Masz Pytania ? Dzwoń
91 482 32 32
91 483 70 70
 1. Net Polska
 2.  -» Prasa transportowa
 3.  -» UKC - zmiany w procedurach tranzytowych
UKC - zmiany w procedurach tranzytowych - Informacja Polskiego Trakera - maj 2016

UKC - zmiany w procedurach tranzytowych

Informacja Polskiego Trakera - maj 2016

UKC - zmiany w procedurach tranzytowych.1 maja 2016 r. wszedł w życie Unijny Kodeks Celny wraz z przepisami wykonawczymi i delegowanymi.


Unijny Kodeks Celny to akt normatywny dotyczący prawa celnego obowiązującego w krajach Wspólnoty Europejskiej. Kodeks ten określa ogólne przepisy i upraszcza procedury celne, mające zastosowanie do towarów wprowadzanych na obszar celny Unii lub z niego wyprowadzanych.Słóżba Celna Regulacje zawarte w nowych przepisach unijnych prawa celnego ujednolicają obsługę obrotu towarowego z zagranicą na terytorium UE oraz wprowadzają szereg ułatwień i nowych rozwiązań w zakresie procedur celnych, mających na celu wspieranie działalności rzetelnych i godnych zaufania podmiotów gospodarczych - upoważnionych przedsiębiorców. Warto jednakże podkreślić, że nowe akty prawa unijnego w sposób zasadniczy zmieniają dotychczasowe przepisy, tryb postępowania organów celnych oraz obowiązki przedsiębiorców. I tak np. od 1 maja 2016 r. nie ma już przeznaczeń celnych. Pozostaną natomiast przebudowane procedury: dopuszczenia do obrotu, wywóz oraz tzw. procedury specjalne.

Procedury tranzytowe w ramach Unijnego Kodeksu Celnego regulowane są w następujących przepisach:

 • art. 95, 98, 226-236 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z 9 października 2013 r., zwanego dalej "UKC";
 • art. 82-84, 184-200 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 2015/2446 z 28 lipca 2015 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad określających niektóre przepisy unijnego kodeksu celnego, zwanego dalej "rozporządzeniem delegowanym";
 • art. 155-164, 272-321 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2015/2447 z 24 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego Unijny Kodeks Celny, zwanego dalej "rozporządzeniem wykonawczym";
 • art. 7, 8, 24-53 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/341 z 17 grudnia 2015 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych przepisów Unijnego Kodeksu Celnego w okresie, gdy nie działają jeszcze odpowiednie systemy teleinformatyczne i zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 (DzU UE L 69 z 15 marca 2016 r., str. 1), zwanego dalej "przejściowym rozporządzeniem delegowanym".

Generalnie zasady procedur tranzytowych pozostają bez istotnych zmian w stosunku do dotychczas obowiązujących w ramach Wspólnotowego Kodeksu Celnego i jego rozporządzenia wykonawczego. Zmiany w zakresie procedur tranzytowych w ramach UKC wynikają w głównej mierze z konieczności ujednolicenia i dostosowania pojęć używanych w procedurach tranzytowych do pozostałych zasad UKC.

Najprościej zmiany można pogrupować w sposób następujący

Zmiana nazewnictwa:

 • zamiast "tranzyt wspólnotowy" lub "tranzyt wspólnotowy/wspólny" stosowane będzie "tranzyt unijny" lub "tranzyt unijny/wspólny";
 • zamiast "główny zobowiązany" formalnie stosowane będzie "osoba uprawniona do korzystania z procedury tranzytu", jednakże na Tranzytowym Dokumencie Towarzyszącym z systemu NCTS2 drukowana będzie nadal do 2019 r. nazwa "główny zobowiązany"; - zamiast "gwarancja generalna" stosowane będzie "zabezpieczenie generalne".

