Masz Pytania ? Dzwoń
91 482 32 32
91 483 70 70

UMOWA ADR 2023 - 2025

Umowa europejska dotyczącą międzynarodowego przewozu materiałów, towarów niebezpiecznych ADR 2023 - 2025, dwa tomy w osobnej oprawie.
398,00 zł netto  
Waga: 2.66 kg +5% VAT = 417,90 brutto PLN,
Ocena:
  ( 3.50/4 )
ISBN: TI 978-83-945610-7-9, TII : -8-6
Producent: ADer

Umowa ADR 2023 - 2025 - najnowsze wydanie.

Co to jest umowa ADR

Umowa ADR, (konwencja ADR), jest to zbiór przepisów dotyczących: przewozu, pakowania, manipulowania ładunkiem niebezpiecznym. Zawiera wykaz ładunków i materiałów niebezpiecznych podzielonych na klasy wraz z przydzielonymi im numerami tzw. numerami UN. , Jest zbiorem wymagań odnośnie niezbędnej dokumentacji, szkolenia uczestników przewozu, pojazdów, opakowań, pojemników oraz zasad zachowania i oznakowania przewożonych ładunków, opakowań i pojazdów.

książka adr 2023 to niezbędne kompendium wiedzy dla każdego przewoźnika, spedytora, producenta i logistyka w branży towarów niebezpiecznych.

Obecne wydanie: umowy adr 2023 zawiera dwa tomy w osobnej oprawie każdy tom. (2,7 kg)II tomy tekst UMOWA ADR 2023-2025

umowa Tom I to 659 stron, wraz z Tabelą A - Listą Towarów Niebezpiecznych ADR

umowa TOM II to 649 stron

Książka adresowana jest do wszystkich osób zainteresowanych problematyką profesjonalnego transportu, przewozu, magazynowania towarów niebezpiecznych adr a w szczególności doradców DGSA, firm zajmujących się produkcją, magazynowaniem i przewozem towarów niebezpiecznych..

Umowa europejska adr 2023 dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 roku.

Wydanie niniejsze zawiera tłumaczenie Umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2023 r., opublikowanej przez Europejską Komisję Gospodarczą Organizacji Narodów Zjednoczonych w dokumentach ECE/TRANS/300 oraz ECE/TRANS/300/Cor.1.

Zmiany w Umowie ADR 2023-2025 w stodunku do Umowy ADR 2021-2023

Część 1. Przepisy ogólne

Rozdział 1.1.3 (Wyłączenia)

Zastąpiono wyrazy: „materiałów i przedmiotów klasy 1, UN: 0029, ….” wyrazami „towarów niebezpiecznych dużego ryzyka klasy 1
1.1.3.6.3 – zmiany w Tabeli: dla: Klasy 6.2 i Klasy 9;

Dodano nowy Podrozdział 1.1.4.7 dopuszczający:

-        przewóz pełnych naczyń ciśnieniowych zgodnych z przepisami obowiązującymi w USA, z miejsca krótkotrwałego składowania do użytkownika końcowego;

-        pakowanie i wywóz ww. naczyń do państw niebędących stronami ADR.

Rozdział 1.2.1 (Definicje)

Definicje wszystkich skrótów przeniesiono do nowego rozdziału 1.2.3 „Wykaz skrótów”.

Wprowadzono zmiany do istniejących definicji, m.in.:

„GHS”, „Podręcznik Badań i Kryteriów”, „Przepisy Modelowe ONZ”, „ciśnienie robocze”, „naczynie kriogeniczne zamknięte.

Dodano nowe definicje:

„tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem”,

„naczynie wewnętrzne”,

„korpus, naczynia ciśnieniowego”,

„wielki kontener-cysterna”.

Dział 1.6 (Przepisy przejściowe)

Skreślono przepisy przejściowe, które straciły moc w roku 2022, w tym zwolnienie z obowiązku wyznaczania doradcy przez nadawców;

Dodano przepisy przejściowe dotyczące nowych wymagań konstrukcyjnych dla cystern i pojazdów, dotyczące wyposażenia przeciwpożarowego pojazdów FL i EX/III.

Dział 1.10 (Przepisy dotyczące ochrony towarów niebezpiecznych)

dodano UN 0511.

Część 2. Klasyfikacja

Wprowadzono nieliczne zmiany do przepisów klasyfikacyjnych klas 1, 2, 3, 4.1, 5.2, 7, 8 i 9
(w odpowiednich rozdziałach 2.2.x).

