Masz Pytania ? Dzwoń
91 482 32 32
91 483 70 70

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady pozyskiwania, gromadzenia, przetwarzania, przekazywania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od klientów, przez sklep internetowy netpolska.com.
Obowiązuje od 25-05-2018

W związku z wejściem w życie w dniu 25-05-2018 r.

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej "RODO" lub "Rozporządzenie RODO".

Aktualizujemy naszą Politykę Prywatności:

Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO dostępny jest tutaj.

Polityka Prywatności jest dokumentem w którym informujemy każdego użytkownika naszego serwisu o :

 1. Serwis, użytkownik serwisu, kupujący, ssl, i inne - definicje;
 2. Kto jest właścicielem serwisu;
 3. Kto jest administratorem danych osobowych;
 4. Co to są dane osobowe;
 5. Jakie dane osobowe zbieramy i w jaki sposób;
 6. W jaki sposób przechowujemy dane osobowe i komu je udostępniamy;
 7. Czy udostępniamy dane osobowe za granicę;
 8. Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych i przez jaki okres będą przetwarzane;
 9. Czy podanie danych osobowych przez użytkownika jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych;
 10. Prawa użytkownika jako odwiedzającego naszą stronę w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych;
 11. Gdzie użytkownik może wnieść skargę;
 12. Co to są pliki cookie, do czego służą;
 13. Co to jest profilowanie i jak z niego korzystamy;
 14. Zmiany Polityki Prywatności.

 

1. Definicje

 • Serwis - to każda strona i podstrona która znajduje się w domenie www.netpolska.com. Oznacza to że każda strona rozpoczynająca się od www.netpolska.com/... jest stroną serwisu.
 • Użytkownik serwisu to każda osoba która za pomocą przeglądarki internetowej odwiedza strony serwisu.
 • Ponieważ nasz serwis zawiera strony informacyjne oraz strony na których możesz dokonać zakupu produktu / usługi, użytkownik serwisu może stać się kupującym jeśli dokona zakupu. Mówiąc prościej kupujący to osoba która dokonała zakupu produktu / usługi za pośrednictwem stron serwisu. Każdy kupujący jest użytkownikiem serwisu ale nie każdy użytkownik jest kupującym.
 • serwer - specjalny komputer na którym znajdują się nasze strony, z którym użytkownik łączy się celem wyświetlenia strony
 • hostingodawca - właściciel serwera, z którym mamy podpisaną umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych i gdzie przechowujemy dane osobowe.
 • SSL - zabezpieczenie specjalnym certyfikatem transmisji danych pomiędzy komputerem użytkownika a serwerem uniemożliwiające przechwycenie transmisji a tym samym danych przekazywanych w jej trakcie.

2. Właścicielem serwisu jest:

3. Administratorem danych osobowych jest

 • właściciel serwisu opisany w pkt.2.

4. Co to są dane osobowe:

Dane osobowe to każda informacja o użytkowniku serwisu, pozwalająca na jego identyfikację.

 • w serwisie daną osobową użytkownika jest jego numer IP - numer jednoznacznie identyfikujący jego komputer w sieci internet.
 • w serwisie daną osobową kupującego jest po za adresem IP, jest każda informacja podana w trakcie składania zamówienia przez kupującego.

5. Jakie dane osobowe zbieramy i w jaki sposób.

Zbieramy tylko niezbędne dane, które użytkownik podaje osobiście lub świadomie przekazuje korzystając z serwisu. Przede wszystkim są to dane niezbędne do wykonania umowy sprzedaży za pośrednictwem formularzy (kupujący), jak również dane, które zostają zapisane automatycznie, kiedy użytkownik poruszania się po stronach serwisu (pliki cookie).

