Masz Pytania ? Dzwoń
91 482 32 32
91 483 70 70

Tachograf cyfrowy - obowiązki kierowcy

O co powinien zadbać kierowca. Co zrobić jak uszkodzi się karta kierowcy ? Co zrobić jak uszkodzi się tachograf ? Jakich norm powinien przestrzegać kierowca prowadzący pojazd z tachografem cyfrowym.


Obowiązki kierowcy

Kierowca poruszający się pojazdem wyposażonym w tachograf cyfrowy musi posiadać odpowiednie kwalifikacje. Ponieważ każde włożenie karty do urządzenia oraz manipulacje są zapisywane bezpośrednio w tachografie oraz na karcie, nauka kierowcy w pojeździe może spowodować podczas kontroli nałożenie kary. Zaleca się aby kierowcy przeszli odpowiednie szkolenie teoretyczne połączone z zajęciami praktycznymi na specjalnym urządzeniu treningowym.

Każdy kierowca obsługujący tachograf cyfrowy musi posiadać i posługiwać się własną kartą chinową kierowcy. Karta kierowcy w tachografie cyfrowym pełni podobne funkcje jak wykresówka w tachografie.

Kierowcy nie wolno odstępować, wypożyczać, sprzedawać i niszczyć swojej karty

Przed rozpoczęciem jazdy, kierowca jest zobowiązany włożyć kartę do tachografu cyfrowego i nie powinien jej wyjmować aż do zakończenia przewozu (chyba że oddala się od pojazdu na dłużej).

Następnie przy pomocy przycisków na tachografie kierowca powinien wprowadzić odpowiednie stany aktywności jeśli wykonywał pracę po wyciągnięciu karty kierowcy w dniu poprzednim lub rozpoczął pracę w bieżącym dniu zanim włożył kartę do tachografu (tzw wpisy ręczne).

Potwierdza prawidłowość wprowadzonych danych i co ważne wprowadza miejsce (kraj a dla Hiszpanii dodatkowo region) rozpoczęcia pracy. W podobny sposób przed wyciągnięciem karty z tachografu kierowca wprowadza miejsce zakończenia pracy. W przypadku wyciągnięcia karty kierowcy i ponownego jej włożenia w tym samym dniu pracy kierowca jest zobowiązany wprowadzić informację, że kontynuuje bieżący dzień pracy a nie rozpoczyna następny.

Jeśli kierowca ustawił tachograf na wyświetlanie czasu lokalnego powinien go prawidłowo ustawić.

Raz w tygodniu kierowca powinien sprawdzić, a jeśli zachodzi konieczność skorygować czas UTC w tachografie.

W przypadku kradzieży lub zagubienia karty kierowca:

 • powiadamia najbliższą jednostkę policji o tym fakcie, uzyskując od niej odpowiednie potwierdzenie zgłoszenia faktu utraty karty
 • może prowadzić pojazd ale tylko i wyłącznie w celu odstawienia go do bazy - ma na to 14 dni
 • przed rozpoczęciem zmiany i na jej koniec wykonuje wydruk 24 godzinny z pojazdu opatrując go własnoręcznym podpisem
 • po powrocie do kraju powiadamia o tym fakcie Polską Wytwórnie Papierów wartościowych i składa wniosek o wydanie nowej karty ( w ciągu 7 dni).
 • do momentu wydania nowej karty nie może prowadzić pojazdu wyposażonego w tachograf cyfrowy.

W przypadku uszkodzenia karty kierowca:

 • może prowadzić pojazd ale tylko i wyłącznie w celu odstawienia go do bazy - ma na to 14 dni
 • przed rozpoczęciem zmiany i na jej koniec wykonuje wydruk 24 godzinny z pojazdu opatrując go własnoręcznym podpisem
 • po powrocie do kraju powiadamia o tym fakcie Polską Wytwórnie Papierów wartościowych i składa wniosek o wydanie nowej karty ( w ciągu 7 dni).
 • do momentu wydania nowej karty nie może prowadzić pojazdu wyposażonego w tachograf cyfrowy.

W przypadku uszkodzenia tachografu kierowca:

 • może prowadzić pojazd ale tylko i wyłącznie w celu odstawienia go do bazy - ma na to 14 dni
 • przed rozpoczęciem zmiany i na jej koniec o ile to możliwe wykonuje wydruk 24 godzinny z pojazdu lub z karty opatrując go własnoręcznym podpisem, Jeśli drukarka jest uszkodzona na czystym papierze dokonuje zapisów o stanach aktywności od rozpoczęcia do zakończenia zmiany.
 • po powrocie do kraju naprawia tachograf
 • do momentu naprawy tachografu nie może prowadzić tego pojazdu.

W przypadku przekroczenia dopuszczalnych norm przepisów socjalnych albo innych zdarzeń, kierowca

 • wykonuje wydruk 24 godzinny z karty dodając adnotację z przyczyną powstania przekroczenia powołując się na odpowiedni artykuł rozporządzenia 561. Opis potwierdza swoim podpisem, datą i nr karty kierowcy.

Wszystkie wydruki w świetle prawa stanowią dokument. Kierowca powinien dbać i chronić je przed zniszczeniem czy utratą. Wydruki kierowca posiada przy sobie przez co najmniej 28 dni od daty ich wykonania i okazuje na każde wezwanie organu kontrolnego.

Kierowca powinien zadbać aby w pojeździe znajdował się zapasowy papier do tachografu.

Maksymalnie na trzy miesiące przed końcem ważności karty, kierowca występuje do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych o wydanie (odnowienie) nowej karty.

Kierowca ma ponadto obowiązek przestrzegać norm przepisów socjalnych określonych w Rozporządzeniu 561, umożliwić pobranie danych ze swojej karty przedsiębiorcy dla którego wykonuje pracę, przekazać wszelkie wydruki po okresie 28 dni od ich sporządzenia, powiadamiać pracodawcę o wszelkich sytuacjach związanych z nieprawidłową praca tachografu lub karty, jej uszkodzeniem, zagubieniem czy kradzieżą.

Znajdujące się w serwisie treści i obrazy są chronione prawem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie i przedruki w jakiejkolwiek formie bez zgody firmy NET POLSKA - ZABRONIONE.

NET POLSKA
71 - 001 Szczecin, ul. Południowa 15,
91 483-70-70 (tel.), 091 482-32-32 (fax.)
www.netpolska.com
copyright © 2001 - 2024