Dział 3.2 (Tabela A)

Wprowadzono liczne, szczegółowe zmiany kodów wymagań przewozowych;

Dodano nową pozycję UN 3550 DWUWODOROTLENEK KOBALTU PROSZEK, usunięto UN 1169 EKSTRAKTY AROMATYCZNE CIEKŁE dołączając do zmienionego UN 1197 EKSTRAKTY SMAKOWE CIEKŁE i wprowadzono zmiany w nazwach lub opisach kilku pozycji UN;

Dział 3.3 (Przepisy szczególne)

Wprowadzono liczne, szczegółowe zmiany do przepisów szczególnych oraz dodano nowe przepisy 396, 397, 398 i 676.

Część 4. Przepisy dotyczące stosowania opakowań i cystern

4.1.4.1 - Wprowadzono liczne, szczegółowe zmiany do przepisów dotyczących doboru opakowań, w tym do instrukcji pakowania.

Uchylono przepis 4.3.3.3.2 dotyczący podawania w oznakowaniu nazwy przewożonego gazu;

Część 5. Procedury nadawcze

Dodano nowy przepis 5.4.1.1.3.2, pozwalający na oszacowanie ilości odpadów  w przypadku, gdy nie jest możliwe zmierzenie ich ilości. Ilość oszacowana wpisywana będzie do dokumentu przewozowego zgodnie z przepisem 5.4.1.1.1(f).

Dodano nowy przepis 5.4.1.1.23, wprowadzający obowiązek dodawania do prawidłowej nazwy przewozowej wyrazu „STOPIONY” w przypadku przewozu materiału stałego w stanie stopionym (o ile wyraz ten nie jest częścią prawidłowej nazwy przewozowej).

Z rozdziału 5.4.2 wykreślono obowiązek dołączania do dokumentu przewozowego certyfikatu pakowania kontenera/pojazdu. Wprowadzony został obowiązek dostarczenia tego certyfikatu przewoźnikowi morskiemu (dostarcza „pakujący”).

Część 6.

Dodano nowy przepis dotyczący wyposażenia w zawór bezpieczeństwa i oznakowania cystern gazowych znakiem „SV”.

Część 7.  Przepisy dotyczące warunków przewozu, załadunku, rozładunku…

Zmiany wprowadzone do tej części polegają na:

-        doprecyzowaniu wymagań dot. przewozu towarów wymagających kontrolowania temperatury,

-        uchyleniu przepisu 7.2.4 V6 (przewóz DPPL elastycznych),

-        dodaniu przepisu 7.2.4 V15 (przewóz DPPL w pojazdach/kontenerach zamkniętych),

-        określeniu zdatności do użycia jednostek transportowych cargo (7.5.1.2),

-        doprecyzowaniu warunków dopuszczenia towarów do przewozu w cysternach: „Towary niebezpieczne mogą być przewożone w cysternach tylko wtedy, gdy w Tabeli A w dziale 3.2 wskazana jest w kolumnie (10) instrukcja dla cysterny przenośnej lub w kolumnie (12) wskazany jest kod cysterny lub gdy właściwa władza  wystawi zatwierdzenie zgodnie z 6.7.1.3.”

Część 8. Wymagania dotyczące załogi pojazdu, wyposażenia, postępowania i dokumentacji

Zmiany wprowadzone do tej części polegają na:

-        wykreśleniu wymagania dot. przewożenia certyfikatu pakowania kontenera/pojazdu,

-        dodaniu UN 0512 i 0515 do przepisu 8.5 S1(6) dotyczącego nadzorowania pojazdów.

Część 9.  Wymagania dotyczące konstrukcji i dopuszczenia pojazdów

-        Dodano nowy rozdział 9.7.9, określający wymagania w zakresie wyposażenia przeciwpożarowego (automatyczne systemy gaśnicze i osłony termiczne kół) pojazdów EX/III oraz pojazdów FL przewożących gazy palne lub materiały zapalne ciekłe I lub II grupy pakowania.

Spis treści

Umowa adr TOM I

Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych adr

Protokół podpisania

Załącznik A Przepisy ogólne i przepisy dotyczące towarów, materiałów i przedmiotów niebezpiecznych