Zmiany w obszarze zabezpieczeń w tranzycie unijnym:

 • w UKC znika pojęcie towarów wrażliwych w tranzycie. Po 1 maja 2016 r. na zabezpieczeniach generalnych lub zwolnieniach z zabezpieczenia w tranzycie unijnym będzie można przewozić wszystkie towary;
 • nie jest wymagane celowe aneksowanie dokumentów gwarancji generalnych na 1 maja 2016 r. (w tym w zakresie zmiany nazwy na zabezpieczenie generalne) - dostosowanie wzorów dokumentów zabezpieczenia generalnego powinno być jednak dokonane przy okazji pierwszego aneksowania zabezpieczenia dokonanego po 1 maja 2016 r. Wymiana poświadczeń TC 31 lub TC 33 będzie konieczna jak najszybciej po 1 maja 2016 r., jeżeli operacje unijnego/wspólnego tranzytu realizowane są do Macedonii lub Serbii;
 • każdy karnet zabezpieczenia pojedynczego TC 32 będzie pokrywał kwotę 10 tys. euro potencjalnego długu celnego (zamiast dotychczasowych 7 tys. euro).

Zmiany dotyczące procedury standardowej w tranzycie unijnym i w tranzycie TIR (w systemie NCTS2, bez uproszczeń):

UKC przyjął zasadę, że zmiany dotyczące systemów informatycznych będą wchodziły w życie stopniowo, do czasu dostosowania systemów przez wszystkie państwa członkowskie. Dla systemu NCTS/NCTS2 datę wdrożenia zmian wynikających z UKC ustalono na 1 października 2019 r. Dopiero z tą datą zmienione będą pewne elementy procedury i funkcjonalności systemu dostosowujące do przepisów UKC.

Uproszczenia w tranzycie unijnym i w tranzycie TIR:

Stosunkowo najwięcej zmian dotyczy uzyskiwania i stosowania pozwoleń na uproszczenia w tranzycie. Dotyczą one:

a. nowe pozwolenia:

UKC wymaga od wnioskujących o nowe pozwolenia na uproszczenia tranzytowe spełniania nowych warunków. Generalnie warunki poszerzono o takie jak wymagane dla potrzeb uzyskania pozwolenia AEO (uproszczenia celne):

 • status upoważnionego nadawcy w tranzycie unijnym - wymagane spełnienie warunków określonych w art. 191 i 193 rozporządzenia delegowanego,
 • status upoważnionego odbiorcy w tranzycie unijnym - wymagane spełnienie warunków określonych w art. 191 rozporządzenia delegowanego,
 • status upoważnionego odbiorcy TIR - wymagane spełnienie warunków określonych w art. 187 rozporządzenia delegowanego. Wnioskujący o nowe pozwolenia na uproszczenia tranzytowe musi spełniać następujące wymogi:
 • posiada siedzibę na obszarze celnym Unii Europejskiej,
 • oświadcza, że będzie regularnie stosował unijne operacje tranzytowe lub odbierał towary przemieszczane w ramach TIR,
 • spełnia kryteria określone w art. 39 UKC: lit. a) - brak poważnego naruszenia lub powtarzających się naruszeń przepisów prawa celnego i przepisów podatkowych, b) - posiadanie wysokiego poziomu swoich operacji i przepływu towarów, i d) - spełnianie praktycznych standardów w zakresie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych wnioskodawcy o pozwolenie.

Dodatkowo w przypadku upoważnionego nadawcy w tranzycie unijnym wnioskodawca o pozwolenie powinien złożyć zabezpieczenie generalne (art. 89 ust. 5 UKC) lub być zwolnionym z zabezpieczenia (art. 95 ust. 2 UKC) - poza przypadkiem zabezpieczenia generalnego w 100% wnioskujący o pozwolenie powinien spełnić dodatkowo kryterium z art. 39 lit. c) UKC, czyli kryterium wypłacalności.

b. sytuacja pozwoleń wydanych przed 1 maja 2016 r.:

W ciągu trzech lat, tj. najpóźniej do 1 maja 2019 r., organ celny dokona ponownej oceny dotychczasowych pozwoleń, biorąc pod uwagę nowe warunki do wydania pozwolenia.

c. przedstawienie towarów - miejsce uznane:

Zgodnie z art. 5 pkt 33 UKC przedstawienie towarów organom celnym oznacza powiadomienie organów celnych o przybyciu towarów do urzędu celnego lub innego miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organy celne oraz o dostępności tych towarów do kontroli. Zgodnie z art. 115 ust. 1 rozporządzenia delegowanego miejsce inne niż właściwy urząd celny może zostać uznane do celów przedstawienia towarów po spełnieniu następujących warunków:

 • spełniono wymogi określone w art. 148 ust. 2 i 3 UKC oraz art. 117 rozporządzenia delegowanego, w szczególności wymagane zabezpieczenie,
 • towary zostały zgłoszone do procedury celnej następnego dnia po ich przedstawieniu (24 h), chyba że organy celne wymagają rewizji towarów zgodnie z art. 140 ust. 2 UKC.

Jeżeli dane miejsce posiada już zezwolenie na prowadzenie magazynu czasowego składowania uznanie go nie jest wymagane.

d. miejsce uznane w pozwoleniu na uproszczenie tranzytowe:

Miejsce uznane w pozwoleniu tranzytowym (przed i po 1 maja 2016 r.) służy wyłącznie przedstawieniu towarów i obsłudze otwarcia/zakończenia tranzytu, a nie do celu czasowego składowania. Objecie towarów następną procedurą celną powinno nastąpić w ciągu maksymalnie 24 godzin. W przypadku dłuższego niż 24 h składowania towarów w danym miejscu wymagane jest pozwolenie na magazyn czasowego składowania.

e. uproszczenia pozostające w mocy tylko na okres przejściowy:

UKC przewiduje, że do czasu uruchomienia lub dostosowania systemów informatycznych przez wszystkie państwa członkowskie niektóre dotychczasowe uproszczenia w tranzycie unijnym będą nadal funkcjonować. Dotyczy to w szczególności:

 • uproszczenia poziom 1 w transporcie lotniczym i morskim (papierowy dokument przewozowy jako zgłoszenie tranzytowe) - do 1 października 2019 r.;
 • uproszczenia poziom 2 w transporcie lotniczym i morskim (elektroniczny dokument przewozowy jako zgłoszenie tranzytowe) - do 1 maja 2018 r., po czym wygasają. Konieczność uzyskania po 1 maja 2018 r. pozwolenia na uproszczenie określone w art. 233 ust. 4 lit. e) UKC (elektroniczny dokument przewozowy jako zgłoszenie tranzytowe);
 • korzystanie z procedury tranzytu w formie papierowej (na liście przewozowym CIM) dla towarów przewożonych koleją - do 1 października 2019 r.

f. instytucje "krajowe":

Pozwolenie na uproszczenie przy obejmowaniu towarów procedurą TIR (upoważniony nadawca TIR):

 • dostosowanie do zmiany przepisów UKC i rozporządzenia delegowanego w zakresie warunków dla wnioskodawcy (kryteria AEO - art. 39 lit. a), b) i d) UKC)
 • dla starych pozwoleń zasada ponownej oceny - w ciągu trzech lat, tj. najpóźniej do 1 maja 2019 r.

g. pozwolenie na korzystanie z procedury TIR:

 • wniosek składany będzie bezpośrednio do organu celnego (dyrektora Izby Celnej w Warszawie) z załączoną opinią Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce (ZMPD),
 • stare pozwolenia zachowują ważność (brak zmian w zakresie warunków).

Warto podkreślić, że każde państwo członkowskie przewiduje sankcje za nieprzestrzeganie przepisów prawa celnego (kary pieniężne, cofnięcie, zawieszenie lub zmianę pozwoleń znajdujących się w posiadaniu osoby zainteresowanej).

Aktualne materiały z zakresu UKC udostępniane są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów http://www.finanse.mf.gov.pl/clo/unijny-kodeks-celny-wdrozenie. , GR

Fot. IC Białystok, Tekst: Służba Celna, Grzegorz Ramza

Znajdujące się w serwisie treści i obrazy są chronione prawem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie i przedruki w jakiejkolwiek formie bez zgody firmy NET POLSKA - ZABRONIONE.

NET POLSKA
71 - 001 Szczecin, ul. Południowa 15,
91 483-70-70 (tel.), 091 482-32-32 (fax.)
www.netpolska.com
copyright © 2001 - 2020