Masz Pytania ? Dzwoń
91 482 32 32
91 483 70 70
  1. Net Polska
  2.  -» Prasa transportowa
  3.  -» Sznur ciężarówek na przejściach
Sznur ciężarówek na przejściach - Informacja Polskiego Trakera - marzec 2014

Sznur ciężarówek na przejściach

Informacja Polskiego Trakera - marzec 2014

Sznur ciężarówek na przejściach granicznych na dobre wkomponował się w obraz wschodniej Polski, niemniej bywają dni, szczególnie w okresach przedświątecznych, gdy kolejki oczekujących na odprawę nabierają gigantycznych rozmiarów.


Problem istnieje nie od dziś i dlatego już kilka lat temu pojawiły się pierwsze pomysły, by poczynić kroki mające na celu uzdrowienie sytuacji.

Służba Celna od lat podejmowała wiele działań niezbędnych do sprawnej obsługi wzmożonego ruchu granicznego. Oprócz tych ukierunkowanych ściśle na przyspieszenie odpraw w oddziałach celnych granicznych, takich jak: Sznur ciężarówek na przejściach granicznych.zwiększona obsada kadrowa, system wczesnego ostrzegania o sytuacjach nadzwyczajnych pomiędzy służbami obu państw granicznych czy elektroniczne zgłoszenia celne ograniczające udział funkcjonariuszy do niezbędnego minimum, narodziła się koncepcja utworzenia tzw. stref buforowych. Z inicjatywą tą wyszła w roku 2008 Izba Celna w Białymstoku i od tej pory trwały nad nią prace. W ich efekcie szef Służby Celnej, nadinspektor celny Jacek Kapica oraz komendant główny Straży Granicznej, gen. bryg. Dominik Tracz w grudniu 2013 r. podjęli decyzję o wdrożeniu systemu na przejściach granicznych z Białorusią w Kuźnicy (DK 19) i Bobrownikach (DK 65). Wkrótce potem dołączył do nich Koroszczyn (DK 2), a potem przejścia na granicy z Ukrainą – Dorohusk (DK 12) i Hrebenne (DK 17).

Do wdrożenia systemu przygotowane są również przejścia na granicy z Rosją podlegające IC Olsztyn Bezledy i Grzechotki, ale póki co ruch na nich jest relatywnie niewielki, bo w ubiegłym roku w ciągu kwartału w Bezledach na kierunku wjazdowym w ciągu jednej zmiany odprawiono 53-61 samochodów ciężarowych (w Grzechotkach 53-66), a na kierunku wyjazdowym odpowiednio 20-26 i 29-36.

Strefy buforowe przeznaczone są dla samochodów ciężarowych wyjeżdżających z Polski, a ich działanie polega na regulacji ruchu w kilkukilometrowej odległości od przejść granicznych. Zasada jest prosta – gdy ilość ciężarówek dojeżdżających do określonego przejścia granicznego osiągnie założoną wcześniej liczbę, kolejka zostaje podzielona na dwie części oddzielone od siebie sygnalizacją świetlną. Tak też się stało przed świętami Bożego Narodzenia, kiedy przed przejściem drogowym w Kuźnicy czekało przeszło 550 ciężarówek, a przed przejściem w Bobrowniach ponad 450. Czas oczekiwania wynosił wówczas odpowiednio 35 i 43 godziny. W Koroszczynie natomiast strefy funkcjonują, gdy ilość ciężarówek przekroczy 350. Jeżeli służby uznają, że istnieje taka potrzeba, mogą zdecydować o buforowaniu kolejki przy mniejszej liczbie pojazdów oczekujących na przekroczenie granicy niż przyjęta w założeniach.

Decyzja o rozpoczęciu buforowania zapada w momencie zaistnienia wyżej opisanych warunków i koordynowana jest przez Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego przy udziale współdziałających służb m.in. policji, Straży Granicznej, Służby Celnej i Inspekcji Transportu Drogowego. Natomiast o zaprzestaniu buforowania decydują służby biorące udział w zarządzaniu kolejką, gdy osiągnie ona poziom, w którym pojazdy ciężarowe swobodnie i z pewną rezerwą mieścić się będą na odcinku drogi dojazdowej do przejścia.