 • Część 1 Przepisy ogólne
  • zawierają informacje dotyczące stosowania umowy oraz jej zakres . Następnie definicje i jednostki miar w niej zawarte. W tej części czytelnik znajdzie informacje dotyczące szkoleń osób zaangażowanych w przewóz towarów niebezpiecznych.
   Kolejny aspekt to obowiązki ciążące na uczestnikach przewozu w zakresie bezpieczeństwa czyli głównego tematu przewodniego umowy adr.
   Ponieważ umowa nie dotyczy przewozów wszystkich materiałów i/lub ich wielkości oraz czasu przewozu, w książce znajduje się dział "Odstępstwa".
 • Część 2 Klasyfikacja
  • towary i materiały niebezpieczne są podzielone na klasy. W tej części książki znajdują się informacje na temat podziału towarów w zależności typu materiału, np: towary wybuchowe, gazy, materiały zapalne ciekłe, stałe samoreaktywne, polimeryzujące itp. Ponieważ materiały i towary niebezpieczne mogą w różny sposób reagować na kontakt z powietrzem i wodą, zostały przydzielone do klas w zależności od niebezpieczeństwa takiego zetknięcia, np: materiały podatne na samozapłon, wydzielające gazy zapalne , utleniające, organiczne, trujące, zakaźne i inne.
 • Część 3 Wykaz towarów niebezpiecznych, przepisy szczególne oraz wyłączenia dotyczące towarów niebezpiecznych pakowanych w ilościach ograniczonych i wyłączonych
  • najważniejsza część umowy, Tabela A to zbiór towarów wraz z opisem dotyczącym wymagań dotyczących przewozu, magazynowania, itp. Dla każdego materiału podana jest :
  • klasa, kod weryfikacyjny, grupa pakowania, nalepki, przepisy szczególne, ilości ograniczone, ilości wyłączone, pakowanie - instrukcje, przepisy i pakowanie razem, numer UN, kategoria transportowa i wiele innych:

umowa adr tabela A strona 1

umowa adr tabela A strona 2

Umowa adr TOM II

 • Część 4 Przepisy dotyczące stosowania opakowań i cystern
  • w tej części umowa adr zawiera informacje na temat opakowań do przewozu towarów niebezpiecznych.
 • Część 5 Procedury nadawcze
  • każdy towar niebezpieczny musi być odpowiednio oznakowany, zarówno na opakowaniu jak i środku transportu. Nalepki ostrzegawcze, oznakowanie i dokumentacja to podstawowa wiedza jaką musi posiadać osoba zaangażowana w przewóz, magazynowanie czy spedycję towarów niebezpiecznych adr.
 • Część 6 Wymagania dotyczące konstrukcji i badania opakowań, dużych pojemników do przewozu luzem (DPPL), opakowań dużych, cystern i kontenerów do przewozu luzem
  • ze względu na toksyczność i niebezpieczeństwa związane zachowaniem się niektórych materiałów, zbiorniki, pojemniki czy cysterny muszą odpowiadać odpowiednim normom oraz przepisom zanim zostaną użyte do przewozu ładunku. Umowa adr określa warunki jakim powinny odpowiadać pojemniki zarówno pod względem konstrukcji, wytrzymałości, szczelności jak i sposobu badań dotyczących opakowań.
 • Część 7 Przepisy dotyczące warunków przewozu, załadunku, rozładunku oraz manipulowania ładunkiem
  • przewóz, załadunek, rozładunek oraz manipulowanie ładunkiem niebezpiecznym stwarza poważne zagrożenie dla życia i zdrowia osób będących uczestnikami jak i osób postronnych. Nieprawidłowe zachowania mogą spowodować drobne obrażenia jak również katastrofę ekologiczną. Dlatego w umowie zawarto szczegółowe przepisy odnośnie wszystkich etapów w przewozie tego typu materiałów.
 • Część 8 Wymagania dotyczące załogi pojazdu, wyposażenia, postępowania i dokumentacji
  • bardzo ważna część umowy adr dotycząca wymagań w stosunku do osób bezpośrednio związanych z manipulowaniem ładunkiem. Odpowiednie szkolenie, wyposażenie oraz wiedza na temat zachowania w trakcie przewozu, załadunku czy w sytuacji zagrożenia jest podstawą do zatrudnienia kierowcy, spedytora czy magazyniera. Podobnie dokumentacja dotycząca ładunku, zarówno w trakcie przewozu jak również po jego zakończeniu musi odpowiadać odpowiednim przepisom prawa.
 • Część 9 Wymagania dotyczące konstrukcji i zatwierdzenia pojazdów
  • podobnie jak zbiorniki czy pojemniki na materiały niebezpieczne tak i pojazdy przeznaczone do ich transportu muszą posiadać odpowiednią konstrukcję, spełniać wymagania i normy zawarte w tym dziale umowy adr.

Waga obu tomów w opakowaniu 2,7 kg.

Znajdujące się w serwisie treści i obrazy są chronione prawem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie i przedruki w jakiejkolwiek formie bez zgody firmy NET POLSKA - ZABRONIONE.

NET POLSKA
71 - 001 Szczecin, ul. Południowa 15,
91 483-70-70 (tel.), 091 482-32-32 (fax.)
www.netpolska.com
copyright © 2001 - 2024