Zbieramy trzy rodzaje danych osobowych:

- dane zbierane automatycznie : dotyczą każdego użytkownika i jest to jego numer IP

Nr IP użytkownika przechowywany jest w logach serwera naszego hostingodawcy - my nie przechowujemy numeru IP użytkownika chyba że jest Kupującym

- dane zbierane automatycznie za pośrednictwem plików cookie (zabezpieczone SSL):

 1. dotyczą każdego użytkownika i są to określone dane, które wykorzystywane są do profilowania i przekazywane firmie Google

Na stronach naszego serwisu zainstalowane są specjalne skrypty (kod), umożliwiający firmie Google zamieszczanie na komputerze użytkownika plików cookie oraz ich odczytywanie. Wykorzystujemy tą technologię do profilowania (profilowanie - patrz pkt 13.)

 1. dotyczą kupującego i są to dane, które wykorzystywane są do profilowania i przekazywane firmie Google:

nazwy zamówionych towarów (nazwy produktów) / usług, suma cen produktów / usług w koszyku, suma cen produktów / usług w zamówieniu

- dane zbierane za pomocą formularza (zabezpieczone SSL) :

Kupujący składając zamówienie podaje dane niezbędne do jego realizacji:

Jeśli kupującym jest osoba fizyczna:

 • imię i nazwisko zamawiającego
 • adres w formacie kod, miasto, ulica i nr domu/lokalu
 • nr telefonu
 • adres e-mail (nieobowiązkowo)
 • uwagi do zamówienia (nieobowiązkowo)
 • informacja o akceptacji regulaminu
 • oświadczenie, że kupujący został poinformowany o przysługującym mu prawie do odstąpienia od umowy
 • zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi dostarczenia treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Oświadczenie, że kupujący został poinformowany o skutku rozpoczęcia świadczenia w postaci utraty prawa do odstąpienia od umowy
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych kupującego przez serwis, w celu realizacji umowy kupna sprzedaży

Jeśli kupującym jest firma (wymagany NIP):

 • nazwa firmy
 • adres w formacie kod, miasto, ulica i nr domu/lokalu
 • nr telefonu
 • adres e-mail (nieobowiązkowo)
 • imię i nazwisko zamawiającego
 • nr NIP
 • Adres do wysyłki jeśli jest inny w formacie:
  • imię i nazwisko ( Nazwa firmy)
  • kod pocztowy
  • miejscowość
  • ulica i nr domu / lokalu
  • kraj
 • uwagi do zamówienia
 • informacja o akceptacji regulaminu
 • zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi dostarczenia treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Oświadczenie, że kupujący został poinformowany o skutku rozpoczęcia świadczenia w postaci utraty prawa do odstąpienia od umowy
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych kupującego przez serwis, w celu realizacji umowy kupna sprzedaży

Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania zakupu w ramach serwisu.

- dodatkowe dane nadane w procesie realizacji zamówienia

 • nr zamówienia
 • nr przesyłki
 • nr dokumentu sprzedaży

6. W jaki sposób przechowujemy dane osobowe i komu je udostępniamy

Dane osobowe w formacie informatycznym przechowujemy w zabezpieczonych systemach informatycznych w których zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach powszechnie obowiązującego prawa,. bez dostępu osób nieupoważnionych, natomiast dokumenty papierowe w pomieszczeniach i szafach zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich.

Dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych(o ile jest wymagana) i na nasze zlecenie przekazujemy następującym podmiotom:

 • firmie hostingowej
 • firmie Google
 • firmie księgowej
 • operatorowi pocztowemu
 • firmie zajmującej się niszczeniem dokumentów

Dane użytkownika mogą być przekazywane również podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania, organom skarbowym, itp.

7. Czy udostępniamy dane osobowe za granicę ?

Nie.

8. Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych i przez jaki okres będą przetwarzane.