Szczegóły działania systemu i zasady jego uruchamiania są ustalane odrębnie dla każdego z przejść, w zależności od lokalnych uwarunkowań. Dlatego przed niektórymi przejściami, jak np. w Kuźnicy, strefy przedziela wolny odcinek drogi, w innych przypadkach, jak np. w Bobrownikach, sąsiadują one ze sobą. Podobnie indywidualną sprawą jest czas oczekiwania na odprawę w pierwszej strefie i waha się on od 12 do 24 godzin. Ciężarówki znajdujące się w pierwszej strefie (bezpośrednio przy samym przejściu granicznym) są sukcesywnie odprawiane, natomiast te znajdujące się w strefie drugiej czekają, aż ta pierwsza opustoszeje, a sygnalizator świetlny pozwoli im na wjazd w miejsce samochodów, które już przekroczyły granicę.

Takie rozwiązanie pozwala na uporządkowanie kolejek, poprawia bezpieczeństwo ruchu, a także stwarza kierowcom możliwość kilkugodzinnego odpoczynku. Zniknął również proceder omijania kierowców korzystających z obowiązkowego odpoczynku bezpośrednio przed granicą, co spotkało się z ich wyraźnym zadowoleniem, gdyż do tej pory sami pilnowali kolejki częstokroć kosztem snu. Strefy buforowe na bieżąco też monitorowane są przez rotacyjnie zmieniające się mobilne patrole różnych służb, bo, jak pokazało życie, nie wszyscy kierowcy chcieli stosować się do wskazań sygnalizacji, choć podkreślić należy, że przejazd na czerwonym świetle zapalonym na ustawionych sygnalizatorach wiąże się z sankcjami wynikającymi z ustawy Prawo o ruchu drogowym...

Kierowcy czekający na wyjazd z Polski mają również możliwość skorzystania z ustawionych w obrębie dróg dojazdowych do przejść przenośnych sanitariatów, za które odpowiedzialne są właściwe miejscowo władze samorządowe. Nie wszyscy jednak kierowcy zmuszeni są korzystać z przygotowanych stref, gdyż niewielki procent stanowią samochody przewożące mięso schłodzone i zamrożone ze względu na ważność świadectwa weterynaryjnego, żywe zwierzęta, świeże owoce i warzywa, przesyłki dyplomatyczne, pomoc humanitarną oraz zwłoki. Już pierwsze doświadczenia pokazały, że jest to rozwiązanie dobre, o czym najlepiej świadczy fakt, że przed niektórymi przejściami granicznymi (Bobrowniki, Kuźnica) w tym roku strefy utworzono ponownie. Jest to prawdopodobnie efektem spowolnienia odpraw ze strony Białorusi, która ma kłopoty organizacyjne związane z przejęciem kompetencji przez Służbę Celną Republiki Białorusi dotyczących kontroli transportu drogowego i sanitarnej kontroli granicznej.

Z założenia decyzje o uruchomieniu systemu mają zapadać przy każdorazowym spiętrzeniu ruchu przygranicznego, a informacje o tego typu działaniach na bieżąco przekazywane są przez Służbę Celną, Straż Graniczną i policję. Dodatkowo odpowiednie komunikaty zamieszczane są na stronach internetowych uczestniczących w akcji służb oraz na www.granica.gov.pl.

Tekst: Grzegorz Ramza
Foto: Służba Celna

Znajdujące się w serwisie treści i obrazy są chronione prawem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie i przedruki w jakiejkolwiek formie bez zgody firmy NET POLSKA - ZABRONIONE.

NET POLSKA
71 - 001 Szczecin, ul. Południowa 15,
91 483-70-70 (tel.), 091 482-32-32 (fax.)
www.netpolska.com
copyright © 2001 - 2020