Masz Pytania ? Dzwoń
91 482 32 32
91 483 70 70

Tachograf cyfrowy - kary

Kto płaci karę kierowca czy pracodawca ? Czy firma może przenieść karę na kierowcę ? Czy przedsiębiorstwo transportowe może odwołać się od kary nałożonej przez ITD ?


Kto płaci karę

Zgodnie z Art. 92a Ustawy o transporcie drogowym:

W przypadku gdy podczas kontroli drogowej zostaną stwierdzone naruszenia:
1) obowiązku posiadania w pojeździe wymaganych dokumentów takich jak: karta kierowcy jeśli prowadzi się pojazd wyposażony w tachograf cyfrowy, wykresówki i wydruki, świadectwa załogi i inne dokumenty potwierdzające czas pracy
2) zasad dotyczących maksymalnego dziennego czasu prowadzenia pojazdu,
dziennego czasu odpoczynku lub przekraczania maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy, określonych w rozporządzeniu (WE) nr
561/2006 oraz w Umowie europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów
wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR),
3) zasad dotyczących prawidłowego użytkowania tachografu
kierowca pojazdu samochodowego realizujący przewóz drogowy podlega karze grzywny.

Wszczęcie postępowania wobec kierowcy nie wyklucza niestety wszczęcia postępowania administracyjnego także wobec przedsiębiorcy lub podmiotu realizującego przewóz drogowy (oraz inne podmioty biorcę udział w organizacji przewozu).

W przypadku stwierdzenia że :

  • przewoźnik nie miał wpływu na dokonanie przez kierowcę naruszenie
  • naruszenie to nie zagrażało bezpieczeństwu ruchu drogowego
  • nie zostało popełnione wielokrotnie

Postępowanie administracyjne przeciwko przewoźnikowi nie zostanie wszczęte. Dzieje się tak zazwyczaj podczas kontroli drogowej gdy zostanie stwierdzone np. przekroczenie prędkości czy przekroczenia jazdy ciągłej.

W pozostałych wypadkach najczęściej dochodzi do kontroli w przedsiębiorstwie.

Suma kar pieniężnych nałożonych podczas jednej kontroli nie może przekroczyć kwoty:

  • 15 000 złotych – w odniesieniu do kontroli drogowej;
  • 30 000 złotych – w odniesieniu do kontroli w przedsiębiorstwie.

Czy pracodawca może odwołać się od kary ?

Tak. Po zakończeniu kontroli w przedsiębiorstwie firma otrzymuje protokół z przeprowadzonej kontroli z wymienionymi wykrytymi naruszeniami i kwotą mandatu jaka zostaje nałożona na firmę. W ciągu 14 dni przedsiębiorstwo może napisać odwołanie w którym przedstawi dodatkowe okoliczności mające wpływ na powstałe naruszenia. Jeśli odwołanie będzie skuteczne, kara zostanie zmniejszona.

Czy pracodawca może "przenieść" karę na kierowcę ?

W przypadku nałożenia kary pieniężnej przez uprawniony organ kontrolny na pracodawcę za wykroczenia popełnione przez kierowcę istnieje możliwość obciążenia kierowcy karą finansową z zachowaniem określnych w Kodeksie Pracy, umowie o racę i regulaminie ograniczeń. Po pierwsze pracodawca musi udowodnić kierowcy sposób popełnienia naruszenia umyślne/nieumyślne* narażenie pracodawcy na szkodę. Po drugie musi wykazać że dołożył wszelkich starań aby takie naruszenie się nie wydarzyło (np. przeszkolił kierowcę z zakresu przepisów czasu pracy, określił czas wykonania zadania transportowego na tyle aby kierowca mógł je wykonać bez przekroczeń a mimo wszystko kierowca przekroczył normy czasu pracy). Sposób odpowiedzialności pracownika w stosunku do pracodawcy jest szczegółowo opisany w Kodeksie Pracy.

Jaki akt prawny reguluje wysokości kar ?

Podstawowym aktem prawnym jest Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Załącznik do ustawy określa wysokość kar.