Dane osobowe użytkowników serwisu są przetwarzane w celu prowadzenia serwisu i sprzedaży produktów / usług.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych użytkownika serwisu :

Cele przetwarzanie danych: Podstawy prawne: Okres przetwarzania:
zawarcie i wykonywanie umowy sprzedaży produktów / usług wraz z ich dostawą oraz obsługą posprzedażną (reklamacje, gwarancje) art. 6 ust. 1 lit b) RODO - niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik

6 lat

Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.). 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku

 

zapewnienie prawidłowego funkcjonowania serwisu, świadczenie za jego pośrednictwem usług informacyjnych, - logi systemowe

art. 6 ust. 1 lit c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

12 miesięcy

Na podstawie art. 180a Prawa Telekomunikacyjnego: z zastrzeżeniem art. 180c ust. 2 pkt 2, operator publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych są obowiązani na własny koszt: zatrzymywać i przechowywać dane, o których mowa w art. 180c, generowane w sieci telekomunikacyjnej lub przez nich przetwarzane, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez okres 12 miesięcy

dostosowanie serwisu, treści stron, opisów produktów / usług, do potrzeb użytkownika na podstawie profilowania,

prezentacja reklam dopasowanych do potrzeb i zainteresowań użytkownika

- analiza jakości publikowanych treści (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) produktów / usług administratora

- statystyka

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - uzasadniony interes administratora. do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lecz nie dłużej niż 2 lata.

Kupujący przekazując nam swoje dane osobowe, za pośrednictwem formularza zamówienia wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu realizacji i zawarcia umowy kupna sprzedaży oraz obsługi gwarancyjnej i spełnienia obowiązków związanych z prawem do odstąpienia od umowy jak również rękojmi.. Zgoda ta jest pobierana za pośrednictwem zaznaczenia odpowiedniego pola formularza zamówienia.

Realizacja i zawarcie umowy obejmuje:

 • odebranie formularza zamówienia,
 • automatyczne potwierdzenie przyjęcia zamówienia na adres email podany w formularzu,
 • jeśli jest niezbędny - kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty e-mail w przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z powodu :
  • brak towaru,
  • podania niepełnych lub niepoprawnych danych, uniemożliwiających realizację zamówienia,
  • wybraniu nieodpowiedniego rodzaju przesyłki,
  • braku wpłaty na zamówienie realizowane na przedpłatę
 • jeśli jest niezbędny - kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty e-mail w przypadku :
  • propozycji zmiany rodzaju przesyłki na tańszą o nie gorszych parametrach, lub bezpieczniejszą ze względu na wartość zamówienia lub wagę produktów
  • braku możliwości realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od nas w bieżącym dniu pomimo złożenia zamówienia w godzinach umożliwiających normalną realizację
 • przetworzenie zamówienia celem wystawienia
  • dokumentu potwierdzającego zakup,
  • dokumentów przewozowych
 • wydanie towaru firmie przewozowej
 • automatyczne potwierdzenie realizacji zamówienia na adres email podany w formularzu.

Realizacja warunków gwarancji, rękojmi obejmuje kontakt telefoniczny i/lub mailowy, pocztowy w celu zaspokojenia roszczeń kupującego z tytułu gwarancji lub rękojmi.

Realizacja warunków odstąpienia od umowy obejmuje kontakt telefoniczny i/lub mailowy, pocztowy w celu wykonania niezbędnych czynności, wystawienia oraz przekazania kupującemu odpowiednich dokumentów.

9. Czy podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych;

Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne.

Nie mniej jednak :

 • nie możemy zawrzeć umowy sprzedaży jeśli kupujący nie poda wymaganych prawem danych niezbędnych do realizacji umowy.
 • nie możemy świadczyć usług serwisu jeśli użytkownik nie zgodzi się na profilowanie.

10. Prawa użytkownika jako odwiedzającego naszą stronę w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych użytkownikowi w odniesieniu do swoich danych, przysługują następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym") ,w określonych w Art.17 RODO sytuacjach,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie wyrażonej przez użytkownika zgody, użytkownik może dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

 • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim dane są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Ponadto użytkownik którego dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jego dotyczące, które dostarczył administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:

 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany oraz
 • przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody udzielonej w celu zawarcia umowy sprzedaży lub osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem (dane powyżej).

