Masz Pytania ? Dzwoń
91 482 32 32
91 483 70 70
Logo forum, ADR

Transport topnika alkoholowego a doradca DGSA.

listopad 2012

Pełna treść pytania:

Otrzymaliśmy informacje od naszego klienta któremu dostarczamy topnik alkoholowy ( UN 1987, klasa 3, grupa II), że dostawy tego towaru przesyłane do ich magazynu jednorazowo nie mogą być większe niż 333 kg, ponieważ nie mają u siebie w firmie "doradcy". Nie bardzo wiem o co chodzi. Czy istnieje jakiś przepis nakazujący spełniać taki warunek? Z góry dziękuję za informacje.


Odpowiedź :

Obowiązki uczestników przewozu określone są zarówno w Umowie ADR (Umowa Europejska dotycząca miedzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych) jak i w Ustawie o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011r. (UoPTN). Ustawa ta zastąpiła wcześniej obowiązującą Ustawę z 28 października 2002r o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (UoPDTN). Zarówno UoPDTN jak UoPTN zawierają jasne wskazanie w jakich okolicznościach podmiot obowiązany jest do wyznaczenia doradcy ds. bezpieczeństwa oraz, tym samym, do realizowania m.in. obowiązków w zakresie sprawozdwaczości (tzw. sprawozdanie roczne). Do wyznaczenia doradcy zobowiązany jest uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych (Art.15 UoPTN). Uczestnikiem przewozu jest natomiast w świetle UoPTN podmiot wymieniony w ADR, RID lub ADN lub jednostka wojskowa, prowadzące działalność związaną z przewozem towarów niebezpiecznych. A więc uczestnikiem przewozu jest np. Pakujący, Załadowca, Nadawca, Przewoźnik, Rozładowca, Odbiorca, Operator cysterny. Z obowiązku wyznaczenia doradcy zwolniony jest uczestnik przewozu, który dokonuje przewozu lub czynności związanych z tym przewozem każdorazowo w ilościach mniejszych niż wskazane w przepisach (w tym przypadku w ADR). W praktyce należy to rozumieć w ten sposób, że z obowiązku wyznaczenia doradcy uczestnik przewozu jest zwolniony o ile dokonuje przewozu lub związanych z tym przewozem czynności w ilościach pozwalających na zastosowanie tzw. wyłączeń. W przypadku towaru klasyfikowanego jako UN 1987, PG II, zgodnie z ADR, dopuszczalne jest stosowanie wyłączenia dotyczącego ilości towaru w jednostce transportowej (tzw. 1.1.3.6) o ile ilość tego towaru objętego jednorazową operacją (przy założeniu braku innych TN objętych tą operacją) nie przekracza 333 litrów (Uwaga! jednostką dla UN 1987 jest litr pojemności nominalnej opakowań a nie kilogram jak podano w zapytaniu). Podsumowując, Państwa kontrahent chcąc uniknąć konieczności wyznaczenia doradcy oraz innych obowiązków, pragnie dokonywać każdorazowo rozładunków w ilościach pozwalających na stosowanie wyłączenia - co w tym przypadku oznacza maksymalnie 333 litry pojemności opakowań.
Na marginesie zapytania pojawia się pytanie dodatkowe: czy do wyznaczenia doradcy zobowiązany jest podmiot wysyłający? Jeśli dokonuje czynności w ilościach powyżej limitów (nawet sporadycznie)- odpowiedź brzmi: ma taki obowiązek. Należy nadmienić, że zgodnie z taryfikatorem stanowiącym załącznik do UoPTN niewyznaczenie doradcy zagrożone jest karą administracyjną w wysokości 5000,00 zł. Podobną karę przewidziano za nieprzesłanie do odpowiedniego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego tzw. sprawozdania rocznego jeżeli od ustawowego terminu przesłania dokumentu minęło co najmniej 3 miesiące (sprawozdanie należy przesłać do dnia 28 lutego za rok poprzedni).

autor: Michał Kokociński / DGSA Serwis

Znajdujące się w serwisie treści i obrazy są chronione prawem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie i przedruki w jakiejkolwiek formie bez zgody firmy NET POLSKA - ZABRONIONE.

NET POLSKA
71 - 001 Szczecin, ul. Południowa 15,
91 483-70-70 (tel.), 091 482-32-32 (fax.)
www.netpolska.com
copyright © 2001 - 2024