Masz Pytania ? Dzwoń
91 482 32 32
91 483 70 70

Akty prawne - Net Polska

Najciekawsze akty prawne dotyczące pracy kierowcy oraz wykonywania zawodu przewoźnika lub spedytora drogowego.


Rozporządzenia

rozporządzenie ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2020/1054z dnia 15 lipca 2020 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 w odniesieniu do minimalnych wymogów dotyczących maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, minimalnych przerw oraz dziennego i tygodniowego okresu odpoczynku oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 165/2014 w odniesieniu do określania położenia za pomocą tachografów

rozporządzenie ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2020/1055 z dnia 15 lipca 2020 r.
zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, (WE) nr 1072/2009 i (UE) nr 1024/2012 w celu dostosowania ich do zmian w transporcie drogowym

rozporządzenie ROZPORZĄDZENIE Komisji (UE) nr 1266/2009 z dnia 16 GRUDNIA 2009 r.
dostosowujące po raz dziesiąty do postępu technicznego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym

rozporządzenie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 5 LISTOPADA 2010 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie częstotliwości pobierania danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców oraz warunków przechowywania tych danych

ustawa ROZPORZĄDZENIE (WE) nr 561/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 15 marca 2006 r.
Rozporządzenie w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85.

ustawa Oświadczenie do ROZPORZĄDZENIA (WE) nr 561/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 15 marca 2006 r.

ustawa DYREKTYWA 2006/22/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 15 marca 2006 r.
Dyrektywa w sprawie minimalnych warunków wykonania rozporządzeń Rady (EWG) nr 3820/85 i nr 3821/85 dotyczących przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym oraz uchylająca dyrektywę Rady 88/599/EWG.

ustawa Oświadczenie do DYREKTYWY 2006/22/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 15 marca 2006 r.

ustawa Rozporządzenie Rady (EWG) NR 3820/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego

ustawa Rozporządzenie Rady (EWG) NR 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym

ustawa Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1360/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. dostosowujące po raz siódmy do postępu technicznego Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym.

ustawa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r.
w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy

Inne

ustawa DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2020/1057z dnia 15 lipca 2020 r.ustanawiająca przepisy szczególne w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego oraz zmieniająca dyrektywę2006/22/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie egzekwowania przepisów oraz rozporządzenie (UE) nr 1024/2012.

ustawa Umowa Europejska AETR cz.1 oraz cz.2 z dnia 1 lipca 1970 r., dotycząca załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe

ustawa Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/22/WE z 15 marca 2006 r. w sprawie minimalnych warunków wykonania rozporządzeń Rady (EWG) nr 3820/85 i nr 3821/85 dotyczących przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym oraz uchylająca dyrektywę Rady 88/599/EWG.

ustawa Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2002/15/UE z 11 marca 2002 r., w sprawie organizacji czasu pracy osób przemieszczających się wykonujących pracę w ramach transportu drogowego.

Znajdujące się w serwisie treści i obrazy są chronione prawem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie i przedruki w jakiejkolwiek formie bez zgody firmy NET POLSKA - ZABRONIONE.

NET POLSKA
71 - 001 Szczecin, ul. Południowa 15,
91 483-70-70 (tel.), 091 482-32-32 (fax.)
www.netpolska.com
copyright © 2001 - 2024