11.Gdzie użytkownik może wnieść skargę.

Zachęcamy użytkowników serwisu do kontaktu z administratorem celem wyjaśnienia jakichkolwiek wątpliwości odnośnie przetwarzania danych osobowych przez serwis.

Każdy użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu kontrolnego, którym w Polsce jest Generalny Inspektor Danych Osobowych https://www.giodo.gov.pl/.

12. Co to są pliki cookie, do czego służą.

 1. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel Serwisu.
 3. Za pośrednictwem serwisu informacje w urządzeniu końcowym użytkownika zamieszczać i korzystać z nich może także firma Google świadcząca usługi analityczne (usłudze Google Analytics ).
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu o ile jest włączona taka możliwość), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  4. d) możliwości składania zamówień w sklepie internetowym
  5. e) Działania niektórych części serwisu lub całego serwisu.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. a) "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. c) "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. d) "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. e) "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Właściciel Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.

13. Co to jest profilowanie i jak z niego korzystamy.

Jak każda profesjonalna firma starająca się dostarczyć swoim użytkownikom najlepsze treści oraz produkty / usługi, tak i my korzystamy z tzw. "profilowania".

Profilowanie - działania pozwalające poznać określone cechy użytkowników serwisu.

Jaki jest cel profilowania:

 • poznanie czy serwis działa prawidłowo na wszystkich przeglądarkach
 • poznanie czy serwis działa na różnych urządzeniach
 • poznanie czy treści zamieszczone w serwisie odpowiadają oczekiwaniom użytkowników
 • poznanie czy treści zamieszczone w serwisie są wyczerpujące
 • poznanie które z informacji są lepiej a które gorzej odbierane przez użytkownika
 • poznanie czy nowe informacje (nowe strony) zamieszczone w serwisie są przydatne dla użytkownika i trafione czy zbędne
 • poznanie czy produkty / usługi które oferujemy są dobrze opisane i zawierają wyczerpujące informacje
 • poznanie w jakich kolejnościach użytkownik przegląda strony serwisu (jak szybko trafia do strony której szukał)
 • poznanie czy użytkownicy czytają opisy urządzeń czy dokonują zakupu
 • poznanie jakie produkty oglądał użytkownik zanim dokonał / zrezygnował z zakupu i w jakim momencie.
 • poznanie z jakiej strony użytkownik trafił na strony serwisu
 • poznanie czy reklamy które publikujemy za pośrednictwem Google są atrakcyjne i powodują wejście użytkowników na nasze strony
 • poznanie czy reklamy za które płacimy są opłacalne
 • poznanie czy miejsca w których pojawiają się reklamy są odpowiednie
 • poznanie w jakich godzinach użytkownicy najczęściej dokonują zakupu
 • poznanie jaka ilość użytkowników odwiedza / dokonuje zakupu, nasze strony na przestrzeni dnia, miesiąca, roku, w czasie rzeczywistym
 • poznanie skąd pochodzą użytkownicy (kraje, miasta)
 • poznanie skuteczności poszczególnych typów i konkretnych reklam oraz ich kosztów i wielkości sprzedaży
 • stanowi również podstawę rozliczeń pomiędzy serwisem a firmą Google

Kto profiluje użytkowników

 • profile użytkowników przetwarza na nasze zlecenie firma Google, korzystamy z jej usług GoogleAdWords i GoogleAnalytics.

