Masz Pytania ? Dzwoń
91 482 32 32
91 483 70 70

Towary Niebezpieczne ADR 2023-2025

ADR 2023-2025 to najnowsze wydanie podręcznika o przewozach materiałów niebezpiecznych. Książka od ponad 20 lat wydawana przez tych samych, znanych i cenionych autorów, napisana dla każdego kto ma styczność z zagadnieniami magazynowania i transportu towarów niebezpiecznych ADR. Do książki dołączona jest pisemna instrukcja ADR dla kierowcy, wiele zdjęć.

432 str. wydanie 1, 2023 rok, z wkładką maj 2023 rok Krzysztof Grzegorczyk i Rafał Buchcar

71,50 zł netto  
Waga: 0.73 kg +5% VAT = 75,08 brutto PLN,
Ocena:
  ( 3.37/8 )
ISBN: 978-83-945610-6-2
Producent: ADer

ADR 2023-2025

Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych ADR 2023-2025 najnowsze opracowanie książki znanych i cenionych od ponad 20 lat autorów dr K.Grzegorczyk, R.Buchcar. Bez wątpienia jest to najpopularniejsza książka omawiająca zagadnienia związane z przewozem materiałów niebezpiecznych ADR. Głównymi odbiorcami podręcznika są kierowcy, magazynierzy, spedytorzy i producenci towarów niebezpiecznych. Co 2 lata po wydaniu nowej Umowy ADR książka jest starannie uzupełniana oraz poprawiana o nowe zawarte w umowie treści . Obecne wydanie jest o 40 stron większe w stosunku do poprzedniego (432 strony)

ADR 2023-2025

Książka Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych ADR 2023-2025

Podręcznik - książka Towary Niebezpieczne ADR 2023 2025 opracowane zostało na podstawie znowelizowanej Umowy dotyczącej międzynarodowych przewozów towarów niebezpiecznych ADR i jest zgodne z jej przepisami. Treść wspomnianej Umowy jest nowelizowana co dwa lata. Zasadnicze zmiany w ADR 2023-2025 opisane są szczegółowo przy umowie.

Książka zawiera pełen zakres przepisów wraz tabelą, przeznaczona jest dla wszystkich osób zajmujących się problematyką przewozu i magazynowania artykułów i materiałów niebezpiecznych. zawarto w niej wiele kolorowych zdjęć, listę kontrolną kierowcy, opisy i zdjęcia nalepek i tablic oznaczeniowych. W książce szeroko opisano sposoby oznakowań towarów, opakowań, klasyfikację towarów, zwolnienia i wyłączenia a także przedstawiono wymagane dokumenty niezbędne do przewozu materiałów niebezpiecznych. Całość zagadnień to również przewozy luzem, w cysternach, konstrukcje pojazdów, udział w ruchu drogowym, transport multimodalny czy przepisy szczególne.

ADR 2023-2025 PRZEWÓŻ DROGOWY TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH zawiera wymagania dotyczące oznakowania środków transportu, dokładne instrukcje dotyczące przygotowania i zabezpieczenia ładunków oraz obowiązkowe wyposażenie pojazdu. Niezmiernie ważnym aspektem opisanym w książce jest zachowanie się kierowcy i postępowanie w sytuacjach awaryjnych. Podobnie jak poprzednie wydania podręcznik zawiera niezbędne i aktualne przepisy prawne, jest napisany prostym czytelnym językiem.

ADR 2023-2025 Spis treści:

1 WPROWADZENIE

 • Przepisy
 • Wykaz przepisów uzupełniających
 • Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych - fragmenty
 • Formularz listy kontrolnej w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych
 • Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/403 - fragmenty
 • Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) - fragmenty

2 KLASYFIKACJA TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

 • TARYFIKATOR NARUSZEŃ
 • Klasy towarów niebezpiecznych
 • Kody klasyfikacyjne
 • Znaczenie liter w kodach klasyfikacyjnych w klasach: 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 i 9
 • Materiały zagrażające środowisku
 • Szczegółowa charakterystyka klas, z uwzględnieniem zagrożeń dominujących i dodatkowych
 • Klasa 1 materiały wybuchowe i przedmioty z materiałami wybuchowymi
 • Klasa 2 gazy
 • Klasa 3 materiały zapalne ciekłe
 • Klasa 4.1 materiały zapalne stałe, materiały samoreaktywne, materiały polimeryzującei materiały wybuchowe odczulone stałe
 • Klasa 4.2 materiały podatne na samozapalenie
 • Klasa 4.3 materiały wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne
 • Klasa 5.1 materiały utleniające
 • Klasa 5.2 nadtlenki organiczne
 • Klasa 6.1 materiały trujące
 • Klasa 6.2 materiały zakaźne
 • Klasa 7 materiały promieniotwórcze
 • Klasa 8 materiały żrące
 • Klasa 9 różne materiały i przedmioty niebezpieczne
 • Oznakowanie CLP
 • Oznakowanie magazynowe
 • Klasyfikacja odpadów
 • Klasyfikacja odpadów nieuznanych za niebezpieczne w katalogu odpadów
 • Klasyfikacja odpadów uznanych za niebezpieczne w katalogu odpadów

