Masz Pytania ? Dzwoń
91 482 32 32
91 483 70 70
Służba Celno-Skarbowa karze mandatami! - Informacja Polskiego Trakera - maj 2017

Służba Celno-Skarbowa karze mandatami!

Służba Celno-Skarbowa karze mandatami! - Służba Celna była jednym z kilku organów posiadających uprawnienia do kontroli transportu drogowego, który jest wykonywany na drogach naszego kraju przez przewoźników krajowych i zagranicznych..

Informacja Polskiego Trakera - maj 2017


W przypadku stwierdzenia podczas czynności kontrolnych jakichkolwiek naruszeń organy Służby Celnej posiadały uprawnienie do nakładania kar pieniężnych, jednak tylko wyłącznie w drodze decyzji administracyjnej (takim organem w I instancji był naczelnik Urzędu Celnego). Nie było więc możliwości, by kierowca, u którego stwierdzono jakąś nieprawidłowość, z miejsca zdarzenia odjechał z mandatem karnym. Kary pieniężne były nakładane w trybie określonym w Ustawie z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym i stanowiły dochód budżetu państwa.

Zgodnie z ustawą w miejsce obecnych Służby Celnej i administracji podatkowej oraz kontroli skarbowej została powołana Krajowa Administracja Skarbowa, a stosowne przepisy weszły w życie 1 marca br. Dokładnie dwa tygodnie później, bo 14 marca, ukazało się Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Po zmianie przepisów wynikających z powyższego rozporządzenia funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej będą mogli nałożyć na kierującego grzywnę w drodze mandatu karnego, w sytuacji gdy osoba ta będzie odpowiedzialna za powstanie konkretnego naruszenia lub naruszeń, a także w przypadku, gdy osoba ta wyrazi zgodę na przyjęcie tej grzywny w kwocie określonej w załączniku nr 1 do Ustawy o transporcie drogowym. W przeciwnym wypadku sprawa będzie przedmiotem postępowania, który swój finał znajdzie we właściwym miejscowo sądzie.

W rozporządzeniu zawarto również wykaz wykroczeń, za które funkcjonariusze są uprawnieni do nakładania grzywien oraz zasady i sposób wydawania funkcjonariuszom upoważnień do ich nakładania.

Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego wydaje naczelnik urzędu celno-skarbowego w formie pisemnej i zawiera ono: datę wydania; termin ważności i kolejny numer upoważnienia; oznaczenie organu wydającego upoważnienie; oznaczenie urzędu celno-skarbowego, w którym funkcjonariusz pełni służbę; powołanie podstawy prawnej; imię, nazwisko i stanowisko służbowe oraz numer umieszczony na znaku identyfikacji indywidualnej lub numer legitymacji służbowej upoważnionego funkcjonariusza; określenie wykroczeń, za które funkcjonariusz jest upoważniony do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego; określenie obszaru, na którym upoważnienie jest ważne; podpis oraz pieczęć organu wydającego upoważnienie.

Ewidencję wydanych upoważnień prowadzi natomiast naczelnik urzędu celno-skarbowego.

Nie jest br. weszło również w życie Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego z 24 lutego 2017 r.

Z najważniejszych zmian należy odnotować, że obecnie:

  • pod pojęciem kontrolującego rozumie się: dokonującego kontroli policjanta, inspektora Inspekcji Transportu Drogowego, funkcjonariusza Straży Granicznej, funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej, strażnika gminnego, (miejskiego), strażnika leśnego, funkcjonariusza Straży Parku lub osobę działającą w imieniu zarządcy drogi;
  • sprawdzenie zapisów urządzenia rejestrującego samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy i czas postoju funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej potwierdza odciskiem pieczęci na odwrocie kontrolowanej, bieżącej wykresówki oraz odnotowaniem na niej godziny rozpoczęcia i zakończenia kontroli, także dodatkowo daty i miejsca kontroli. Niemniej dotychczasowe pieczęcie stosowane przez organy Służby Celnej zachowują ważność do czasu ich wymiany na pieczęcie odpowiadające wzorowi określonemu w załączniku do rozporządzenia, jednak nie dłużej niż przez trzy lata od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia;
  • w przypadku konieczności zatrzymania dokumentów stwierdzających uprawnienie do kierowania pojazdem lub jego używania funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej niezwłocznie zawiadamia o tym właściwą jednostkę policji.

