Masz Pytania ? Dzwoń
91 482 32 32
91 483 70 70

Prawo pracy - Informator dla pracodawców

Najważniejsze zagadnienia prawa pracy związane ze stosunkiem pracy, wynagrodzeniem za pracę, odpowiedzialnością pracowniczą, urlopami wypoczynkowymi, ochroną rodzicielstwa, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz wykroczeniami przeciwko prawom pracownika.

Zapraszamy do zapoznania się z broszura opracowaną przez Państwową Inspekcję Pracy w celu ułatwienia pracodawcom zrozumienia poszczególnych zapisów Kodeksu Pracy. Publikacja ta przybliża pracodawcom problematykę prawa pracy oraz wskazuje podstawowe obowiązki ciążące na podmiotach zatrudniających pracowników. Tematyka dotyczy wszystkich pracowników, bez specjalnego wskazania grupy zawodowej kierowców, dlatego też niektóre artykuły stosowane dla kierowców nie są tu wyróżnione bądź ujęte. Szczególnie dotyczy to czasu pracy kierowców, jako specjalnej grupy zawodowej. Czas pracy kierowców reguluje Ustawa o czasie pracy kierowców np. wg której praca w porze nocnej dla kierowców wynosi max 10 godzina na dobę (dla pracownika wg kodeksu pracy 8 godzin).

W broszurze zostały omówione najważniejsze zagadnienia prawa pracy związane ze stosunkiem pracy, zakazem dyskryminacji i mobbingiem, wynagrodzeniem za pracę, odpowiedzialnością pracowniczą, czasem pracy, urlopami wypoczynkowymi, ochroną rodzicielstwa, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz wykroczeniami przeciwko prawom pracownika.
Poszczególne zagadnienia są zilustrowane licznymi przykładami oraz orzecznictwem Sądu Najwyższego, co znacznie ułatwi zrozumienie i zastosowanie przepisów Kodeksu pracy.

Spis treści

I. STOSUNEK PRACY

 • 1. Podstawowe cechy stosunku pracy
 • 2. Umowy cywilnoprawne
  • A. Umowa o dzieło
  • B. Umowa zlecenie
 • 3. Rodzaje umów o pracę
 • 4. Limit umów na czas określony
 • 5. Zakres informacji żądanych od pracownika
 • 6. Forma i warunki umowy o pracę
 • 7. Obowiązek informacyjny
 • 8. Dokumentacja pracownicza
 • 9. Zmiana warunków umowy o pracę
 • 10. Czasowe powierzenie innej pracy
 • 11. Przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę
 • 12. Rozwiązywanie umów o pracę
  • A. Rozwiązywanie umowy za porozumieniem stron
  • B. Rozwiązywanie umowy za wypowiedzeniem
 • 13. Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę
 • 14. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika
 • 15. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika
 • 16. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia
 • 17. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy
 • 18. Uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika
 • 19. Wygaśnięcie umowy o pracę
  • A. Śmierć pracownika
  • B. Śmierć pracodawcy
  • C. Tymczasowe aresztowanie
 • 20. Świadectwo pracy

II. DYSKRYMINACJA I MOBBING

 • 1. Równe traktowanie w zatrudnieniu
 • 2. Mobbing

III. WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ

 • 1. Ustalanie wynagrodzenia za pracę
 • 2. Systemy wynagradzania za pracę
 • 3. Składniki wynagrodzenia za pracę
 • 4. Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy
 • 5. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy
 • 6. Wynagrodzenie za czas gotowości do pracy
 • 7. Wynagrodzenie za czas przestoju
 • 8. Wadliwie wykonanie pracy
 • 9. Wypłata wynagrodzenia za pracę
 • 10. Termin wypłaty wynagrodzenia
 • 11. Forma wypłaty wynagrodzenia
 • 12. Po trącenia wynagrodzenia za pracę
 • 13. Odprawa rentowa lub emerytalna

IV. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI PRACOWNIKA

 • 1. Zakaz konkurencji w czasie trwania stosunku pracy
 • 2. Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy
 • 3. Odpowiedzialność porządkowa
 • 4. Odpowiedzialność materialna
 • 5. Odpowiedzialność za mienie powierzone
 • 6. Łączne powierzenie mienia

V. CZAS PRACY

 • 1. Normy czasu pracy
 • 2. Wymiar czasu pracy
 • 3. Odpoczynek dobowy i tygodniowy
 • 4. Systemy czasu pracy
 • 5. Ewidencja czasu pracy
 • 6. Praca w godzinach nadliczbowych
 • 7. Przekroczenie dobowej normy czasu pracy
 • 8. Przekroczenie przedłużonego dobowego wymiaru czasu pracy
 • 9. Przekroczenie tygodniowej normy czasu prący
 • 10. Praca w godzinach nadliczbowych w niepełnym wymiarze czasu pracy
 • 11. Sposoby rekompensaty pracy w godzinach nadliczbowych
  • A. Wypłata wynagrodzenia wraz z dodatkiem
  • B. Udzielenie czasu wolnego
 • 12. Rekompensata pracy w dniu wolnym od pracy
 • 13. Dyżur
 • 14. Praca w porze nocnej
 • 15. Praca w niedziele i święta

VI. URLOPY WYPOCZYNKOWE

 • 1. Prawo do pierwszego urlopu wypoczynkowego
 • 2. Wymiar urlopu
 • 3. Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego
 • 4. Urlop w wymiarze proporcjonalnym
 • 5. Termin wykorzystania urlopu
 • 6. Odwołanie pracownika z urlopu
 • 7. Wykorzystanie urlopu w okresie wypowiedzenia
 • 8. Urlop na żądanie
 • 9. Udzielanie zaległych urlopów
 • 10. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

VII. UPRAWNIENIA PRACOWNIKóW ZWIAZĄNE Z RODZICIELSTWEM

 • 1. Ochrona stosunku pracy związana z ciążą oraz korzystaniem z urlopu macierzyńskiego
 • 2. Przedłużanie umowy do dnia porodu
 • 3. Szczególna ochrona pracownic w ciąży
 • 4. Urlop macierzyński
 • 5. Dodatkowy urlop macierzyński
 • 6. Urlop ojcowski
 • 7. Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego
 • 8. Dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego
 • 9. Urlop wychowawczy
 • 10. Urodzenie dziecka w trakcie urlopu wychowawczego
 • 11. Ochrona stosunku pracy pracownika korzystającego z urlopu wychowawczego
 • 12. Obniżenie wymiaru czasu pracy przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego
 • 13. Przerwy na karmienie
 • 14. Zwolnienie na dziecko wieku do 14 lat
 • 15. Inne uprawnienia związane z wychowaniem dzieci

VIII. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRA CY

 • 1. Podstawowe obowiązki pracodawcy
 • 2. Obowiązek zgłoszenia działalności
 • 3. Ocena ryzyka zawodowego
 • 4. Profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami
 • 5. Wypadki przy pracy
 • 6. Choroby zawodowe
 • 7. Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

IX. WYKROCZENIA PRZECIWKO PRAWOM PRACOWNIKA

Pobierz dokument Broszura Państwowej Inspekcji Pracy.

Znajdujące się w serwisie treści i obrazy są chronione prawem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie i przedruki w jakiejkolwiek formie bez zgody firmy NET POLSKA - ZABRONIONE.

NET POLSKA
71 - 001 Szczecin, ul. Południowa 15,
91 483-70-70 (tel.), 091 482-32-32 (fax.)
www.netpolska.com
copyright © 2001 - 2024