jeśli na podstawie zapisów tachografu, z obiektywnych przyczyn technicznych, nie jest możliwe wykazanie, że przepisy rozporządzenia (WE) nr 561/2006 są przestrzegane.

Jak odniosą się do tego polskie organy kontrolne ?
W jakich sytuacjach będą oczekiwane zaświadczenia ?
Czy rejestrując odpoczynek na tachografie kierowca będzie musiał posiadać dodatkowy dokument ?

W obecnej wersji wytycznych Głównego Inspektora Transportu Drogowego dotyczących kontroli, istnieją zapisy dotyczące starej wersji ustawy.
Dlatego też, podobnie jak w lipcu (wyjaśnienie do Decyzji Wykonawczej Komisji z dnia 7 czerwca 20011 roku w sprawie obliczania dziennego czasu prowadzenia pojazdu zgodnie z rozporządzeniem 561/2006), napisaliśmy oficjalne pismo z prośbą o wydanie nowych wytycznych oraz o interpretację zapisów Art. 31 ustawy OCPK.

Po otrzymaniu odpowiedzi przedstawimy jej treść.

Zobacz i porównaj treść:

Wg nas zaświadczenie powinien wydać pracodawca kierowcy w przypadku gdy kierowca:

  • przebywał na zwolnieniu chorobowym
  • przebywał na urlopie wypoczynkowym
  • miał czas wolny od pracy lub odpoczywał
  • prowadził pojazd wyłączony z zakresu stosowania rozporządzenia (WE) nr 561/2006 lub AETR
  • wykonywał pracę inną niż prowadzenie pojazdu
  • pozostawał w gotowości

i nie posiada na ten czas zapisów w tachografie lub tarczach.

Net Polska

13.09.2011 Otrzymalismy odpowiedź z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego

Ustawa z 16 kwietnia 2004 o czasie pracy kierowców
Wyjaśnienie Głównego Inspektora Transportu Drogowego >>>

Znajdujące się w serwisie treści i obrazy są chronione prawem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie i przedruki w jakiejkolwiek formie bez zgody firmy NET POLSKA - ZABRONIONE.

NET POLSKA
71 - 001 Szczecin, ul. Południowa 15,
91 483-70-70 (tel.), 091 482-32-32 (fax.)
www.netpolska.com
copyright © 2001 - 2024