Ministerstwo Finansów poinformowało równocześnie, że dotychczasowe legitymacje służbowe wydane przed dniem wejścia w życie Ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej pracownikom izby skarbowej, urzędu kontroli skarbowej, wywiadu skarbowego, wyodrębnionych komórek organizacyjnych kontroli skarbowej, pracownikom jednostki organizacyjnej oraz funkcjonariuszom celnym i inspektorom kontroli skarbowej zachowują ważność do czasu wydania nowych, jednak nie dłużej niż przez trzy lata od dnia wejścia w życie ustawy o KAS. Dlatego też kontrole prowadzone na drogach na podstawie art. 62 ust. 5 ww. ustawy m.in. są wykonywane na podstawie okazywanych legitymacji służbowych oraz stałego upoważnienia do wykonywania kontroli. GR fot.

Wzór pieczęci funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej potwierdzającej dokonanie kontroli

Wzór pieczęci funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej potwierdzającej dokonanie kontroli urządzenia rejestrującego samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy i czas postoju. Użyte w pieczęci symbole oznaczają:

YY – skrócony kod identyfikacyjny izby administracji skarbowej

xxx – numer ewidencyjny pieczęci wydanej w izbie administracji skarbowej oznaczony cyframi arabskimi

h ... – miejsce na wpisanie godziny rozpoczęcia i zakończenia kontroli.

GR fot..

Znajdujące się w serwisie treści i obrazy są chronione prawem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie i przedruki w jakiejkolwiek formie bez zgody firmy NET POLSKA - ZABRONIONE.

NET POLSKA
71 - 001 Szczecin, ul. Południowa 15,
091 483 70 70 (tel.), 091 482 32 32 (fax.)
www.netpolska.com
copyright © 2001 - 2019

Szanowny Użytkowniku !

Profilowanie stosujemy od początku powstania serwisu w 2001 roku, ale od dziś zgodnie z wymogami Unii Europejskiej - rozporządzenia RODO musimy uzyskać na to Twoją zgodę.

Dbamy o Twoją prywatność. Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę możesz wycofać w każdej chwili na podstronie polityka prywatności.

W związku z wejściem w życie w dniu 25-05-2018 r.

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej "RODO" lub "Rozporządzenie RODO".

Mamy obowiązek zapytać każdego użytkownika czy wyraża zgodę na tzw. "Profilowanie" z którego korzystamy od początku istnienia tego serwisu.

Do profilowania wykorzystywane są pliki cookie. Używamy ich m.in. do spersonalizowania treści i reklam w wyszukiwarce Google i na stronach partnerów Google, oraz aby analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak użytkownik korzysta z naszej witryny, udostępniamy tylko firmie Google na podstawie zawartej umowy. Google może połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.

Co to jest profilowanie, jak z niego korzystamy, jaki jest cel profilowania, jakie masz prawa, a jakie my mamy obowiązki. Wszelkie informacje zawarliśmy w dostosowanej do przepisów RODO Polityce Prywatności

Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem.

Zgodę o którą prosimy, możesz zawsze odwołać na naszej stronie Polityka Prywatności.

Jeśli nie wyrazisz zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów profilowania w zgodzie z opublikowaną naszą Polityką Prywatności, prosimy o zamknięcie okna przeglądarki. Jeżeli wyrażasz zgodę, naciśnij klawisz "Zgoda".

Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy opuść stronę lub zamknij okno przeglądarki.

Polityka Prywatności Zgoda