Ustawa o transporcie drogowym pobierz

Załącznik - Taryfikator kar pobierz

Wyciąg z załącznika dotyczący czasu pracy i tachografów cyfrowych

WYKONYWANIE PRZEWOZU DROGOWEGO Z NARUSZENIEM Przepisów
O CZASIE PROWADZENIA POJAZDU, OBOWIĄZKOWYCH PRZERWACH I ODPOCZYNKACH
Skrócenie tygodniowego czasu odpoczynku przy wykonywaniu
przewozu drogowego:
a) o czas do jednej godziny
b) za każdą rozpoczętą kolejną godzinę

50
100
Skrócenie dziennego czasu odpoczynku przy wykonywaniu
przewozu drogowego:
a) o czas do jednej godziny
b) za każdą rozpoczętą kolejną godzinę
100
200
Przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu
bez przerwy przy wykonywaniu przewozu drogowego:
a) o czas powyżej 15 minut do 30 minut
b) za każde następne rozpoczęte 30 minut
150
200
Przekroczenie maksymalnego dziennego okresu prowadzenia
pojazdu przy wykonywaniu przewozu drogowego:
a) o czas powyżej 15 minut do jednej godziny
b) za każdą następną rozpoczętą godzinę
150
200
Przekroczenie całkowitego czasu prowadzenia pojazdu w
okresie dwóch tygodni przy wykonywaniu przewozu
drogowego:
a) przekroczenie okresu prowadzenia o czas do 2 godzin
b) za każdą następną rozpoczętą godzinę
100
100
WYKONYWANIE PRZEWOZU DROGOWEGO Z NARUSZENIEM PRZEPISóW
DOTYCZĄCYCH STOSOWANIA TACHOGRAFóW CYFROWYCH
Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem niewyposażonym
w cyfrowe urządzenie rejestrujące
3 000
Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym
w cyfrowe urządzenie rejestrujące, które nie zostało
poddane kalibracji
1000
Kontynuowanie przez kierowcę przewozu drogowego, po
upływie dopuszczalnego okresu kierowania, pojazdem z
zepsutym lub niewłaściwie działającym cyfrowym urządzeniem
rejestrującym
1 000
Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym
w cyfrowe urządzenie rejestrujące bez wymaganego sprawdzenia okresowego
1 000
Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym
w cyfrowe urządzenie rejestrujące, do którego podłączone
zostały niedozwolone urządzenia dodatkowe wpływające
na jego niewłaściwe działanie
10 000
Dopuszczenie do wykonywania przewozu drogowego pojazdem
wyposażonym w cyfrowe urządzenie rejestrujące przez kierowcę
nieposiadającego własnej, ważnej karty kierowcy
1 000
Kontynuowanie przewozu drogowego przez kierowcę bez ważnej karty
lub z kartą uszkodzoną, po upływie dopuszczalnego okresu kierowania pojazdem
300
Nieprawidłowe operowanie przełącznikiem cyfrowego urządzenia rejestrującego
umożliwiającym zmianę rodzaju aktywności kierowcy – za każdy dzień
100
maks.
1 000
Wykonywanie przewozu drogowego przez kierowcę, nieposiadającego
wymaganego wydruku z tachografu w przypadku
uszkodzenia karty kierowcy, jej niesprawności lub jej
nieposiadania – za każdy brakujący wydruk
100
Naruszenie obowiązku wczytywania wymaganych danych z
karty kierowcy
500
Naruszenie obowiązku wczytywania wymaganych danych z
tachografu cyfrowego
500
Udostępnienie podczas kontroli w przedsiębiorstwie niepełnych
danych o okresach aktywności kierowcy – za każdy dzień
300
Nieudostępnienie podczas kontroli w przedsiębiorstwie danych
wczytanych z tachografu cyfrowego i karty kierowcy,
przechowywanych w przedsiębiorstwie – za każdy dzień
500
Samowolna ingerencja w dane zapisane w cyfrowym urządzeniu
rejestrującym, na karcie kierowcy lub na karcie przedsiębiorstwa
5 000
Samowolna ingerencja w funkcjonowanie cyfrowego urządzenia
rejestrującego zainstalowanego w pojeździe
2 000
Niewyposażenie kierowcy w dostateczną ilość papieru do
drukarki cyfrowego urządzenia rejestrującego, wymaganą
na cały okres wykonywania przewozu drogowego
500
Znajdujące się w serwisie treści i obrazy są chronione prawem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie i przedruki w jakiejkolwiek formie bez zgody firmy NET POLSKA - ZABRONIONE.

NET POLSKA
71 - 001 Szczecin, ul. Południowa 15,
91 483-70-70 (tel.), 091 482-32-32 (fax.)
www.netpolska.com
copyright © 2001 - 2024