3 OPAKOWANIA, SZTUKI PRZESYŁKI I OPAKOWANIA ZBIORCZE

Nalepki ostrzegawcze w książce Transport drogowy towarów niebezpiecznych ADR 2023-2025
 • TARYFIKATOR NARUSZEŃ
 • Sztuki przesyłki
 • - znaki i nalepki
 • - oznakowanie opakowania
 • Opakowanie kombinowane
 • Opakowanie złożone
 • Opakowania zbiorcze
 • Przykłady oznakowania opakowań

4 ZWOLNIENIA

 • Zwolnienia ze względu na niezarobkowy charakter przewozu (1.1.3.1 ADR)
 • Zwolnienia dotyczące przewozu paliw (1.1.3.3 ADR)
 • Zwolnienia dotyczące towarów pakowanych w ilościach wyłączonych (E) (3.5 ADR)
 • Zwolnienia dotyczące towarów pakowanych w ilościach ograniczonych (LQ) (3.4 ADR)
 • Zwolnienia dotyczące towarów ładowanych w ilościach ograniczonych (1.1.3.6 ADR)
 • Maksymalna ilość całkowita na jednostkę transportową (1.1.3.6 ADR)
 • Przykład wypełnionego dokumentu przewozowego

5 DOKUMENTY

 • TARYFIKATOR NARUSZEŃ
 • W jednostce transportowej powinny znajdować się następujące dokumenty
 • Dokument przewozowy (5.4.1.1.1 ADR)
 • Dodatkowe zapisy w dokumencie przewozowym: Zastosowanie / objaśnienia
 • Przykłady dokumentów przewozowych
 • Certyfikat pakowania kontenera / pojazdu (5.4.2 ADR)
 • Instrukcje pisemne zgodne z ADR (5.4.3 ADR)
 • Zaświadczenie o przeszkoleniu kierowcy (zaświadczenie ADR)
 • Kopia świadectwa dopuszczenia przez właściwą władzę (5.4.2.1(c), (d) oraz 5.4.1.2.3.3 ADR)
 • Świadectwo dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych (9.1.3)
 • TARYFIKATOR NARUSZEŃ
 • Przechowywanie dokumentów
 • Sprawozdanie roczne
 • Raport powypadkowy
 • Wzór raportu powypadkowego
 • Zestawienie wymagań

6 PRZEWÓZ W SZTUKACH PRZESYŁKI

 • TARYFIKATOR NARUSZEŃ
 • Kontrola poprzedzająca czynności ładunkowe
 • Załadunek
 • Zakazy ładowania towarów niebezpiecznych z żywnością i karmą dla zwierząt
 • Przewóz jako ładunek całkowity
 • Rozładunek
 • Zabezpieczenie ładunku na pojeździe (7.5.7 ADR)
 • Przewóz w temperaturze kontrolowanej
 • Ograniczenia masy ładunku na jednostkę transportową dotyczą towarów klas 1, 4.1 i 5.2
 • Przewóz materiałów i przedmiotów wybuchowych
 • Zakazy ładowania razem różnych towarów niebezpiecznych do jednego pojazdu lub kontenera
 • Zakazy ładowania razem towarów klasy 1 na podstawie ich grup zgodności

7. PRZEWÓZ LUZEM

 • TARYFIKATOR NARUSZEŃ
 • Przewóz na warunkach określonych kodami BK1, BK2, BK3
 • Przewóz na warunkach określonych kodami VC
 • Wymagania konstrukcyjne dla kontenerów do przewozu luzem (BK1, BK2 i BK3)

8 PRZEWÓZ W CYSTERNACH

 • TARYFIKATOR NARUSZEŃ
 • Materiały dopuszczone do przewozu w cysternach
 • Zasady napełniania cystern
 • Maksymalne dopuszczalne stopnie napełnienia cystern do materiałów ciekłych
 • Maksymalne dopuszczalne stopnie napełnienia cystern dla UN 1965
 • Sposoby napełniania / opróżniania cystern
 • Wyposażenie konstrukcyjne i obsługowe cystern opróżnianych od dołu (LGBF)
 • Wymagania dotyczące oznakowania cystern
 • Kodowanie i hierarchia cystern dla klasy 2
 • Kodowanie i hierarchia cystern do materiałów klasy 1 i klas 3 do 9
 • Hierarchia cystern przenośnych
 • Wpływ ładunku na stabilność pojazdu z cysterną