Jakie dane posiada Google i skąd (szczegółowy opis i zasady patrz strona Google prywatność i warunki)

dane niezależne od użytkownika przekazywane do serwisu po wywołaniu strony serwisu

 • dane wysyłane przez każde urządzenie podłączone do internetu na które użytkownik ma niewielki wpływ takie jak:
  • adres IP,
  • typ urządzenia (komputer, tablet, telefon, model)
  • typ i wersja systemu operacyjnego,
  • unikalne identyfikatory urządzenia,
  • przeglądarka,
  • język przeglądarki,

dane zależne od użytkownika, niezwiązane z serwisem, które mogą zostać powiązane z użytkownikiem przez Google na podstawie w/w identyfikatorów

 • dane pośrednie identyfikowane za pomocą numeru IP, rodzaju transmisji (wifi, kabel), dostawcy intenetu, lokalizacji GPS urządzenia (pod warunkiem że jest włączona)
  • państwo
  • miasto.
 • dane pobrane bezpośrednio od użytkownika w procesie zakładania konta w Google (np konto na smartfonie, konto Google+, YouTube)
  • dane które sam dobrowolnie podaje użytkownik bezpośrednio do Google, np. nr telefonu, adres email, wiek, imię, nazwisko itd.
 • dane wpisywane przez użytkownika w wyszukiwarkę www Google, wyszukiwarkę YouTube itp
  • preferencje użytkownika,
  • zainteresowania,
  • itp.

Co daje profilowanie użytkownikowi:

Dzięki profilowaniu użytkownik otrzymuje te informacje których szukał, skraca to jego czas na poszukiwanie odpowiedzi na dręczące go pytanie. Ponadto szybko znajdzie produkt / usługę którego szukał. Może porównać ceny produktów / usług w kilku sklepach już na etapie wyszukiwania..

Czym objawia się profilowanie dla użytkownika :

Drogi użytkowniku wpisz w wyszukiwarkę Google hasło np. "sandały męskie" i wejdź na jedną ze stron które otrzymasz w wyniku zapytania. Zauważysz że przez kilka następnych dni odwiedzając różne strony (niekoniecznie o butach) będziesz widział boxy reklamowe z męskimi sandałami - na zasadzie: "szukałeś / - proszę, proponujemy takie...".

Czy profilowanie jest niebezpieczne i należy się go bać ?

Nie, absolutnie nie.

W dobie informatyzacji nie ma praktycznie możliwości aby nie przekazać swoich danych osobowych. Dane identyfikacyjne przekazywane są bez naszej zgody (nr IP,..). Każdy z nas posiada smartfon na którym jest zalogowany na jakimś koncie, słuchamy muzyki na Spotify czy Tidal, szukamy informacji w wyszukiwarkach itp.

I JAKOŚ WSZYSCY ŻYJEMY !

Na co zwrócić uwagę i kiedy zachować ostrożność ?

Użytkownik powinien zwrócić uwagę na to kto profiluje dane użytkowników i gdzie są one przekazywane (jeden z największych polskich portali informacyjnych ma kilkadziesiąt firm którym za zgodą użytkownika przekazuje dane profilowe).

Firmą odpowiedzialną za profilowanie danych użytkowników naszego serwisu jest dobrze znan firma Google.

My nie przekazujemy tych danych innym podmiotom.

Czy można uniknąć profilowania w sieci internet ?

TAK - nie łącząc się z internetem w żaden sposób.

14. Zmiany w Polityce Prywatności

W przypadku zmian treści Polityki prywatności prawa użytkownika wynikające z tej Polityki prywatności nie zostaną ograniczone bez wiedzy i wyraźnej zgody użytkownika. Polityka prywatności posiada datę obowiązywania a treści archiwalne dostępne są na stronie: Polityka Prywatności - Spis

Jeśli zmiany Polityki prywatności mają wpływ na sposób przetwarzania dany osobowych użytkownika lub są znaczące z punktu widzenia praw i obowiązków użytkownika, powiadomienie o zmianach w Polityce prywatności wysyłamy e-mailem.

 

Obowiązuje od 25-05-2018

 

 

Znajdujące się w serwisie treści i obrazy są chronione prawem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie i przedruki w jakiejkolwiek formie bez zgody firmy NET POLSKA - ZABRONIONE.

NET POLSKA
71 - 001 Szczecin, ul. Południowa 15,
91 483-70-70 (tel.), 091 482-32-32 (fax.)
www.netpolska.com
copyright © 2001 - 2024