9 POJAZDY - OZNAKOWANIE I UMIESZCZANIE NALEPEK (8.1.3 i 5.3 ADR)

Tablice informacyjne w książce Transport drogowy towarów niebezpiecznych ADR 2023-2025
 • TARYFIKATOR NARUSZEŃ
 • Tablice
 • Numery na tablicach
 • Znaczenie numerów rozpoznawczych zagrożeń
 • Nalepki
 • Znaki
 • Przykłady umieszczania tablic, nalepek i znaków na pojazdach
 • Tablice i nalepki przy przewozie klasy 1
 • Tablice i nalepki przy przewozie klasy 7

10 WYPOSAŻENIE POJAZDÓW

 • TARYFIKATOR NARUSZEŃ
 • Gaśnice (8.1.4 ADR)
 • Wyposażenie awaryjne (8.1.5 ADR)
 • Zestawienie wymaganego wyposażenia awaryjnego według numerów nalepek ostrzegawczych

11 KONSTRUKCJA POJAZDÓW

 • TARYFIKATOR NARUSZEŃ
 • Wymagania ogólne
 • Wymagania dodatkowe dla pojazdów EX/II, EX/III, FL, AT i MEMU - dopuszczenie do przewozu
 • Wymagania techniczne pojazdów EX/II, EX/III, FL, AT i MEMU
 • ZASADY ZASTĘPOWANIA POJAZDÓW EX/II, EX/III, AT, FL i OX
 • Pojazdy EX/II i EX/III przeznaczone do przewozu towarów klasy 1
 • Pojazdy izolowane termicznie, pojazdy chłodzone 121
 • Ruchome jednostki do wytwarzania materiałów wybuchowych - MEMU
 • Pojazdy FL, OX, AT

12 UDZIAŁ W RUCHU DROGOWYM

 • TARYFIKATOR NARUSZEŃ
 • Postój
 • Nadzór
 • Zakazy ruchu pojazdów z towarami niebezpiecznymi
 • Znaki drogowe dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych
 • BEZPIECZEŃSTWO W TUNELACH
 • Zakazy wjazdu do tuneli
 • Objaśnienia kategorii tuneli
 • Przykłady wyznaczania tras przewozu przez tunele
 • Ograniczenia przewozu przez tunele drogowe w Państwach-Stronach ADR

13 OCHRONA TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

 • TARYFIKATOR NARUSZEŃ
 • Wykaz towarów niebezpiecznych dużego ryzyka
 • Plan ochrony towarów niebezpiecznych dużego ryzyka
 • Nadzorowanie pojazdów, wskazówki praktyczne dla kierowcy

14 TRANSPORT MULTIMODALNY (KOMBINOWANY)

 • Transport zawierający przewóz drogowy i morski lub lotniczy
 • Przewóz pojazdów innymi rodzajami transportu
 • Tabela segregacji towarów niebezpiecznym w transporcie morskim

15 POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH

 • Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy

16 SZKOLENIE KIEROWCÓW I INNYCH OSÓB

 • Szkolenie kierowców
 • Zaświadczenie o przeszkoleniu kierowcy
 • Szkolenie doradców do spraw bezpieczeństwa (DGSA)
 • Szkolenie innych osób

17 WYKAZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

18 PRZEPISY SZCZEGÓLNE

Lista kontrolna w książce Transport drogowy towarów niebezpiecznych ADR 2023-2025
 • Przepisy dotyczące materiałów i przedmiotów ( __ )
 • Przepisy dotyczące przewozu w sztukach przesyłki (V _ )
 • Przepisy dotyczące przewozu luzem (BK _ i VV _ )
 • Przepisy dotyczące przewozu luzem w przypadku zastosowania przepisów VC
 • Przepisy dotyczące czynności ładunkowych (CV _ )
 • Przepisy dotyczące wykonywania przewozu (S _ )
 • PRZEPISY DOTYCZĄCE CYSTERN
 • Zatwierdzenie typu (TA)
 • Konstrukcja (TC)
 • Wyposażenie (TE)
 • Znakowanie (TM)
 • Badania (TT)
 • Używanie (TU)
 • PRZEPISY DOTYCZĄCE CYSTERN PRZENOŚNYCH (TP)
 • Opis nalepek i znaków

Okładki:

 • 2 Tablice i znaki
 • 3 Lista kontrolna ADR
 • 4 Nalepki ostrzegawcze
  • Wkładka: instrukcje pisemne zgodne z ADR
  • Zakładka Nagłówek wykazu towarów niebezpiecznyc
Znajdujące się w serwisie treści i obrazy są chronione prawem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie i przedruki w jakiejkolwiek formie bez zgody firmy NET POLSKA - ZABRONIONE.

NET POLSKA
71 - 001 Szczecin, ul. Południowa 15,
91 483-70-70 (tel.), 091 482-32-32 (fax.)
www.netpolska.com
copyright © 2001 - 2024